FI SV

Rahanpesun estäminen rahoitusmarkkinoilla

Rahanpesulla tarkoitetaan rikoslain (39/1889) 32 luvun 6–10 §:ssä tarkoitettua toimintaa.

Rahanpesun ja terrorismirahoituksen vastainen kansainvälinen toiminta

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alainen hallitusten välinen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) tekee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista kansainvälistä työtä. Ryhmä kehittää ja antaa suosituksia sekä seuraa niiden täytäntöönpanoa jäsenmaissa vuosittaisilla kyselyillä ja maatarkastuksilla.

Suomi on ollut FATF:n jäsen vuodesta 1991. Suomen viimeisin maatarkastuksen seurantaraportti hyväksyttiin vuonna 2013.

Valtiovarainministeriö osallistuu Euroopan neuvoston rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiseen asiantuntijatyöryhmään (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing), joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Asiantuntijatyöryhmä käsittelee ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita, markkinailmiöitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Sisäministeriö koordinoi kansallisesti viranomaisten yhteistyötä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) mukaan.

Rahanpesua koskeva sääntely

Suomessa rahanpesun torjunnasta vastaava viranomainen on Keskusrikospoliisin yhteydessä toimiva Rahanpesun selvittelykeskus.

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki perustuu voimassa olevaan rahanpesudirektiiviin ja FATF:n vuoden 2004 suosituksiin.

FATF on julkaissut vuodesta 1990 alkaen 40 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen suositusta. FATF:n jäsenvaltiot ovat poliittisesti sitoutuneet noudattamaan suosituksia. Suositukset uudistettiin viimeksi vuonna 2012.

Neljäs rahanpesudirektiivi ja toinen maksajan tiedot -asetus

Euroopan komissio antoi helmikuussa 2013 ehdotuksen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi (neljäs rahanpesudirektiivi) ja uudeksi varainsiirtoasetukseksi (toinen maksajan tiedot -asetus). Ehdotuksen taustalla ovat FATF:n uudet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan suositukset.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 20.5.2015 neljännen rahanpesudirektiivin ja toisen maksajan tiedot -asetuksen. Direktiivin ja asetuksen edellyttämät kansalliset muutokset saatettiin voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017.

Neljännen rahanpesudirektiivin keskeisimmät muutokset ovat:

 • yritysten tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen ylläpitoon liittyvät säännökset,
 • seuraamusjärjestelmän vähimmäisvaatimusten yhtenäistäminen,
 • riskiperusteisen lähestymistavan korostaminen,
 • kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laatimisvelvoitteen asettaminen jäsenvaltioille,
 • soveltamisalan laajentaminen kattamaan kaiken tyyppiset rahapelit siten, että poikkeukset tulee perustella erikseen,
 • kynnysarvon pienentäminen käteisellä tavarakauppaa käyviin henkilöihin,
 • verorikosten sisällyttäminen soveltamisalaan rahanpesun esirikoksina,
 • poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden käsitteen laajentaminen, ja
 • viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen.

Toisen maksajan tiedot -asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että koko unionin alueella pannaan täytäntöön yhtenäisellä tavalla FATF:n vuoden 2012 hyväksymät rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen torjuntaa koskevat kansainväliset normit ja erityisesti FATF:n suositus 16 sähköisistä rahalähetyksistä sekä sen täytäntöönpanoa koskeva tarkastettu tulkintahuomautus.

Ehdotus neljännen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi

Euroopan komissio antoi 5.7.2016 lainsäädäntöehdotuksen neljännen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi (COM(2016) 450 final). Ehdotus liittyy komission aiemmin helmikuussa 2016 julkaisemaan toimintasuunnitelmaan terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

Ehdotuksen tarkoituksena on vastata lainsäädäntötoimin muuttuneeseen ja kasvaneeseen terrorismin uhkaan Euroopassa kuitenkin siten, että tarpeettomia rajoituksia maksujärjestelmien ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan vältetään.

Keskeiset ehdotukset ovat:

 • virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluiden ja digitaalisten lompakkopalveluiden tarjoajien lisääminen rahanpesudirektiivin soveltamisalan piiriin, jolloin niiden on tunnettava ja tunnistettava asiakkaansa sekä ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista rahanpesunselvittelykeskukselle,
 • anonyymien prepaid-korttien käytön rajoittaminen laskemalla euromääräistä poikkeuksen rajaa 250 eurosta 150 euroon ja anonyymien prepaid-korttien käytön kieltäminen internetissä,
 • rahanpesun selvittelykeskusten toimivaltuuksien tehostaminen erityisesti tietojensaantia koskevilta osin,
 • pankki- ja maksutilejä koskevien rekisterien tai tiedonhakujärjestelmien perustaminen,
 • EU:n yhteisen näkemyksen vahvistaminen suhteessa korkean riskin ETA:een ulkopuolisiin valtioihin,
 • yritysten omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen avoimuuden lisääminen sekä näitä tietoja ylläpitävien kansallisten rekistereiden yhteentoimivuuden varmistaminen.

Valtioneuvoston U-kirjelmä (U 39/2016 vp) lainsäädäntöehdotuksesta annettiin eduskunnalle 25.8.2016.

Sivun yhteyshenkilö: Armi Taipale

etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätietoa

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä

FATF

Neljäs rahanpesudirektiivi

Toinen maksajan tiedot -asetus

Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio

Euroopan pankkivalvontaviranomaisen raportit

Baselin pankkivalvontakomitea

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma

KRP rahanpesunselvittelykeskus