Eduskunnan kirjelmä VM/2022/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2021 vp - O 4/2021 vp Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito (O 4/2021 vp). Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää, kuinka niin sanotun yksi yli yhden -periaatteen toteutumista voidaan edistää koko valtionhallinnossa. Eduskunta pitää tärkeänä selvittää menettelytapaa, jolla sisäisen tarkastuksen ja myös Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen havaitsemista, valtion viraston tai laitoksen ylintä johtoa koskevista epäkohdista, voitaisiin ilmoittaa kyseisen viraston tai laitoksen operatiivisesta johdosta riippumattomalle taholle. Myös ulkoisen tarkastajan tiedonsaannista tulee tässä yhteydessä huolehtia. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valionhallinnon matkustamiseen liittyvän ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Ohjauksen ja neuvonnan riittävyydestä sekä ohjeistuksen noudattamisen valvonnasta tulee myös huolehtia. Yksittäisenä kysymyksenä tulee selvittää, miten virkamatkoista kertyvien kanta-asiakkuusetujen käyttöä pitäisi ohjeistaa niin, että käytännöt olisivat yhdenmukaisia, selkeitä ja noudatettavissa. Hallituksen tulee lisäksi tehdä kokonaisarviointi siitä, tuoko virkamiehelle annettu suositus tehdä henkilökohtainen kanta-asiakkuussopimus lentoyhtiön kanssa valtion virkamatkustukseen riittäviä taloudellisia tai muita olennaisia hyötyjä, jotta sen säilyttäminen tiedossa olevista ongelmista huolimatta olisi jatkossakin perusteltua.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen