FI SV

Tillgängligheten

Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftning som följer av det förutsätter att myndigheterna gör sina digitala tjänster tillgängliga. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft 2019-04-01. Tillämpningen av tillgänglighetskraven inleds stegvist den 23 september 2019. Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för rådgivningen och tillgänglighetstillsynen.

 

Alla användare gynnas av tillgängliga digitala tjänster. Främjandet av tillgängligheten är en väsentlig del av digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster. Med tillgänglighet avses att webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem.

Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016. Direktivet inkluderar minimikraven för tillgängligheten hos den offentliga förvaltningens webbtjänster och medlen för att övervaka att tillgänglighetskraven uppfylls.

Tillgänglighetsdirektivets mål är att

  • främja vars och ens möjligheter att på lika villkor agera i det digitala samhället,
  • skapa enhetliga minimikrav i hela Europa för tillgängligheten hos den offentliga förvaltningens webbplatser och mobilapplikationer,
  • förbättra kvaliteten på de digitala tjänsterna,
  • förbättra Europeiska unionens inre marknad för tillgänglighetslösningar.

​I Finland svarar finansministeriet för beredningen av den nationella lagstiftning som tillgänglighetsdirektivet kräver. Lagen träder i kraft 2019-04-01. Lagen innehåller bestämmelser om ordnandet av myndigheters digitala tjänster, och den förpliktar den offentliga förvaltningen till att erbjuda kunderna möjlighet att kommunicera elektroniskt med myndigheterna.

Tillgänglighetskraven förpliktar bland annat organisationer inom den offentliga förvaltningen samt en del av organisationerna och företagen.

Genomföringen sker stegvist

Tillgänglighetskraven tillämpas enligt följande:

  • Webbplatser som öppnats den 23 september 2018 eller efter det ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 september 2019
  • Webbplatser som öppnats före den 23 september 2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 september 2020.
  • Mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 juni 2021.
  • Myndigheternas och offentligrättsliga inrättningars intranät - inklusive de som används på arbetsplatser - ska uppfylla tillgänglighetskraven om de öppnas 23 september 2019 eller därefter. Tillgänglighetskraven tillämpas på intranät som öppnats före den 23 september 2019 endast om hela intranätet förnyas till exempel på grund av ett helt nytt publikationssystem. I sådana fall lönar det sig redan i upphandlingsskedet att fästa uppmärksamhet vid att publikationssystemet uppfyller tillgänglighetskraven.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger råd, styr och övervakar i fråga om verkställigheten av tillgänglighetskraven

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har enligt lagen om tillhandahållandet av digitala tjänster ansvaret för tillsynen över tillgängligheten, den allmänna rådgivningen, styrningen och rapporteringen till EU. Tillsynen sköts av regionförvaltningsverkets enhet för tillsyn över tillgängligheten. De kan kontaktas på adressen saavutettavuus(at)avi.fi.

Noggrannare information om lagens tillämpningsområde, anvisningar om verkställandet av tillgänglighetskraven, information om tillgänglighetsutlåtandet samt om utbildning som har ett samband med tillgängligheten finns på regionförvaltningsverkets webbplats (www.avi.fi/saavutettavuus).

Nyhetsbrev om tillgänglighetskraven

Regionförvaltningsverket ger ut ett nyhetsbrev med aktuell information om utbildningar, lagstiftning och anvisningar. Prenumerera på nyhetsbrevet här

Nyheter

Finansministeriets nyhetsbrev om tillgänglighetskraven från år 2018

Ytterligare information

www.avi.fi/saavutettavuus

Om du har frågor om verkställigheten och tillämpningen av tillgänglighetskraven kan du kontakta: Enheten för tillsyn över tillgängligheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, saavutettavuus(at)avi.fi

Lisätietoja:

Sanna Sinisalo, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506