Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja valmisteverodirektiivin alueelliseen soveltamisalaan (unionin tullikoodeksin muutokset)

U 36/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Ismo Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530231

Asia
Euroopan komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018) 259 final). Lisäksi Euroopan komissio on antanut ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/112/EY (arvonlisäverodirektiivi) ja 2008/118/EY (valmisteverodirektiivi) muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämisestä unionin tullialueeseen ja direktiivin 2008/118/EY alueelliseen soveltamisalaan (COM(2018) 261 final). Valmisteverodirektiiviin ja arvonlisäverodirektiiviin ehdotetut muutokset johtuvat unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta. Sen jälkeen, kun unionin tullikoodeksista annettuun asetukseen (EU) N:o 952/2013 säännökset tulivat sovellettavaksi toukokuussa 2016, on jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa käydyissä säännöllisissä kuulemisissa havaittu virheitä ja teknisiä poikkeamia, jotka olisi korjattava oikeusvarmuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Euroopan komissio on laatinut tullikoodeksin muuttamista koskevan ehdotuksen, jonka tarkoituksena on poistaa kyseiset tekniset virheet ja puutteet. Lisäksi tullikoodeksia yhdenmukaistettaisiin kauppasopimusten kanssa, jotka eivät olleet voimassa tullikoodeksin antamishetkellä. Ehdotuksella vastataan myös Italian esittämään pyyntöön sisällyttää Campione d’Italian kunta ja Luganojärven Italialle kuuluvat vesialueet EU:n tullialueeseen.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
EU:lla on yksinomainen toimivalta kauppapolitiikan ja tullilainsäädännön alalla. Asetus tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Valmisteverodirektiiviä koskeva muutosehdotus edellyttäisi teknisluonteisen muutoksen tekemistä valmisteverotuslakiin (182/2010). Arvonlisäverodirektiiviä koskeva muutosehdotus ei toteutuessaan edellytä arvonlisäverolain (1501/1993) muuttamista.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen