FI SV

Finansiering för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av servicearkitekturen

OBS! Ansökningstiden har gått ut 31 maj 2017. Om ni har beviljats finansiering, var god och se instruktionerna om avslutandet av ett KaPA-finansierat projekt. Den sista rapporteringsdagen anges i understödsbeslutet.

Finansministeriet har beviljat organisationer inom den offentliga förvaltningen finansiering för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av servicearkitekturen.
Finansieringen beviljades kommuner och samkommuner som statunderstöd.

Åt andra organisationer inom den offentliga förvaltningen beviljades finansieringen som registreringsrätt och rätt att använda medel eller rätt att använda medel under moment 28.70.03 .

Finansiering kunde sökas i följande situationer:

Planering (1) - Ansökningstiden har gått ut

 • Planeringen av utnyttjandet av tjänster inom servicearkitekturen

Genomförande - Ansökningstiden har gått ut 31 maj 2017

 • Då centrala datalager ansluts till informationsleden (2)
 • Då gränssnitt i system som används i stor utsträckning konstrueras i informationsleden (2)
 • För anslutningarna till informationsleden och ibruktagandet av meddelandeförmedlingservice i detta sammanhang (finansiell stöd från och med 14 februari 2017 enligt KaPAs styrningsgrupps beslut) (2)
 • För införandet av kunduppgifterna i servicevyn (2)
 • Anslutningen av befogenhetstjänsten till det egna systemet (2)
 • Ibruktagandet av servicedatalagret (3)
 • Övergången från Vetuma-identifikationen till Suomi.fi-identifikationen (4)
 • Vid genomföringen av funktioner som stöder servicearkitekturen (i regel som en del av Befolkningsregistercentralens servicearkitekturprojekt)

Dokument för ansökandet av dessa stöd finns på denna webbplats.

Stöd beviljades i förhållande till projektets omfattning, effekter och användbarhet så att de skäliga kostnaderna ersätts. Stödbeloppet är högst 75 % av de rimliga totala kostnaderna. Finansieringen baserar sig på en enhetlig utvärderingsmodell.

Notera följande i fråga om de totala projektkostnaderna: Beloppet av det beviljade stödet justeras endast neråt då de totala kostnaderna förändras, och stödet förblir alltid lika i förhållande till de totala kostnaderna, vilket betyder att

 • inget ytterligare stöd beviljas om de totala kostnaderna ökar jämfört med ansökningen, och stödbeloppet ökar inte.
 • om de totala kostnaderna sjunker jämfört med ansökningen, beviljas stöd enligt den ursprungliga procenten.

Exempel 1
Projektet har ansökt om 50 000 € och finansministeriet beviljar 30 000 € (60 % av de totala kostnaderna).

De slutliga totala kostnaderna är 40 000 € (sänkning med 10 000 €) varvid finansministeriet betalar 24 000 € i stöd (60 % av de totala kostnaderna).

Ibruktagandet av servicedatalagret (PTV) (3) och övergången från Vetuma-identifiering till Suomi.fi –identifiering (4):

Exempel 2
De totala projektkostnaderna är 40 000 och det ansökta stödbeloppet är 10 000 € (maximala stödet för t.ex. kommuner med 10 000 - 49 999 invånare). Finansministeriet beviljar 10 000 € i stöd och stödet utgör 25 % av de totala projektkostnaderna.

De slutliga projektkostnaderna är således 30 000 € (de totala kostnaderna har sjunkit med 10 000 €) varvid finansministeriet betalar 7 500 € i stöd (25 % av de totala kostnaderna).

Behandlingstider i 2016

Preliminär plan med bilagor till FM Ansökan till FM Programmgrupp möte (förordande) Beslut om finansiering (ungefär)
Ti 6.9. Må 19.9. Ti 27.9. Ti 4.10.
Ti 4.10. Må 17.10. Ti 25.10. Ti 1.11.
Ti 1.11. Må 14.11. Ti 22.11. Ti 29.11.
F 18.11. F 2.12. Ti 13.12. Ti 20.12.

 

Behandlingstider i 2017

Preliminär plan med bilagor till FM Ansökan till FM Programmgrupp möte (förordande) Beslut om finansiering (ungefär)
Fr 15.12.2016 Må 9.1.2017 Ti 17.1. Ti 24.1.
Ti 24.1. Må 6.2. Ti 14.2. Ti 28.2.
On 8.3. Ti 21.3. On 29.3. Ti 5.4.
To 6.4. To 27.4. Ti 9.5. Ti 16.5.
Må 15.5. On 31.5. On 14.6.

On 21.6.

 

Allmänna riktlinjer

 • Man kan ansöka om finansiering för pågående projekt
 • Man kan inte ansöka om finansiering för arbete som redan utförts
 • Eget arbete utgör godtagbara kostnader
 • Man får inte finansiering om man fått extern finansiering från något annat håll
 • KaPA-programmet slutar 31.12.2017 och projektet måste vara färdigt och rapporterat senast 1.9.2017.

Läs instruktionerna först

KaPA Finansieringsmodell och kriterier

KaPA Finansieringsanvisning (uppdaterad 15 augusti 2016)

Bilagor

Planeringsstöd för utnyttjande av servicearkitektur (1) - Ansökningstiden har gått ut

Bilaga 1: Programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur - Underlag för finansierings-ansökan
Bilaga 2: Programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur - Underlag för förenklad projektplan
Bilaga 2.1: Underlag för kostnadskalkyl
Bilaga 3: Självbedömningsmatris

Genomförandestöd för integration till informationsleden (2) - Ansökningstiden har gått ut

Bilaga 1: Programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur - Underlag för finansierings-ansökan
Bilaga 2: Programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur - Underlag för projektplan
Bilaga 2.1: Underlag för kostnads-nyttokalkyl
Bilaga 2.2: Underlag för beroendeförhållanden
Bilaga 2.3: Projektets mål
Bilaga 3: Självbedömningsmatris

Ibruktagandet av servicedatalagret (3) - Ansökningstiden har gått ut

Bidraget kan användas till att täcka arbete som krävs för ibruktagandet av servicedatalagret, till exempel:

 • beredning eller koordinering i anslutning till ibruktagandet av servicedatalagret
 • arbete i anslutning till beskrivningen av serviceinformationen
 • manuell införing av serviceuppgifter i datalagret via PTV-gränssnittet
 • beredning som gäller maskinell produktion av serviceinformation via gränssnittet

Ansökningsmeddelande Servicedatalagret för kommuner och samkommuner
Statliga ämbetsverk lyder KaPA Finansieringsanvisning (uppdaterad 15 augusti 2016)
Ansökan för kommuner om stödfinansiering för ibruktagande av Suomi.fi-servicedatalagret (uppdaterad 5 maj 2017)
Ansökan för samkommuner om stödfinansiering för ibruktagande av Suomi.fi-servicedatalagret
Ansökan för ämbetsverk om stödfinansiering för ibruktagande av Suomi.fi-servicedatalagret

Övergången från Vetuma-identifikation till Suomi.fi-identifikation (4) - Ansökningstiden har gått ut

Ansökningsmeddelande Identifikation för kommuner och samkommuner
Statliga ämbetsverk lyder KaPA Finansieringsanvisning (uppdaterad 15 augusti 2016)
Ansökan om stödfinansiering för övergång till Suomi.fi-identifikation