Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

U 22/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia

Direktiiviehdotuksessa COM(2021) 181 esitetään arvonlisäverodirektiiviä muutettavaksi siten, että jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisäverosta komission tai unionin oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen suorittama tavaroiden maahantuonti sekä tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset komissiolle tai tällaiselle virastolle tai elimelle. Edellytyksenä on, että komissio tai tällainen virasto tai elin hankkii nämä tavarat tai palvelut sille unionin oikeudessa yleisen edun vuoksi annetun tehtävän täyttämiseksi. Ehdotuksessa esitetään otettavaksi käyttöön verosta vapauttamista koskeva todistus, jota käytetään vahvistuksena siitä, että liiketoimi oikeuttaa tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten arvonlisäverovapautukseen. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on täytäntöön pantava direktiivi viimeistään 30.4.2021 ja sitä sovelletaan 1.1.2021 lukien.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen soveltamisalaa ei ole rajattu ehdotuksen perusteluosassa kuvattuihin kriisi- ja hätätilanteisiin ja soveltamisalan piiriin kuuluvien hankintojen rajaamisessa käytetty ilmaisu ’yleinen etu’ voisi käytännössä kattaa hyvin laajasti erilaisia tilanteita. Tämän vuoksi on vaikea arvioida niitä tilanteita, tavaroita ja palveluja, joihin verottomuutta sovellettaisiin. Ehdotus pienentäisi Suomen arvonlisäverotuottoa siltä osin kuin ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvien maahantuontien, yhteisöhankintojen ja myyntien verotuspaikka olisi Suomi. Toisaalta Suomi hyötyisi verottomuudesta siltä osin kuin ehdotuksen tarkoittamia tavaroita ja palveluita luovutettaisiin Suomeen. Verotuottovaikutusta on vaikea arvioida muun muassa, koska ehdotuksen käytännön soveltamisalaa on vaikea ennakoida. Komissio ei ole tehnyt erillistä vaikutustenarviointia aloitteen kiireellisyyden vuoksi. Se on arvioinut hätätilanteen tukivälineen vuoden 2020 budjetin avulla vuoden 2021 säästyvän arvonlisäveron määräksi 110 miljoonaa euroa. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi kompensoitava verovapautuksen johdosta tiettyjen jäsenvaltioiden osalta syntyvä arvonlisäveroon perustuvien omien varojen pienentyminen bruttokansantuloon perustuvilla omilla varoilla. Tämä muuttaisi jonkin verran EU:n talousarvioon liittyviä budjetointikäytäntöjä. Toteutuessaan ehdotus edellyttää arvonlisäverolain muuttamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen