Organisering av SADe-programmet

Finansministeriet tillsatte SADe-programmet 2009 utifrån regeringens ställningstagande 6.3.2009 om att påskynda den elektroniska ärendehanteringen och utvecklingen av informationssamhället.

SADe hör till regeringens spetsprojekt. Programmet är det första övergripande och riksomfattande utvecklingsprogrammet för e-tjänster i Finland. Programperioden upphör vid utgången av 2015.

Tillsättning av programmet

SADe-programmet finansieras och koordineras av finansministeriet. Programmet omfattar 7 projekt med ministerier som ansvariga för genomförandet. Därutöver deltar andra statliga myndigheter, kommuner, samkommuner och aktörer inom den tredje sektorn i genomförandet av programmet.

Programmet har en egen styrgrupp som består av företrädare för de projektansvariga ministerierna, Finlands Kommunförbund, kommunerna och finansministeriet.

Tjänsterna utformas i samarbete med andra utvecklingsprojekt inom den offentliga förvaltningen. Programmet bidrar till genomförandet av ICT-strategin för den offentliga förvaltningen och till förvaltningsutvecklingen, som inbegriper bl.a. produktivitets- och resultatprogrammen för statsförvaltningen och kommunerna, kundstrategiprojektet och utvecklingsprojektet för offentlig kundservice.