Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja tunnustamista koskevien vaatimusten muuttamiseksi ja suosituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin perussäännön muuttamisesta (keskusvastapuolten valvonta)

U 48/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jyrki Knuutinen, Finanssineuvos p.+35 8295530103

Asia
Asetusehdotuksella (COM(2017) 331 final) muutettaisiin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista koskevan asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EU) N:o 648/2012 sääntelyä Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa perustettujen keskusvastapuolten osalta. Euroopan keskuspankki esittää (EKP/2017/18) samassa yhteydessä, että Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä muutettaisiin niin, että Euroopan keskuspankki voisi antaa asetuksia rahoitusvälineiden selvitysjärjestelmien ja keskusvastapuolten toiminnan tehokkuuden sekä vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa. Keskusvastapuolet ovat markkinaosapuolia, jotka asettuvat rahoitusmarkkinoilla markkinaosapuolten väliin. Euroopan unionin sääntely ja kansainväliset sitoumukset edellyttävät, että vakioidut markkinapaikkojen ulkopuoliset eli niin sanotut OTC-johdannaiset määritetään keskusvastapuolissa. Johdannaismarkkinoiden ja keskusvastapuolten sääntely on kansainvälisesti ja EU-tasolla keskeisimpiä keinoja vastata finanssikriisin esille nostamiin ongelmiin. Keskeinen syy esitysten antamiseen tässä vaiheessa on Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista ja sinne sijoittuneiden keskusvastapuolten merkittävä asema Euroopan johdannaismarkkinoiden määritystoiminnassa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Sääntely vaikuttaa Suomeen EU:n ja kansallisten rahoitusmarkkinoiden luotettavuuden ja vakauden vahvistumisen kautta. Ehdotus muuttaa keskusvastapuolten toimilupamenettelyjä ja valvontaa EU-painotteisemmaksi sekä tehostaa keskusvastapuolia koskevia valvontajärjestelyjä. Muutokset luovat mahdollisuuden yhdenmukaistaa valvontakollegoiden toimintaa ja edistää viranomaisten tiedonsaantia keskusvastapuoliin liittyen. Sääntelyn muutoksilla varmistetaan keskusvastapuolia koskevien toimilupa- ja valvontajärjestelyjen pysyminen markkina- ja toimialakehityksen tahdissa. Muutokset tukevat markkinoiden yhdentymistä ja pääomamarkkinaunionin tavoitteita.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen