Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)

U 31/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Kristina Sarjo, Finanssineuvos p.+35 8295530055
Asia
Komissio julkaisi 27.5.2020 ehdotuksensa julkisen sektorin lainajärjestelystä (KOM (2020) 453 lopullinen), joka on tarkoitus perustaa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin alle tukemaan julkisen sektorin toimijoita yhdistämällä lahja- ja lainarahaa siirryttäessä hiilineutraaliin talouteen erityisesti niillä alueilla ja toimialoilla, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, koska ne ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, muun muassa hiilestä, turpeesta ja öljyliuskeesta, tai kasvihuonekaasupäästövaltaisista teollisista prosesseista. Tavoitteena on vastata vakaviin sosioekonomisiin haasteisiin, joita on identifioitu jäsenvaltioiden laatimissa oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
1,525 miljardin euron lahjaosuudella ja Euroopan investointipankin (EIP) myöntämällä 10 miljardin lainaosuudella arvioidaan saatavan liikkeelle yhteensä noin 25-30 miljardin euron julkiset investoinnit vuosina 2021-2027. Lainajärjestely olisi kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä perustuen ensivaiheessa jäsenvaltiokohtaisiin määräraha-allokaatioihin. TALOUDELLISET: Lainajärjestelyn lahjaosuus olisi määrältään 1,525 miljardia euroa. Tästä määrästä suurin osa eli 1,275 miljardia euroa rahoitettaisiin käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla sekä 250 miljoonalla eurolla vuosien 2021-2027 monivuotiseen rahoituskehykseen varatuista määrärahoista. Lahjaosuudella pienennettäisiin lainansaajien rahoituskuluja. Komission ehdotukset vakavaraisuuden tukivälineestä, InvestEU:n kasvattamisesta ja uudesta strategisesta instrumentista sekä oikeudenmukaisen siirtymämekanismin julkisen sektorin lainajärjestelystä tulevat toteutuessaan vaikuttamaan Euroopan investointipankin (EIP) pääoman riittävyyteen ja on erittäin todennäköistä, että EIP:n pääomaa joudutaan kasvattamaan. Mahdollisen pääomankorotuksen määrää on vielä ennenaikaista arvioida. Suomen osuus EIP:n pääomasta on 1,48 prosenttia. Taloudelliset vaikutukset tulevat riippumaan elpymisvälineen perustamisesta, koosta sekä EU:n tulevasta rahoituskehyksestä saavutettavasta sovusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen