Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 97/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Henna Ritari, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5530591

Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi veronkantolaki sekä muutettaviksi tuloverolakia, työnantajan sairausvakuutusmaksusta annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia, tonnistoverolakia, veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettua lakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia, perintö- ja lahjaverolakia, varainsiirtoverolakia, kiinteistöverolakia sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia. Myös voimassa olevaa verokantolakia ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräisiin lakeihin uuden veronkantolain säätämisestä johtuvia sekä eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. Uudessa veronkantolaissa säädettäisiin Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta yhtenäisestä kantomenettelystä. Verotuksen reaaliaikaisuuden edistämiseksi tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa säädettäisiin verotuksen päättymisestä verovelvolliskohtaisesti, jolloin verovelvollisen verotus voisi päättyä nykyistä aiemmin. Tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa otettaisiin käyttöön verotuksen päättymisen jälkeen tehtävä täydentävä verotuspäätös tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa sellaisen verotukseen vaikuttavan uuden tiedon, johon verotus ei ole aiemmin perustunut. Tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen seuraamusjärjestelmää yhtenäistettäisiin ja seuraamusten vaikuttavuutta parannettaisiin. Varainsiirtoveroon liittyvä ilmoittamisvelvollisuus laajenisi kiinteistöjen luovutuksiin. Sähköisten menettelytapojen lisäämiseksi yhteisön ja yhteisetuuden olisi annettava kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa koskevat tiedot sähköisesti. Pakollinen sähköinen ilmoittaminen varainsiirtoverotuksessa koskisi myös kiinteistönvälittäjiä ja arvopaperikauppiaita. Veronumerorekisterin rekisterimerkinnän säilyttämistä ja poistamista koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Korruptioon liittyvien rikosten paljastamisen ja selvittämisen edistämiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettäisiin Verohallinnon oikeudesta antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen esitutkintaviranomaiselle. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018. Uusi veronkantolaki sekä varainsiirtoverolain ja kiinteistöverolain muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä marraskuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuista lainsäädäntömuutoksista aiheutuu Verohallinnolle tietojärjestelmäkustannuksia, jotka katetaan Verohallinnon tietojärjestelmäuudistukselle myönnetystä 116 milj. euron erillisrahoituksesta. Muut kustannukset katetaan Verohallinnon nykyisistä määrärahoista. Esitys mahdollistaa yhdessä Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen kanssa 100 htv:n säästön vuoteen 2022 mennessä. Esityksen arvioidaan aikaistavan jäännösverojen ja kiinteistöverojen kertymistä ja siten veronsaajatilityksiä. Henkilöasiakkaiden jäännösveroista siirtyisi verotusvuoden aikana kertyväksi noin 250 milj. euroa, jolloin valtion tuloverokertymä kasvaisi noin 74 milj. euroa, kuntien 153 milj. euroa ja muiden veronsaajien 23 milj. euroa kertaluonteisesti vuonna 2019. Muilta osin kertymien aikaistuminen tapahtuisi kalenterivuoden sisällä. HALLINNOLLISET: Yhtenäiset verotusmenettelyt alentavat Verohallinnon kustannuksia ja mahdollistavat toiminnan tehostamisen. VEROVELVOLLISEEN KOHDISTUVAT: Yhtenäiset verotusmenettelysäännökset lisäävät lainsäädännön selkeyttä ja parantavat verovelvollisen oikeusturvaa ja keventävät hallinnollista taakkaa. Esityksen tavoitteena on reaaliaikaistaa tulo- ja kiinteistöverotusta. Verotuksen verovelvolliskohtainen päättyminen mahdollistaisi verotuksen päättymisen nykyistä aikaisemmin suurimmalla osalla verovelvollisista. Myös veronpalautukset maksettaisiin nykyistä aikaisemmin. Täydentävä verotuspäätös selkeyttäisi verotuksen toimittamisen ja muutoksenhaun välistä rajaa ja lyhentäisi käsittelyaikoja. Yhtenäinen ja nykyistä kaavamaisempi seuraamusmaksujärjestelmä edistäisi seuraamusten ennakoitavuutta, oikeusvarmuutta ja yhdenmukaisuutta. Sähköinen ilmoittaminen vähentäisi verovelvollisten hallinnollista taakkaa ja nopeuttaisi veroilmoitusten käsittelyä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen