Hallituksen esitys VM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 7/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Hallitussihteeri p.+35 8295530148
Asia
Esityksessä ehdotetaan täytäntöönpantavaksi kaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, joilla muutetaan OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Asetukset koskevat määritys- ja raportointivelvollisuuksien huojennuksia pienille vastapuolille sekä määrityspalveluiden tarjoamista reiluin ehdoin. Asetuksissa säädetään myös keskusvastapuolten valvonnasta ja kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täytäntöönpantavaksi pk-yritysten listautumisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mahdollistama kansallinen liikkumavara sisäpiiriluettelosta. Kansallisesti täytäntöönpantavaksi ehdotetaan myös sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin säännöstä pörssin suuria toimeksiantoja koskevasta hinnanmuutosvälistä. Kansalliseen lainsäädäntöön ehdotettavat muutokset kohdistuisivat pääsääntöisesti hallinnollisten seuraamusten täsmentämiseen määritysvelvollisuuden ja keskusvastapuolien valvonnan osalta. Arvopaperimarkkinalakiin tehtäisiin muutos sisäpiirilistan osalta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettuun lakiin hinnanmuutosvälin osalta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen määritysvelvollisuutta ja keskusvastapuolia koskevien muutoksien suurimmat vaikutukset koskevat viranomaisia. Määritysvelvollisuutta ja keskusvastapuolia koskevan sääntelyn muutosten ennakoidaan lisäävän Finanssivalvonnan työmäärää ainakin noin 0,25 henkilötyövuoden verran. Pk-yritysten listautumisasetuksen jäsenvaltio-option käyttämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia nykytilaan. Esityksellä ei nähdä olevan merkittäviä välittömiä taloudellisia vaikutuksia Suomeen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen