Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2014/65/EU ja (EU) 2016/97 muuttamiseksi sekä komission ehdotus asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamiseksi (vähittäissijoittajastrategia)

U 22/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi, p. +35 8295530210
Asia
Komissio antoi 24 päivänä toukokuuta 2023 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2009/65/EC (sijoitusrahastodirektiivi), 2009/138/EC (Solvenssi II), 2011/61/EU (AIFM-direktiivi), 2014/65/EU (MiFID II) ja (EU) 2016/97 (IDD) muuttamiseksi koskien unionin sijoittajansuoja säännöksiä. Samassa yhteydessä komissio antoi myös muutosehdotuksensa PRIIPs-asetuksen (EU) N:o 1286/2014 sijoittajan avaintietoasiakirjan (PRIIPs KID) tietojen päivittämiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksilla olisi vaikutuksia sijoitustuotteiden jakelijoiden ja valmistajien eli sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien tuotehallintaan ja hinnoitteluprosessiin sekä osittaisen kannustinkiellon myötä jakelukanavajärjestelyihin sekä sijoitusneuvontaan. Ehdotukset vaikuttaisivat vastaavasti myös vakuutusyhtiöiden ja niiden käyttämien edustajien kannustinten käyttöön sekä niiden antamaan neuvontaan. Ei-ammattimaisen sijoittajan kannalta ehdotukset voisivat vaikuttaa kustannustehokkaampien sijoitustuotteiden tarjoamiseen ja hajautuksen merkityksen lisääntymiseen sijoitusneuvonnassa. Kestävyystietojen esittäminen PRIIP avaintietoasiakirjassa tehostaa kestävyysnäkökulman informaation huomioimista samoin kuin kestävyysnäkökulman sisällyttäminen sijoitusneuvojien ammattipätevyysvaatimuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen