Hallituksen esitys VM/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 100/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tuukka Taipale, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530523
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä 27 päivänä tammikuuta 2021 ja 8 päivänä helmikuuta 2021 tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus liittyy EU:n pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisurahaston Euroopan vakausmekanismin yhteyteen perustettavan yhteisen varautumisjärjestelyn varhaiseen käyttöönottoon. Sopimuksella luodaan nykyisin täysin kansallisille ylimääräisille vakausmaksuille vastaavanlainen vaiheittaisen yhdistämisen polku aina täyteen yhdistämiseen saakka, kuin rahastoon etukäteen kerättäville varoille, jotka nykyisin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti ovat täysin yhdistyneitä siirtymäkauden päätteeksi. Lisäksi väliaikaisiin siirtoihin rahasto-osuuksien välillä tehdään edellisestä muutoksesta johtuva muutos. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona kaikki yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin osallistuvat allekirjoittajat ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjat. Sopimus ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Sopimus altistaa kunkin sopimuspuolen vakausmaksuvelvolliset (pankit ja sijoituspalveluyritykset) ylimääräisille jälkikäteen suoritettaville vakausmaksuille jo siirtymäkauden aikana myös toisia sopimuspuolia koskevien kriisinratkaisutoimen rahoittamisessa, mutta toisaalta ne mahdollistavat huomattavasti suuremman rahoituskapasiteetin kriisinratkaisurahastosta ja sen varautumisjärjestelystä, johon voidaan turvautua viimesijaisena vaihtoehtona, mikäli ylimääräiset vakausmaksut eivät ole heti saatavilla. Nykyisin voimassa olevan sopimuksen mukaan ylimääräisiä jälkikäteen suoritettavia vakausmaksuja voidaan kerätä ainoastaan niiltä sopimuspuolilta, joita tietty kriisinratkaisutoimi koskee. Kuitenkin Euroopan unionin jäsenvaltiot sitoutuivat poliittisesti yhteisen varautumisjärjestelyn kehittämiseen vuoden 2023 loppuun ulottuvan siirtymäkauden aikana euroryhmän ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston julkilausumassa jo joulukuussa 2013 ja lausuman mukaan pankkiala olisi viime kädessä vastuussa takaisinmaksusta kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden vakausmaksujen avulla, mukaan lukien jälkikäteen suoritettavat vakausmaksut.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen