Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

HE 96/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavaa kiinteistöveroprosenttia koskevaa säännöstä. Pienvoimaloita koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että 10 megavolttiampeerin tehoraja laskettaisiin yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella. Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
Kuntien kiinteistöverotulot kasvaisivat esityksen mukaisilla oletuksilla 4,3 – 5,3 miljoonalla eurolla. Valtion ja kuntien yhteisöverotulot alenisivat noin yhdellä miljoonalla eurolla. Vaikutukset tuulivoiman lisärakentamiseen riippuvat osaltaan sähkön tuotantotuen uudistamisesta. Nykyisen syöttötariffin piiriin ei enää oteta tuulivoimaloita 1.9.2017 jälkeen (hakemuksen viimeinen jättöpäivä). Muutoksen vaikutukset tuulivoimayritysten kannattavuuteen ovat vähäiset: HE:n esimerkkilaskelman mukaisesti esimerkiksi noin 4 % voitosta yhteisöveron jälkeen. Muutosta sovellettaisiin kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta. Sillä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta esimerkiksi vesi- tai aurinkovoimaloihin.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen