Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)

U 32/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Kristina Sarjo, Finanssineuvos p.+35 8295530055
Asia
InvestEU-ohjelmalla (KOM(2020) 403 lopullinen) yhdistettäisiin yhtenäiseksi investointiohjelmaksi kaikki nykyiset EU:n rahoitusinstrumentit. Rahoitusinstrumenteilla täydennetään EU:n avustusmuotoista rahoitusta erityisesti koheesiopolitiikassa sekä tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa aktivoimalla hankkeisiin mukaan yksityistä pääomaa. Jäsenvaltioilla olisi lisäksi mahdollisuus kanavoida osa koheesiopolitiikan varoistaan InvestEU-ohjelman talousarviotakuuseen. Ehdotuksella luotaisiin EU-budjetista annettavan takauksen varassa toimiva InvestEU-takuurahasto, jolla olisi yhtenäinen hallintorakenne, sääntely ja yhtenäiset raportointivaatimukset.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella tähdätään EU:n rahoitusvälineiden yksinkertaistamiseen sekä hallinnon yhdenmukaistamiseen. Rahoitusvälineiden käytöllä hankkeisiin houkutellaan mukaan yksityistä pääomaa ja pyritään vähentämään riippuvuutta julkisten varojen käytostä. EU-budjetin takaustoiminnan kasvu kasvattaa jäsenmaiden EU-vastuita takauksesta syntyvän ehdollisen vastuun kautta. Rahoitusvälineiden ja -takausten kokonaisvastuun tulee kuitenkin aina pysyä EU:n tuloille asetetun, jäsenmaiden yksimielisesti sopiman ylärajan puitteissa. Julkiseen rahoitukseen liittyy myös yksityisen rahoituksen syrjäyttämisen ja markkinahäiriöiden riski. TALOUDELLISET: InvestEU-ohjelmalle osoitettaisiin runsaan 30,8 miljardia euron (sitoumuksina, 2018 hinnoin) EU-budjettirahoitus, josta hankekehittelyn tukemiseen ja muihin tukitoimiin osoitettaisiin runsaat 644 miljoonaa euroa. Ohjelmaan osoitettujen varaustarpeiden kokonaismäärä olisi 31,0 miljardia euroa (2018 hinnoin), mistä 0,9 miljardia katettaisiin olemassa olevien rahoitusvälineiden ja Euroopan investointiohjelman generoimista tuloista ja takaisinmaksuista. Ohjelman budjettikehyksestä 30,3 miljardia euroa (2018 hinnoin) saataisiin käyttöön komission ehdottaman Next Generation -elpymisvälineen kautta ottamalla markkinoilta. Komission ehdotukset vakavaraisuuden tukivälineestä, InvestEU:n kasvattamisesta ja uudesta strategisesta instrumentista sekä oikeudenmukaisen siirtymämekanismin julkisen sektorin lainajärjestelystä tulevat toteutuessaan vaikuttamaan Euroopan investointipankin (EIP) pääoman riittävyyteen. On todennäköistä, että EIP:n pääomaa joudutaan kasvattamaan. Mahdollisen pääomankorotuksen määrää on vielä ennenaikaista arvioida. Suomen osuus EIP:n pääomasta on 1,48 prosenttia. Taloudelliset vaikutukset tulevat riippumaan elpymisvälineen perustamisesta, koosta sekä EU:n tulevasta rahoituskehyksestä saavutettavasta sovusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen