Pilotointiprojektit

Kunnan tiedonhallinnan tavoitetilan pilotointiprojekteissa toteutetaan pilottijärjestelmä, joka tuottaa kussakin osahankkeessa määritellyt ja piltoitavaksi sovitut prosessit, tiedot sekä tietojen siirto kunnan sisällä sekä kunnan ja kansallisen tilastopalvelun välillä. Tavoitteena on, että projektissa analysoidaan tiedon tuotantoprosessin kulku lähtötiedoista valmiisiin tiedon jakelupaketteihin sekä tietojen käytettävyys toiminnan tilastojen muodostamisessa.

Kaikkiin edellä mainittuihin pilotointikohteisiin liittyy lisäksi tietosisältöjen ja tiedon laadun arviointi suhteessa ohjelman tavoitteisiin sekä tavoitteen mukaisen toteutuksen suunnittelu ja ohjeistaminen.

Kuntatieto-ohjelmaan sisältyvässä pilotoinneissa testataan toimintamallia tavoitteiden määrittelyn pohjalta ja tuotetaan tietoa seuraavista kohteista:

Tietomääritykset:

  • tietomääritysten toimivuus käyttötarkoitukseen ja hyödyt tietomääritysten käytöstä
  • tietomääritysten käyttöönoton aiheuttama muutostyö ja kustannukset

Tiedonhallinnan kehittäminen:

  • yhteisten kehittämismallien toimivuus ja käytön hyödyt
  • tiedonhallinnan kehittämisen kustannukset

Tavoitetilan toimintamallit ja prosessit:

  • toimintamallien ja prosessien toimivuus ja hyödyt
  • toimintamallien ja prosessien käyttöönoton aiheuttama muutostyö ja kustannukset

Tiedon jakelu:

  • tiedon tuotanto, jalostus ja jakelu kunnassa
  • tiedon automaattinen jakelu ulkoiseen raportointiin ja siitä saatavat hyödyt
  • automaattisen raportoinnin aiheuttaman muutostyö ja kustannukset

Pilotoinnin toteutukseen organisoidaan pilotoinnista vastaava projekti joka ohjaa ja hallinnoi ohjelmaan valittujen pilottikohteiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointityötä. Kuntatieto-ohjelman projektiryhmä vastaa ohjelmalla tasolla tavoitetilan pilotointiprojektin ohjauksesta.

Osana Kuntatieto-ohjelmaa on vuoden 2016 loppuun mennessä toteutettu viisi pilotointiprojektia, joissa on testattu Kuntatieto-ohjelman tuotoksia ja niiden soveltuvuutta kuntien käyttöön. Tavoitteena on toteuttaa lisää  vuoden 2017 loppuun mennessä.

Toteutetut pilotointiprojektit:

Espoo: Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

Espoon pilotointiprojektissa on kuvattu kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri sisältäen tiedolla johtamisen ja tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmat. Johtamisen viitearkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminta-arkkitehtuurin ylätason kuvauksia, jotka eivät kuvaa yksityiskohtaisia prosesseja vaan, joissa tunnistetaan kuntajohtamisen keskeiset toiminnot, niiden väliset suhteet, niihin liittyvät tiedot ja tietovirrat. Tavoitteena on, että kunnissa otettaisiin yhä enemmän huomioon kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämisen kunnan johtamisen tukena.

Espoon pilotointiprojektin tuotokset

Mikkeli: Taloustilaston toteutuneiden talouden tietojen raportointia Tilastokeskukselle

Mikkelin projektissa pilotoitiin taloustilaston tietojen raportointia Tilastokeskukselle. Viranomaisraportointipilotti käsitti kunnan, liikelaitoksen ja konsernin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä käyttötaloustietojen raportoinnin Tilastokeskukselle. Pilotissa testattiin uusia tietostandardeja ja siirtomenetelmiä. Projekti toteutettiin kolmessa vaiheessa.

Mikkelin pilotointiprojektin tuotokset

Kainuun Sote: Soveltaa kuntien pilottituotosten toimivuutta Sote-palveluissa

Kainuun soten pilotointiprojektissa selvitetään ja testataan, miten Kainuun sotessa saadaan palveluiden kustannus- ja suoritetiedot, johtamisen viitearkkitehtuuria, Johdon työpöydän toimivuutta Mielenterveys- ja päihdepalvelut -palvelupaketin osalta sekä Kainuun soten taloushallinnon raportoinnin kääntämistä XBRL-muotoon. Työ valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kainuun soten pilotointiprojektin tuotokset

Tampere: Palveluluokittelun käyttöönotto ja käsitemalli sekä palveluloikittelun soveltaminen, kustannuslaskenta ja raportointi

Tampereen pilotointiprojektissa pyrittiin todentamaan JHS-Palveluokittelun soveltuvuus kuntien todellisessa tuotannollisessa kohteiden ylläpidon ja hyväksikäytön ympäristössä. Tavoitteena on antaa kunnille yleistettävän tason ohjeistus JHS-palveluluokittelun käyttöönottoon sekä malleja sen soveltamiseen. Projektin yhtenä keskeisenä sisältönä on palveluluokittelun soveltamisen ohjeistus, jossa soveltamista on lähestytty kustannuslaskennan ja tiedolla johtamisen näkökulmista.

Tampereen pilotointiprojektin tuotokset

Turku: kuntien talous- ja toimintatietojen tuottaminen, jakelu ja ulkoisen tietohuollon rajapinnat

Turun pilotissa määriteltiin sivistystoimialan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja toisen asteen oppilaitoksen OPH:n toiminnan ja Tilastokeskuksen talouden tilastoinnissa ja kunnan johtamisessa hyödynnettävän tiedon tavoitetila (käsite- ja tietomalli). Ulkoisen tietohuollon tavoitetilan määrittelyssä suunniteltiin yleinen, kuntien viitearkkitehtuurien mukainen, tiedolla johtamista tukeva tavoitetilan arkkitehtuuri sekä tiedonhallintaa tukeva järjestelmäkokonaisuu. Lisäksi pilotissa suunniteltiin ja määriteltiin Kuntatieto-ohjelman toimipaikkarekisterin sidosryhmät ja käyttötapaukset sekä kuvattiin rekisterin hallintomalli ja raportointia sekä ylläpitoa tukevan rekisterin tavoitearkkitehtuuri.

Turun pilotointiprojetin tuotokset