SADe


SADe
Hankenumero

VM038:00/2009

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Hallinnon kehittämisosasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

14.04.2009

Toimikausi/aikataulu

14.04.2009 - 31.12.2015

Yhteyshenkilö

Saarijärvi Marjukka, ohjelmapäällikkkö, p. 02955 30010, [email protected]

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

SADe-ohjelman tehtävät koostuvat seuraavista kokonaisuuksista ja tehtävistä sekä aikatauluista:

A. Sähköisen asioinnin valtakunnallisesti toteutettavien palvelukokonaisuuksien, niiden tietojärjestelmäarkkitehtuurien ja palvelusovellusten kehittäminen.

- Ohjelmassa kehitettävien keskeisten palvelukokonaisuuksien valintakriteerien määritteleminen (valintakriteereinä muun muassa asiakaslähtöisyys, merkittävyys asiakkaiden ja hallinnon kehittämisen kannalta, poikkihallinnollisuus, tuottavuuspotentiaali ja toteutuksen kustannustehokkuus sekä hallinnollisen taakan vähentäminen).

- Ehdotus ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista palvelukokonaisuuksista talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn, kesäkuu 2009.

- Palvelukokonaisuuksien yhteisten tietojärjestelmäarkkitehtuurien kehittäminen, ottaen huomioon uudistuvan yhteispalvelun tarpeet ja yksityinen sektori palveluje tuottajana, vuonna 2010.

- Kokonaisuuksiin kuuluvien palvelusovelluksien kehittäminen ja käyttöönotto, asteittain viimeistään vuonna 2013, ottaen huomioon jo käytössä ja kehitteillä olevat palvelut ja ratkaisut.

B. Julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen

- Koko julkisen hallinnon (valtio, kunnat, Kansaneläkelaitos ja muu välillinen valtionhallinto) tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehitetään, tarkoituksena että yhtenäisillä tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureilla ja keskeisten palvelujen valtakunnallisilla tietojärjestelmillä alennetaan kustannuksia ja vapautetaan voimavaroja toiminnan kehittämiseen.

- Valtion tietojärjestelmäarkkitehtuuripäätösten siirtäminen konsernitasolle valtiovarainministeriöön ja tämän vaatimien säädösmuutosten määrittely. Kriteerien määrittely valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioimiseksi niiden käynnistämisvaiheessa.

- Kriteerien määrittely niille valtion IT-hankinnoille, jotka toteutetaan jatkossa keskitetysti.

- Rakenteiden ja toimintamallin luominen valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden määrittelemiseksi, hankkimiseksi, käyttöön ottamiseksi ja ylläpidon järjestämiseksi. Rakenteiden luominen sisältää em. yhteisten palvelujen tuottamisen organisoinnin.

- Toimintamalli sisältää muun muassa menettelytavat yhteisinä toteutettavien tietojärjestelmien päätöksenteosta sekä käyttöönotosta ja sen ohjauksesta, kriteerien määrittelyn valtakunnallisesti yhteisinä keskitetyllä rahoituksella toteutettaville poikkihallinnollisille tietojärjestelmille. Toimintamalliin liittyen kehitetään rahoitusmalli, jossa yhteisten palvelujen rahoittaminen tapahtuu lähinnä määrärahasiirroin ja kuntia palvelevilta osilta määrärahasiirroin kuntien valtionosuuksista.

C. Sähköisen asioinnin tukipalvelut

- Suomi.fi ja YritysSuomi.fi -portaalien uudistaminen, vuonna 2010
- Kansalaisten asiointitilin käyttöönotto, vuonna 2010
- Sähköisen laskutuksen käytön laajentaminen (valtionhallinnon valmius ottaa vastaan kaikki laskut sähköisinä vuoden 2009 aikana)
- Selvitys julkisen hallinnon yhteisiin ajanvarausjärjestelmiin siirtymisen edellytyksistä, vuonna 2009
- Selvitys kansalaisille tarkoitetun valtion ja kuntien yhteisen yleisneuvontapalvelun edellytyksistä, vuonna 2009
- Videoneuvotteluyhteyksien ja etäpalvelujen käytön edistäminen, tavoitteena julkisen hallinnon kotimaan matkojen korvaaminen 20 % verkkokokouksilla vuoteen 2013 mennessä

D. Hallinnonalakohtaiset palveluiden sähköistämissuunnitelmat

- Ohjeet suunnitelmien tekemisestä, kesäkuu 2009
- Suunnitelmien tekeminen, vuonna 2009

Tavoitteet

SADe-ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin.

Menettelytavat ohjelman toteutuksessa

SADe-ohjelman toteuttamisessa noudatetaan seuraavia hallituksen kannanotossa edellytettyjä menettelytapoja:

- Sähköisiä palveluja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelujen käyttäjien kanssa huomioiden käytön helppous.
- Kehittämisen kaikissa vaiheissa huomioidaan kansalaisten tietosuojan toteutuminen ja sen varmistamiseksi toimitaan hyvässä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa.
- Julkisen sektorin hankinnoissa hyödynnetään markkinoiden tarjoamia ratkaisuja sekä yksityisen sektorin innovaatioita. Edistetään avointien tietojärjestelmäarkkitehtuurien sekä avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen hallinnon järjestelmissä.
- Sähköisten palveluiden kehittämistyössä tehdään ratkaisuja, jotka tukevat palvelujen tuottamista molemmilla kansallisilla kielillä.

Menettelytapojen toteuttamiseksi laaditaan kutakin kokonaisuutta varten toimintamalli.

Tausta

Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita, yhteispalvelua, puhelinpalveluja ja sähköistä asiointia kehitetään voimakkaasti. Keskeiset hallinnon kehittämistehtävät on koottu valtiovarainministeriöön.
Hallituskaudella keskeisiä hallinnon kehittämisen hankkeita ovat erityisesti aluehallinnon uudistaminen (ALKU-hanke), kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) sekä yhteispalvelun laajentamishanke. Julkisen hallinnon palvelurakenteiden muutokset edellyttävät yhteisiä tietoteknisiä ratkaisuja ja mahdollistavat entistä asiakaslähtöisempien sähköisten asiointipalveluiden tarjoamisen kansalaisille ja yrityksille.
Viime hallituskaudella käynnistettiin valtion tietohallinnon konsernimaisen ohjauksen kehittäminen ja sitä varten valtiovarainministeriöön perustettiin 1.4.2005 valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT). Kuntien tietohallintoyhteistyön koordinointia varten perustettiin vastaavasti sisäasiainministeriöön 1.10.2006 lukien KuntaIT-yksikkö, joka hallinnon kehittämistehtävien kokoamisen yhteydessä siirrettiin valtiovarainministeriöön hallinnon kehittämisosastolle.
Valtiovarainministeriö asetti 29.8.2008 julkisen hallinnon sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi hankkeen, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus koko julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen kehittämislinjauksiksi sekä toimenpidesuunnitelmaksi vuosille 2009 – 2012. Hankkeesta käytettiin valmisteluvaiheessa lyhennettä SADe-hanke (Sähköinen asiointi ja Demokratia). Hankkeen loppuraportti luovutettiin hallinto- ja kuntaministerille 28.1.2009.
SADe-hankkeen loppuraportti sisältää ehdotukset keskeisistä kansallisista sähköisen asioinnin tavoitteista, linjauksista ja toimenpiteistä julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamiseksi vuosina 2009 - 2012.
Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen on osa hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista laadittiin vuonna 2006 kolmas kansallinen tietoyhteiskuntastrategia. Hallituskaudella 2007 - 2011 strategian toimeenpanosta vastaa liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimiva Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnan eräänä painopisteenä on julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen, joka on valtioneuvoston periaatepäätöksen (tietoyhteiskuntapolitiikan linjaukset, kesäkuu 2007) mukaisesti valtiovarainministeriön vastuulla. SADe-ohjelman toteuttaminen kytkeytyy tiiviisti Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnassa tehtävään työhön.
Hallitus hyväksyi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 6.3.2009 kannanoton sähköisen asioin-nin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisesta (liite1). Kannanotossa todetaan, että hallitus vauhdittaa Suomen tietoyhteiskuntakehitystä ja sähköisten asiointipalveluiden leviämistä kolmella toimintakokonaisuudella: jatkamalla Arjen tietoyhteiskuntaohjelmaa, käynnistämällä Sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelman sekä uudelleen organisoimalla julkisten tietojärjestelmien määrittely, hankinta ja ylläpito.
Kannanotossa on asetettu tavoitteeksi, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. Tietoyhteiskuntakehitystä vauhdittaessaan hallitus tekee ratkaisuja, jotka tukevat palveluja molemmilla kansallisilla kielillä.
Kannanoton toteuttamiseksi tällä päätöksellä käynnistetään Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma). Ohjelman tavoitteet ja tehtävät määräytyvät kannanotossa tehtyjen linjausten mukaisesti jäljempänä esitetyllä tavalla. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään SADe-hankkeen tuottamaa loppuraporttia ja siitä saatuja lausuntoja.

