Hallituksen esitys VM/2018/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta

HE 180/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Merja Leinonen, Budjettineuvos p.+35 8295530587
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että valtionavustuslakiin tehtäisiin työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon edellyttämiä sekä eräitä muita muutoksia. Valtionavustuslakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan valtionavustus voitaisiin myöntää vain erityisen painavasta syystä, jos valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneinä kahtena vuotena valtionavustuksen hakija tai tämän edustaja olisi tuomittu lainvoimaisella tuomiolla rangaistukseen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta taikka jos valtionavustuksen hakijalle olisi lainvoimaisella päätöksellä määrätty työsopimuslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu. Vastaavasti valtionapuviranomainen voisi edellä mainituissa tapauksissa jatkaa valtionavustuksen maksamista sekä jättää jo maksetun valtionavustuksen tai sen osan perimättä takaisin vain erityisen painavasta syystä. Valtionavustuslakia ja rikosrekisterilakia muutettaisiin siten, että Oikeusrekisterikeskus voisi rikos- ja sakkorekisteristä luovuttaa valtionapuviranomaiselle tiedon valtionavustuksen hakijalle tai saajalle taikka tämän edustajalle annetuista lainvoimaisista tuomioista, joilla tämä olisi tuomittu rangaistukseen ulkomaisen työvoiman käytöstä tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta valtionavustusten määrään, käyttötarkoituksiin tai kohdentumiseen. Esitys edellyttää muutoksia nykyiseen rikosrekisterijärjestelmään ja sakon täytäntöönpanojärjestelmään. Esityksestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset ovat 30 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen