SADe-ohjelman rahoituskehys

Ohjelman rahoituskehys on noin 70 miljoonaa euroa ja se jakautuu ohjelman koordinaation ja ohjelman seitsemän hankkeen kesken. Rahoitusta voi hankkeissa käyttää palvelujen kehittämiseen, pilotointiin ja erillispäätöksin myös asiakaskäyttöönottojen tukeen. Palvelujen ylläpidon rahoituksen varmistaminen on valmistuneen palvelun omistajan vastuulla.

Ohjelmakoordinaatio (valtiovarainministeriön 4 henkilön SADe-tiimi) ohjaa ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, vastaa ohjelman toteutuksen seurannasta ja sen etenemisen raportoinnista. Ohjelmassa kehitetään palveluja seitsemässä hankkeessa, joiden hankeohjauksesta tiimi vastaa. Ohjelmakoordinaation tehtävänä on määritellä, hankkia  ja ylläpitää eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäväksi toimintamalleja, ohjeita ja työvälineitä. Se vastaa ohjelmatason talousseurannasta ja rahoituspäätöksien valmistelusta, yhteistyöstä muihin merkittäviin valtion- ja kunnallishallinnon kehittämistoimiin, ohjelmatason viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä.

SADe-ohjelma rahoitetaan 50%/50% valtion ja kuntien rahoituksella. Kuntien rahoitus otetaan kuntien valtionosuuksista, ja siksi SADe-ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomioita myös kunnille tuotettaviin hyötyihin palveluja kehittäessä.

Asiakaskäyttöönoton tuki

SADe-ohjelmasta valmistuneiden palveluiden käyttöönottoon on tarjolla asiakaskäyttöönoton tukea. Tuki helpottaa kuntien, kuntayhtymien sekä valtiohallinnon organisaatioiden liittymistä SADe-ohjelman palveluiden käyttäjiksi. Käyttöönoton tuen tavoitteena on saada palvelut mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön julkisen hallinnon palvelutoiminnassa. Lisäksi tuki varmistaa hankkeille ja palveluille asetettuja tavoitteita muun muassa tuloksellisuudesta, yhteentoimivuudesta ja asiakaslähtöisyydestä.

Vuosina 2013-2015 palveluiden käyttöönoton tukitoimiin on varattu yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Tukea kohdennetaan viestintään, koulutukseen ja valmennukseen sekä käyttöönottovalmiuksien varmistamiseen. Palveluista riippuen tukitoimet ovat konkreettisesti joko käyttöönottopakettien toteutusta, viestintää, käyttäjäkoulutusta, käyttäjä- tai kehittäjäryhmien perustamista tai käyttökokemusten selvittämistä.

Asiakaskäyttöönoton tukea ei voi käyttää teknisiin toteutuksiin, määrityksiin eikä palveluiden käyttömaksuihin.

Tukitoimet tarjotaan palveluita käyttöönottaville organisaatioille ohjelman johtoryhmän hyväksymien suunnitelmien mukaisesti joko suoraan ohjelman hankkeista tai valtiovarainministeriöstä. Erillisiä rahanhaku- ja myöntökierroksia ei siis järjestetä.

Lisätietoja palveluista ja siitä, miten ohjelmassa tuetaan palveluja käyttöönottavia kuntia, antavat valtiovarainministeriön SADe-tiimi ja ohjelman hankkeiden hankepäälliköt.

Yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö
Marjukka Saarijärvi
puh. 02955 30010

Ohjelmakoordinaattori
Ira Alanko
puh. 02955 30370

Ohjelmakoordinaattori
Päivi Nurminen
puh. 02955 30205

Assistenttiharjoittelija
Tuuli Metsämäki
puh. 02955 30273 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] SADe-tiimin tavoitat myös osoitteesta [email protected]