Hallituksen esitys VM/2018/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.9.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 112/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Katri Aho, Hallitussihteeri p.+35 8295530214
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia, sijoituspalvelulakia, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettua lakia, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annettua lakia, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia ja säästöpankkilakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanottuun kriisinratkaisudirektiiviin joulukuussa 2017 tehdyt muutokset velkojien maksunsaantijärjestyksen osalta ja luoda uusi huonomman etuoikeuden omaavien tavallisten vakuudettomien velkojen luokka luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestykseen. Samalla selvennettäisiin luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten oikeus sopia takasijaisten rahoitusvälineiden etuoikeudesta Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Kriisinratkaisusääntelyn piirissä on Suomessa noin 250 luottolaitosta ja kymmenen sijoituspalveluyritystä. Esitettyjen muutosten merkittävimmät taloudelliset hyödyt näkyvät pankkien kriisinratkaisun edellytysten paranemisena sekä toisaalta sijoittajien parantuneena mahdollisuutena arvioida eri rahoitusvälineiden riskejä. Pelkkä nyt ehdotettu uuden velkatyypin luominen ei lähtökohtaisesti aiheuta laitoksille kustannuksia, sillä laitosten tulee liiketoimintamallinsa ja markkinoillepääsynsä mukaan ratkaista, millä rahoitusvälineillä ne kriisinratkaisulaissa säädetyn omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vaatimuksensa kattavat. Merkittävimmät kustannukset aiheutuisivat niille laitoksille, jotka päättävät laskea liikkeeseen uuden luokan velkaa tavallisen vakuudettoman velan sijasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen