Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2018 12.30

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

HE 123/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,3 mrd. euroa. Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 53,9 mrd. euroa, josta 45,8 mrd. euroa on veroja ja veronluonteisia tuloja. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 on 1,4 mrd. euroa alijäämäinen. Vuoden 2019 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan n. 109 mrd. euroa, mikä on n. 45 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2019 jakamaton varaus on 107 milj. euroa, jonka lisäksi vuodelle 2019 on varattu 300 milj. euroa lisätalousarvioita varten. Hallituksen neuvottelun jälkeen momenteille on tehty muutamia tarkistuksia: Momentille 28.90.30 kohdennettu verotulomenetysten kompensaatio on päätöslistan 73 milj. euron sijaan 80 milj. euroa. Lisäksi momentin loppusumma on pienentynyt 2,783 milj. eurolla. Tästä muutoksesta 3 milj. euroa on vähennystä aiheutuen pitkäaikaistyöttömien eläketuesta, joka vaikuttaa alentavasti kuntien valtionosuuteen kuntien työmarkkinatuen rahoitusosuuden kautta. Muutoksesta 0,217 milj. euroa on lisäystä johtuen muutoksesta kustannustenjaon tarkistukseen (valtionosuusindeksi tarkentui 0,1 prosenttiyksiköllä työttömyysvakuutusmaksun muuttumisen myötä, nyt indeksi on 1,3 %). Päätöslistassa ollut 2 milj. euron kohdennus momentille 28.91.41 on poistettu, koska turpeen veronkorotuksen johdosta ei vielä v. 2019 tule korotusta energiaverotukeen. Momentin 29.90.30 nimike on päätöslistasta poiketen Avustus Liikkuva opiskelu –ohjelmaan. Päätöslistaan kirjatun momentilta 31.10.01 (Väyläviraston toimintamenot) momentille 31.10.20 (Perusväylänpito) tehdyn 16,3 milj. euron Liikenteenohjausyhtiöön tehdyn siirron lisäksi siirtoon liittyvä säästö, -1 400 000 euroa, on kohdennettu momentin 31.10.01 sijaan momentille 31.10.20. Momentille 31.10.20 kohdennetusta liikenteen turvallisuutta ja kelirikkopakettia koskevasta 4 milj. euron lisäyksestä on päätöslistasta poiketen 2,78 milj. euroa kohdennettu momentille 31.20.41. Momentille 32.60.44 kohdennettu turpeen veronkorotuksen vaikutus on päätöslistan -3 milj. euron sijaan -4,1 milj. euroa. Momentille 33.50.58 kohdennetusta rintamaveteraanien kotiin vietäviä palveluja koskevasta 20 milj. euron lisäyksestä on päätöslistasta poiketen 0,5 milj. euroa kohdennettu momentille 28.20.01. Momentille 33.50.56 rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin kohdennetun 20 milj. euron lisäyksen johdosta on momentille 12.33.90 lisätty vastaava summa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Verotulojen kasvuksi arvioidaan 3,7 % vuodelle 2018 budjetoidusta. Vuonna 2019 ansiotuloverotusta kevennetään pieni- ja keskituloisia painottaen. Valmisteverotusta mm. alkoholi- ja virvoitusjuomaveroa korotetaan ansiotuloverotuksen keventämisestä seuraavien verotuottomenetysten kompensoimiseksi. Ansiotuloveroperusteita lievennetään ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Ajoneuvoveroa kevennetään. Vuonna 2019 jatketaan lisäksi hallitusohjelman mukaisia asteittain voimaan tulevia muutoksia: tupakkaveron korottamista, autoverotuksen keventämistä sekä asuntolainan korkovähennyksen supistamista. Määrärahoja ehdotetaan 0,8 mrd. euroa vähemmän kuin vuodelle 2018 on budjetoitu. Määrärahatasoa alentavat kärkihankkeiden päättyminen, hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet sekä parantuneen työllisyystilanteen seurauksena pienentyneet työttömyysturvamenot. Menotasoa toisaalta nostavat mm. virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja nousevat eläkemenot. Talousarvioesitykseen sisältyy uusia lisäpanostuksia mm. työllisyyteen ja kasvuun, osaamiseen, eriarvoisuuden lieventämiseen sekä ruoantuotannon tukemiseen. Valtiovarainministeriön uuden ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä on 0,1 % suhteessa BKT:hen v. 2019 ja velkasuhteen arvioidaan laskevan 59,1 prosenttiin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomi noudattaa lähivuosina vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksia ja tavoittaa keskipitkän aikavälin tavoitteen suunnitellusti v. 2019.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen