Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita koskevan sääntelypolitiikan periaatteet

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrän lisääntyminen ja kustannusten jatkuva kasvu ovat ristiriidassa suhteessa julkisen talouden kantokykyyn. Tämän lisäksi kuntien toimintaa ovat jäykistäneet ja kustannuksia kunnille ovat aiheuttaneet lainsäädännön pirstaleisuus, tehtävien toteuttamiseen liitetyt laajat ja yksityiskohtaiset velvoitteet sekä niiden joustamattomuus.

Jotta vastaisuudessa kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei enää lisättäisi, laajennettaisi tai säänneltäisi yksityiskohtaisilla ja joustamattomilla säännöksillä, hallitus hyväksyy kuntien tehtäviä ja velvoitteita ohjaavan sääntelypolitiikan periaatteet.

Periaatteiden valmistelu perustuu hallitusohjelman linjauksiin, joiden mukaan kuntien sääntelypolitiikan periaatteet laaditaan vuoden 2015 aikana.

  • Käynnistetään ohjauksen pitkän tähtäimen uudistaminen.
  • Kuntien tehtävien ohjauksen jatkuva pirstaloituminen ja yksityiskohtaistuminen katkaistaan.
  • Kuntien tehtäviä ohjataan pääsääntöisesti lainsäädännöllä ja täydentäen tarvittaessa asetuksilla.
  • Suositusperusteisesta ohjauksesta luovutaan.

Tavoitteena on saada aikaan sääntelypolitiikan muutos koko valtioneuvostossa ja eri ministeriöiden lainsäädännön valmistelussa koskien kuntien tehtävien ja velvoitteiden ohjausta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ei enää yksityiskohtaisesti ohjata kuntien tehtävien toteuttamisen menettelytapoja. Tarpeettomasta ohjeiden antamisesta luovutaan ja mahdollisia ohjeita annettaessa korostetaan niiden ei-normatiivista luonnetta.

Nämä periaatteet koskisivat kuntien lakisääteisiä tehtäviä, jotka voidaan luokitella seuraavasti:

  • Tehtävä on lakisääteinen ja määrärahasta riippumaton. Kunnan on järjestettävä tehtävä määrärahasta riippumattomana subjektiivisena oikeutena.
  • Tehtävä on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen. Kunnan on järjestettävä tehtävä, mutta siihen käytettävät voimavarat ja tehtävän laajuus ovat kunnan harkinnassa.
  • Tehtävä on lakisääteinen ja tarvesidonnainen. Kunnan on järjestettävä tehtävä, jos laissa säädetyt tarvetta osoittavat perusteet täyttyvät; esimerkiksi kaavoitus.
  • Niin sanotut lakisääteiset toimeksiantotehtävät. Tehtävä voi olla esimerkiksi lakisääteinen ja vapaaehtoinen, kuten asumisen tukitehtävät sekä vapaaehtoinen maatalouslomitus.
  • Tehtävä on lakisääteinen, mutta kunnalle vapaaehtoinen. Toiminnan käynnistäminen on kokonaan kunnan harkinnassa, mutta toimintaa säännellään.

Periaatteet