Kolumneja, blogitekstejä ja kannanottoja

Pohjoismaiset kunnat painivat samankaltaisten ongelmien kanssa 

Kuntien kehittämiskapasiteetti on noussut käsitteenä viime vuosina esiin sekä ruotsalaisessa että suomalaisessa kuntapoliittisessa keskustelussa. Kuntien tehtävä ei voi olla vain selviytyä välttämättömistä asioista, vaan resursseja, osaamista, aikaa ja tahtoa on löydyttävä myös pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Lue kuntaministeri Sirpa Paateron kolumni

Kuntien rahoitusjärjestelmän uudistaminen ei ratkaise kuntakentän suuria kysymyksiä 

Kuntapolitiikan tulevaisuustyössä haettiin linjaa hyvinvointialueuudistuksen jälkeiselle kunnalle. Kuntien tehtävien ja rahoituksen tasapainon parantaminen edellyttää erilaisia toimenpiteitä, joista yksi on kuntien rahoitusjärjestelmän kehittäminen.

Lue Tanja Rantasen ja Tom-Henrik Sirviön tiivistelmä työn rahoitusjärjestelmää koskevista johtopäätöksistä 

Mitä jäi käteen kuntien tulevaisuustyöstä? 

Valtiovarainministeriön koordinoimaan kuntapolitiikan tulevaisuustyöhön on osallistunut tiiviisti useita kuntajohtajia. Haastattelimme heistä kahta, Ylivieskan kaupunginjohtajaa Maria Sorvistoa sekä Joensuun kaupunginjohtajaa Kari Karjalaista ja kysyimme, minkälaisena he ovat kokeneet työhön osallistumisen.

Tutustu Sorviston ja Karjalaisen ajatuksiin

Mistä malli tulevaisuuden kuntapolitiikkaan?

Esittelemme kolumnisarjassa valmistelussa olevia vaihtoehtoja. Sarjan aloittaa Jani Pitkäniemen pohdinta, mitä tapahtuisi, jos kuntapolitiikan suunta ei muuttuisi lainkaan. Suvi Savolainen tutustuttaa kolmeen kuntapolitiikkatyössä koeponnistettuun kokonaisvaihtoehtoaihioon.

Miten saada kunnat uuteen nousuun?

Melko yleisen käsityksen mukaan kunta on parhaita tapoja julkisten lähipalveluiden jakeluun. Näin varsinkin niissä lähipalveluissa, joissa palvelun tarve on helppo ennakoida, palvelut on demokraattisesti päätettävissä ja rahoitus on helppo jakaa osallistujien kesken. Maailma on monimutkaistunut ja varsinkin väestörakenteen muutosten vuoksi kunnan rahoitustarve ja -kyky on mietittävä uudelleen. Nykyisen järjestelmän parhaiden puolien säilyttämiseksi on tehtävä ratkaisuja.

Lue Eero Laesterän kolumni

Keskustelu yhteisöveron kuntaosuudesta kaipaa syventämistä

Kuntien yhteisövero-osuuden toimivuus jakaa näkemyksiä vahvasti. Keskustelua käydään pitkälti lyhyen aikavälin perspektiivistä, mutta sitä voisi olla hyödyllistä täydentää pitkän aikavälin kehityssuuntia tarkastelemalla. Suhdanneherkkyydestään huolimatta yhteisöverolla voi olla paikkansa osana kuntien rahoitusta.

Lue Tom-Henrik Sirviön kolumni

Kuntien rahoitusjärjestelmän toimivuutta on arvioitava rohkeasti

Kuntien eriytymiskehitys ja tehtäväkentän muutos edellyttävät rahoitusjärjestelmän kokonaistarkastelua. Kuntien rahoitusjärjestelmän toimivuutta on arvioitu viime vuosina tehdyissä selvityksissä ja raporteissa. On tarpeen selvittää myös kuntien käsityksiä niin vero- kuin valtionosuusjärjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista kehitystoimenpiteistä.

Lue Tanja Rantasen ja Tom-Henrik Sirviön kolumni

Lähdetäänkö merta edemmäs kuntakalaan?

Alueiden, kuntien ja kaupunkien erilaistuminen on useimmille maille tuttu kehityskulku. Yhtäällä väestön määrä vähenee, toisaalla kasvaa. Kaupungistuminen on kaikkia maita koskettava megatrendi. Viime vuosina keskusteluun on Suomessakin pilkahdellut ajatuksia siitä, pitäisikö kuntien tehtäviä räätälöidä muuttuvan toimintaympäristön mukaan. Millaisia ajatuksia muiden maiden ratkaisut ja näkökulmat voisivat tuoda omaan keskusteluumme?

Lue Suvi Savolaisen kolumni

Onko aika katsoa kuntien tehtäviä ja velvoitteita uudesta näkökulmasta?

Kuntien tehtävät ja niitä koskeva sääntely ovat monitahoinen kokonaisuus. Kunnilla on lakisääteisiä tehtäviä ja ne ovat ottaneet yleisen toimialan perusteella itselleen myös vapaaehtoisesti tehtäviä. Lakisääteisiäkin tehtäviä on erilaisia. Osa tehtävistä on aina pakko hoitaa, osa riippuu esimerkiksi tarpeesta tai käytettävissä olevista määrärahoista. Osa tehtävistä on vapaaehtoisia, mutta kun kunta ottaa sellaisen hoitaakseen, se on toteutettava lainsäädännön mukaisesti.

Lue Anne-Marie Välikankaan kolumni

Millainen on tulevaisuuden kunta?

Huhtikuussa järjestetään kuntavaalit, joissa valitaan päätöksentekijät kuntiimme. He ovat antoisan ja myös haastavan tehtävän edessä. Julkisuudessa on keskusteltu ilahduttavan paljon kuntien tilanteesta, ja tuo keskustelu jatkuu.

Lue kuntaministeri Sirpa Paateron kolumni

Mitä on kuntien älykäs muutokseen sopeutuminen?

Odotettua nopeampi eriytymiskehitys jakaa Suomen kuntia. Kuntien eriytyminen näkyy muun muassa väestökehityksessä, taloudessa, palveluiden ja henkilöstön saatavuudessa, elinkeinorakenteissa ja demokratian toteutumisessa.

Lue Ville-Veikko Ahosen ja Suvi Savolaisen kolumni