Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (MiFIR)

U 79/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552
Asia
Komissio antoi 25 päivänä marraskuuta 2021 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 (MiFIR) muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) muuttamisesta. Säännösehdotukset sisältävät esitykset kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisäämisestä ehdotuksilla kauppatietojen julkistamisvelvoitteiden sääntöjen muutoksista ja poikkeuslupamahdollisuuksien rajaamisesta sekä konsolidoidun EU-laajuisen kaupankäyntitiedon tuottamisen edistämisestä. Komission mukaan markkinoiden avoimuusdirektiiviin ja asetukseen ehdotettavien muutosten keskeisinä tavoitteina on läpinäkyvyyden ja markkinoiden kaupankäyntitietojen saatavuuden parantaminen, tasoittaa eri kauppapaikkojen kilpailuedellytyksiä ja taata EU-markkinoiden globaali kilpailukykyisyys.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission laatima vaikutusarvio keskittyy konsolidoidun kaupankäyntitiedon erilaisten mahdollisten toteutusmallien vaikutuksiin. Muiden esitykseen sisältyvien kaupankäynnin läpinäkyvyyttä lisäävien vaikutusarvioiden osalta komissio viittaa aiemmin eri yhteyksissä julkistettuihin ESMA:n raportteihin MiFIR-sääntelyn toimivuudesta, avaamatta niitä tässä yhteydessä enempää. Komissio toteaa konsolidoidun kaupankäyntitiedon palkkionpalautuksen pyrkivän säilyttämään kauppapaikkojen ansaintatason lähellä nykyistä. Konsolidoitu kaupankäyntitieto olisi erityisesti sijoittajien etu. Sijoittajat saisivat näkymän jokaisen rahoitusvälineen likviditeettiin markkinoilla ja eri kaupankäyntipaikoilla. Omaisuudenhoitajat ja rahastonhoitajat hyötyisivät EU-laajuisesti parantuneesta markkinoiden läpinäkyvyydestä optimoidessaan salkkujensa likviditeettiriskiä. Pienten pörssien arvopapereiden ja erityisesti PK–yritysten, näkyvyys laajemmalle EU-sijoittajakunnalle paranisi ja lopulta helpottaisi niiden pääoman saatavuutta. Komission ehdotuksessa konsolidoidun kaupankäyntitiedon tarjoajan valvonta kuuluisi ESMA:lle, joten kansalliset vaikutukset valvojaan jäisivät tältä osin vähäisiksi. Komission ehdottamien kaupankäynnin läpinäkyvyyttä lisäävien säädösehdotusten ei arvioida lisäävän Finanssivalvonnan työmäärää merkittävästi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen