Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (lopullisen ALV-järjestelmän tekniset säännökset)

U 54/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen

Esittelijä
Tommi Parkkola, Hallitusneuvos p.+35 8295530344

Asia
Euroopan komissio antoi 25 päivänä toukokuuta 2018 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta, COM(2018) 329. Ehdotus perustuu 4 päivänä lokakuuta 2017 annettuihin tiedonantoon, COM (2017) 566, ja ehdotuksiin, COM(2017) 567-569, joilla vahvistettaisiin lopullisen ALV-järjestelmän keskeiset yleisperiaatteet. Nyt annetussa ehdotuksessa määriteltäisiin lopullisen ALV-järjestelmän toimintaan tarvittavat yksityiskohtaiset tekniset säännökset. Lopullinen jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskeva ALV-järjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2022 heinäkuun alussa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Komission vuoden 2017 lokakuussa antaman ehdotuksen yhteydessä esittämän arvion mukaan sen ehdottamaan lopulliseen ALV-järjestelmään siirtyminen vähentäisi yhteisökauppaan liittyviä petoksia EU:n tasolla 41 miljardilla eurolla vuodessa nykyiseen verrattuna. Yritysten hallinnolliset kustannukset pienenisivät komission arvion mukaan EU:n tasolla vuosittain noin 938 miljoonalla eurolla. Verohallintojen hallinnolliset kustannukset kasvaisivat 385 miljoonalla eurolla järjestelmän käyttöönottovuonna ja 311 miljoonalla eurolla sen jälkeisinä vuosina. Komission arvioiden taustalla on olettamus uuden järjestelmän moitteettomasta toimivuudesta ilman, että uusia petosriskejä on selvitetty riittävällä tavalla. Enemmistö komission kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoi, ettei uudistus vähentäisi petoksia. Ottaen huomioon Suomen ALV-vajeen pienuuden (noin 7 % ALV-tuotoista) muihin maihin (enimmillään noin 37 % ALV-tuotoista) verrattuna ja rajat ylittävien petosten suhteellisen vähäisyyden, ei vaikuta todennäköiseltä, että ehdotettu järjestelmämuutos johtaisi Suomessa veropetosten laskuun ja verotulojen kasvuun, vaan voisi jopa johtaa verovajeen kasvuun. Suomen yritystoiminnan pienyritysvaltainen rakenne huomioon ottaen vaikuttaa todennäköiseltä, että komission ehdottamassa mallissa suomalaisten yritysten kustannukset kasvaisivat. Verohallinnon kustannukset kasvaisivat järjestelmämuutoksesta johtuen. Kustannusten suuruus riippuisi järjestelmän käytännön toteutuksesta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen