Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotukset Euroopan unionin finanssipolitiikan sääntöjen muuttamiseksi (Finanssipolitiikan säännöt)

U 23/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Hallitusneuvos Seppo Tanninen, p. +35 8295530224
Asia
Euroopan komissio julkaisi 26.4.2023 ehdotuksensa lainsäädäntömuutoksista Euroopan unionin (EU) finanssipolitiikan sääntökehikon uudistamiseksi. Lainsäädäntömuutoskokonaisuus sisältää kolme ehdotusta: ehdotus liitteineen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi talouspolitiikan ja monenvälisen julkisen talouden valvonnan tehokkaasta yhteensovittamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 kumoamisesta (COM(2023) 240 final), ennaltaehkäisevää osaa koskeva asetus, ehdotus neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamiseksi (COM(2023) 241 final), korjaavaa osaa koskevan asetuksen muutos, ja ehdotus neuvoston direktiiviksi julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun direktiivin (2011/85/EU) muuttamiseksi (COM(2023) 242 final), budjettikehysdirektiivi. Ennaltaehkäisevää osaa koskevan uudistuksen keskiössä ovat kansalliset keskipitkän aikavälin finanssipoliittis-rakenteelliset suunnitelmat, jotka sisältävät julkisen talouden sopeutuspolun nettomenoille vähintään neljän vuoden ajanjaksolle sekä investoinnit ja rakenteelliset uudistukset. Korjaavaan osaan tehtävien muutosten tavoitteena on kohtuullistaa ja eriyttää velanvähentämistavoitteita sekä vahvistaa velkaan perustuvaa liiallisen alijäämän menettelyä. Direktiivimuutoksen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa nykyistä lainsäädäntöä sekä laajentaa säännöksiä liittyen itsenäisiin finanssipolitiikan valvojiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Suoria taloudellisia vaikutuksia tulee korjaavaa osaa koskevan asetuksen muutoksissa, joissa muutetaan jäsenmaalle määrättävien sakkojen suuruutta. Määräys sakkojen minimistä poistetaan, ja toimia tarkastellaan puolivuosittain. Sakoista kertyvä summa ei saa ylittää 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mahdolliset epäsuorat suotuisat kokonaistaloudelliset vaikutukset voivat syntyä erityisesti ennaltaehkäisevässä osassa hitaampien sopeutustoimien pienemmästä negatiivisesta vaikutuksesta kasvuun sekä mahdollisesti kestävämpänä talouskasvuna jäsenvaltioissa, joiden velkasuhde on yli 60 prosenttia. Toisaalta näiden maiden velkasuhteet laskisivat ehdotuksen mukaan hitaammin kohti 60 prosentin kynnysarvoa, mikä kasvattaisi korkeisiin velkatasoihin liittyviä riskejä EU:ssa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen