Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 55/2019 vp; EV 67/2019 vp)

HE 55/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Tiina Heinonen, Hallitussihteeri p.+35 8295530512
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder
 3. Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 28 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 16 och 28 § i lagen om Finlands Bank
 5. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 33 ja 33 c §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 33 och 33 c § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
 7. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 4 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
 9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 73 § i lagen om Finansinspektionen
 11. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 9 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
 13. Laki maksulaitoslain 12 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 12 § i lagen om betalningsinstitut
 15. Laki arvopaperimarkkinalain 18 luvun 1 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 18 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen
 17. Laki sijoituspalvelulain 3 luvun 2 §:n ja 11 luvun 24 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 11 kap. 24 § i lagen om investeringstjänster
 19. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 2 §:n ja 17 luvun 3 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 4 kap. 2 § och 17 kap. 3 § i kreditinstitutslagen
 21. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 17 luvun 3 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 17 kap. 3 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
 23. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
 25. Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 8 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
 27. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 8 kap. 8 och 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
 29. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
 31. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 11 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument
 33. Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken
 35. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av statstjänstemannalagen