FI SV

Rahastomarkkinat

Rahastomuotoisen yhteissijoittamisen perussääntely sisältyy sijoitusrahastolakiin (48/1999) ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin (162/2014).

Näitä säädöksiä täydentävät kansallisesti kiinteistörahastolaki (1173/1997) sekä eurooppalaisella tasolla annetut lukuisat asetukset ja direktiivit.

Sijoitusrahastot (UCITS)

Sijoitusrahastolaissa on pantu täytäntöön sijoitusrahastodirektiivi 2009/65/EY, jonka tavoitteena on luoda ETA-valtioissa sijaitseville yhteissijoitusyrityksille yhtenäiset kilpailunedellytykset sekä taata tehokas ja yhdenmukainen suoja rahasto-osuudenomistajille. Direktiivin keskeinen lähtökohta on ei-ammattimaisen sijoittajan suojaaminen. Viime vuosina tehdyistä muutoksista huomattavimpana voidaan pitää rahastoyhtiöille annettua mahdollisuutta hallinnoida sijoitusrahastoja muussa ETA-valtiossa kuin kotivaltiossaan. Luvan sijoitusrahaston hallinnoimiseen antaa sijoitusrahaston kotivaltion toimivaltainen viranomainen, Suomessa Finanssivalvonta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM)

Rahastomarkkinoiden sääntelyä on laajennettu merkittävällä tavalla vuonna 2014 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU (AIFM-direktiivi) voimaan saattamisella. Sääntely on laajennettu koskemaan myös muita kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen hoitajia. Direktiivin tavoitteena on luoda sisämarkkinat vaihtoehtorahastojen hoitajille sekä yhdenmukaiset puitteet vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnan sääntelylle ja valvonnalle unionissa. AIFM-direktiivi on pantu täytäntöön vaihtoehtorahastojen hoitajista annetulla lailla, lailla sijoitusrahastolain muuttamisesta (163/2014) ja lailla kiinteistörahastolain muuttamisesta (164/2014) sekä näihin lakeihin liittyvillä muilla lainmuutoksilla, jotka ovat tulleet voimaan 15.3.2014. Lakeja täydentävät niiden nojalla annetut valtiovarainministeriön asetukset ja valtioneuvoston asetus.

AIFM-direktiiviin liittyen on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista (venture capital) ((EU) N:o 345/2013, EuVECA) ja asetus eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista ((EU) N:o 346/2013, EuSEF).

Rahamarkkinarahastot

Komissio on 4.9.2013 julkistanut ehdotuksen asetukseksi rahamarkkinarahastoista (COM(2013) 615 final, EuMMF). Asetuksessa tarkoitettu yhteissijoitusyritys voi olla sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettu sijoitusrahasto tai AIFM-direktiivissä tarkoitettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto. Rahamarkkinarahastoasetus on osa komission toimenpiteitä varjopankkitoiminnan sääntelemiseksi. Ehdotuksen käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä.

Lisätietoa

Valtiovarainministeriön tiedote 17.10.2013 (165/2013): "Hallituksen kirjelmät eduskunnalle varjopankkeja koskevasta tiedonannosta ja rahamarkkinarahastoja koskevasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi"

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rahamarkkinarahastot) (U-kirje) EuMMF U 70/2013 vp

Pitkäaikaissijoitusrahastot

Komissio on 26.6.2013 julkistanut ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (COM(2013) 462 final, ELTIF). Ehdotuksesta on saavutettu yleisnäkemys neuvoston työryhmässä 20.6.2014 ja Coreperissa 26.6.2014.

Lisätietoa

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot) (U-kirje) ELTIF U 56/2013 vp

Direktiivi 2014/91/EU sijoitusrahastodirektiivin muuttamisesta

Euroopan unionin virallisessa lehdessä on julkaistu 28.8.2014 sijoitusrahastodirektiivin muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta annettu direktiivi 2014/91/EU (UCITS V), joka on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 18.3.2016. Rahastoyhtiön, joka on ennen 18.3.2016 nimennyt säilytysyhteisöksi laitoksen, joka ei täytä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, on nimettävä kyseiset vaatimukset täyttävä säilytysyhteisö ennen 18.3.2018.

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu ehdotus direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavista muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta on annettu 4.2.2016 (HE 3/2016 vp). Ehdotetut lait tulivat voimaan 18.3.2016.

Lisätietoa

Finanssivalvonta - Rahastoyhtiöt

Finanssivalvonta - Vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFMD)

Euroopan komissio - Sijoitusrahastot (sivusto on englanninkielinen)

ESMA - Sijoitusrahastot (sivusto on englanninkielinen)

 

Sivun yhteyshenkilöt: Paula Kirppu

[email protected]