Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2018 12.30

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

HE 124/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2019 tuloveroasteikosta. Asteikon tulorajoja korotettaisiin n. 2,6 prosentilla. Työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja korotettaisiin. Kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatettaisiin. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin. Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavin verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää korotettaisiin ja säännöksen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös mm. valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saatuja matkakustannusten korvauksia. Tavanomaisia henkilökuntaetuja koskevaa säännöstä täsmennettäisiin siten, että liikenteenharjoittajan työntekijöilleen myöntämien vapaa- ja alennuslippujen verovapaus koskisi myös välittömästi liikenteenharjoittamista palvelevien tytäryhtiöiden henkilöstöä. Perintö- ja lahjaverolakia muutettaisiin siten, että perintöveroa olisi suoritettava vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella saadusta vakuutuskovauksesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksien arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä n. 499 milj. eurolla, josta valtion osuus on n. 245 milj. euroa, kuntien osuus n. 237 milj. euroa ja seurakuntien osuus 12,5 milj. euroa ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuoton osuus 4,5 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen