Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä (HE 232/2018 vp: EK 31/2019 vp vuodelle 2019

HE 123/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Asia
Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavat lausumat: Lausuma 1 Luku 29.80 Eduskunta edellyttää, että esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen valmistelu etenee laaja-alaisesti ja että valmistelun yhteydessä arvioidaan huolellisesti eri mallien vaikutukset esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen ja turvataan uudistukselle riittävät resurssit. Lausuma 2 Momentti 29.80.41 Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen vaihtoehdot siten, että asia voidaan ottaa huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa ja järjestelmän vaatima rahoitus vuosia 2020-2023 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Lausuma 3 Momentti 30.01.05 Eduskunta edellyttää, että Luonnonvarakeskuksen perusrahoitusta vahvistetaan, jotta turvataan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien vaikuttavuusarviointien laatiminen sekä maatalouden tutkimus- ja jalostustoiminta, jolla vastataan ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin viljelyolosuhteisiin, sekä virastolle osoitettujen muiden tehtävien suorittaminen. Lausuma 4 Momentti 30.40.44 Eduskunta edellyttää, että vuoden 2019 lisätalousarvioesityksessä momentille 30.40.44 lisätään vastaava summa kuin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen osoitetusta tuesta jää käyttämättä vuonna 2018.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2019 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen