Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.5.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

HE 60/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Tomi Voutilainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530453

Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Säädös olisi uusi ja sillä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi). Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta tarjota digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille sekä tähän liittyvistä velvollisuuksista. Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi ja muutettavaksi eräitä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännöksiä, jotka ovat rinnakkaisia ehdotettavan uuden lain kanssa. Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä. Laissa säädettäisiin keinoista, joilla digitaalisten palvelujen saavutettavuutta edistettäisiin sekä varmistettaisiin saavutettavuusvaatimusten tehokas toimeenpano. Lain saavutettavuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien julkisten yritysten sekä finanssialan yhteisöjen digitaalisiin palveluihin. Lain saavutettavuusvaatimuksia sovellettaisiin myös eräissä tilanteissa, joissa viranomaiset rahoittavat digitaalisten palvelujen kehittämistä ja ylläpitoa. Laki tulisi sisältämään säännökset saavutettavuusvaatimusten yleisistä perusteista, saavutettavuusselosteesta, valvontaviranomaisesta ja sen tehtävistä sekä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjien oikeuksien toteuttamisesta. Ehdotettujen säännösten lisäksi Euroopan komissio antaa erikseen saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuusselosteesta tarkemmat täytäntöönpanosäädökset. Lisäksi laissa säädettäisiin viranomaisten digitaalisten palvelujen suunnittelusta ja ylläpidosta sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja palvelun käyttäjän sähköisestä tunnistamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset
Saavutettavuusdirektiivi edellyttää EU:n jäsenvaltioiden nimeämään direktiivin asettamien vaatimusten noudattamisen valvontaa varten valvontaviranomaisen. Lakiehdotuksen mukaan valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto, josta tehtävä siirrettäisiin myöhemmin perustettavaan Valtion lupa- ja valvontavirastoon. Uusi valvontatehtävä edellyttää kolmen henkilötyövuoden lisäämistä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja toimintamenomäärärahan mahdollista korottamista 0,5 miljoonalla eurolla valvontatehtävän hoitamiseksi. Vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2023 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä arvioidaan ja päätetään, tuleeko tämän lisäkustannuksen vuoksi lisätä määrärahoja. Muutoin hallituksen esityksessä olevien vaatimuksien toteuttamiseksi ei ole suunniteltu uusia määrärahoja, vaan kustannukset katetaan olemassa olevista määrärahoista.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen