SADe-ohjelman organisointi

Valtiovarainministeriö asetti SADe-ohjelman vuonna 2009, perustuen hallituksen 6.3.2009 hyväksymään kannanottoon sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisesta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) puolsi kokouksessaan 8.12.2011 SADe-ohjelman toteuttamista koskevia uusia linjauksia, ja näiden pohjalta valtiovarainministeriö asetti ohjelman uudelleen 24.4.2012. Tällöin ohjelman toimikautta pidennettiin vuoden 2015 loppuun, ja ohjelma sai oman johtoryhmän.

SADe-ohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Ohjelma on ensimmäinen kokonaisvaltainen ja valtakunnallinen sähköisten palveluiden kehittämisohjelma Suomessa. Ohjelman toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun.

Ohjelman perustamistiedot

SADe-ohjelmaa rahoittaa ja koordinoi valtiovarainministeriö. Ohjelmaan kuuluu 7 hanketta, joiden toteutuksesta vastaavat ministeriöt. Vastuuministeriöiden lisäksi ohjelman toteutukseen osallistuu muita valtion viranomaisia, kuntia, kuntayhtymiä, yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Ohjelmalla on oma johtoryhmä, jossa ovat edustettuina hankkeiden vastuuministeriöt, Suomen Kuntaliitto, kunnat ja valtiovarainministeriö. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata ohjelman toteutusta, tukea ohjelmassa syntyvien palvelujen valtakunnallista ja alueellista käyttöönottoa sekä varmistaa poikkihallinnollisuuden toteutuminen ohjelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman toteutuksen ohjaamista ja koordinaatiota varten valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnossa työskentelee ohjelmapäällikkö, kaksi ohjelmakoordinaattoria ja ohjelma-assistentti.

Valtiovarainministeriö tekee ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat rahoitus- ja käynnistyspäätökset, nimeää hankkeiden vastuuministeriöt (hankkeiden omistajat) ja asettaa hankkeille klusteriryhmät, jotka toimivat hankkeiden johtoryhminä.

Valtiovarainministeriö määrittelee, tarjoaa ja ylläpitää eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäväksi toimintamalleja, ohjeita ja työvälineitä. Hankkeiden omistaja vastaa hankkeen toteuttamisesta ohjelman hallintamallin ja tavoitteiden mukaisesti, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheen valmistelusta sekä hankkeen hankinnoista.

Ohjelman toteuttamisessa on ministeriöiden lisäksi mukana useita kuntia, valtionhallinnon virastoja, kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä.

Palveluita toteutetaan yhdessä muiden julkisen hallinnon kehityshankkeiden kanssa. SADe-ohjelma toteuttaa osaltaan julkisen hallinnon ICT-strategiaa ja osallistuu hallinnon kehittämiseen, johon kuuluvat muun muassa seuraavat ohjelmat: vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelma, asiakkuusstrategia-hanke ja julkisen asiakaspalvelun kehittämishanke.