Kustannukset ja rahoitus

Ohjelman työryhmien työ tehdään virkatyönä. Valtiovarainministeriö maksaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien työryhmien jäsenten sekä kuulemien asiantuntijoiden matkustuskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Johtoryhmän mahdollisten konsulttitoimeksiantojen kustannukset maksetaan momenteilta 28.01.02 ja 28.90.01. Päätökset mahdollisista konsulttitoimeksiannoista tekee valtiovarainministeriö.Ohjelman toteuttamisen kustannusten määrärahoista ja maksamisesta päätetään vuoden 2009 osalta erikseen, ja sen jälkeiseltä ajalta vuoden 2010 talousarviossa ja kevään 2010 kehyspäätöksessä.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Johtoryhmä ja sen tehtävät

Tilanne: kts. tarkemmin Tilanne-välilehti ja Asiakirjat-välilehdeltä muutospäätös 24.2.2012.


SADe-ohjelman toteuttamista varten asetetaan johtoryhmä ja sihteeristö. Johtoryhmä voi nimetä ohjelman tehtäviin kuuluvien eri asiakokonaisuuksien valmistelua varten alatyöryhmiä.
Pysyvä asiantuntija: Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja.


Johtoryhmä valmistelee SADe-ohjelman toteuttamissuunnitelman, käsittelee asiakokonaisuuksia koskevat alatyöryhmissä tai virkatyönä valmistellut ehdotukset ja tekee niiden pohjalta esitykset ao. asioista päättäville tahoille.

Johtoryhmä käsittelee ohjelman toteuttamiseen kuuluvat eri hallinnonaloille ja kunnille annettavat valmistelu- ja toimintaohjeet ennen kuin valtiovarainministeriö ne hyväksyy.

Johtoryhmä valmistelee talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi seuraavat asiakokonaisuudet juhannukseen 2009 mennessä:

 SADe-ohjelman toteuttamissuunnitelman
 Ehdotuksen ohjelman ensimmäisessä vaiheessa nimettävistä palvelukokonaisuuksista
 Ehdotuksen valtion konsernitason IT-johtamisjärjestelmän periaatteista ja sen vaatimista voimavarasiirroista
 Ehdotuksen valtion ja kuntien tietojärjestelmäyhteistyön käytännön toteuttamismallista
 Arvion ohjelman toteuttamisen edellyttämistä keskitetyn rahoituksen kokonaiskustannuksista

Johtoryhmä käsittelee lisäksi vuoden 2009 aikana:

 Selvityksen julkisen hallinnon yhteisiin ajanvarausjärjestelmiin siirtymisestä
 Selvityksen kansalaisille tarkoitetun valtion ja kuntien yhteisen neuvontapalvelun luomisen edellytyksistä
 Ehdotuksen ministeriöille, kunnille ja Kansaneläkelaitokselle annettavasta ohjeesta hallinnonalakohtaisten palveluiden sähköistämissuunnitelmien tekemiseksi
Palvelukokonaisuuksien kehittäminen

Johtoryhmä asettaa palvelukokonaisuuksien valinnasta tehtyjen päätösten jälkeen kullekin hyväksytylle palvelukokonaisuudelle klusteriryhmän. Klusteriryhmät vastaavat palvelukokonaisuuden kehittämisestä hyväksymisen yhteydessä asetettavaan määräaikaan mennessä.

Asetettavien klusteriryhmien tehtävänä on valmistella ja tehdä esitys johtoryhmälle:

 palvelukokonaisuuksien palvelualueesta ja laajuudesta sekä palveluprosessista
 palvelukokonaisuuden tietojärjestelmäarkkitehtuurista, joka sovitetaan yhteen kokonaisarkkitehtuurin kanssa
 kehitettävistä palvelukokonaisuuden palveluratkaisuista
 palvelukokonaisuuden käyttöönoton laajuudesta

Palvelukokonaisuuksien mahdollista keskitettyä rahoitusta ja toteuttamista koskeva päätöksenteko tapahtuu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tehtävien linjausten mukaisesti.

Sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen

Johtoryhmä nimeää kullekin tukipalvelulle tapauskohtaisesti vastuuhenkilön tai projektiryhmän. Tehtävien etenemisestä ja valmistumisesta raportoidaan johtoryhmälle.

Julkisen hallinnon ja markkinoiden vuorovaikutus

Julkisen hallinnon ja markkinoiden välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen edistämiseksi käynniste-tään avoin ja säännönmukaisesti kokoontuva JulkIT-forum, jossa on edustajia valtionhallinnosta, kuntasektorilta ja IT-palveluja tuottavista tahoista.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Sähköinen asiointi, Tietojärjestelmät, Tietotekniikka, Tietoyhteiskunta

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Mari Kiviniemi, Heikki Joustie

Asettamispäätöksen liitteet

Hallituksen kannanotto tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamisesta (päivätty, 6.3.2009)

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kumpula Elisa toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto Henkilökohtainen varajäsen
Virtanen Teemupekka erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Saarijärvi Marjukka ohjelmapäällikkö valtiovarainministeriö Vastuuhenkilö

Johtoryhmä 14.4.2009-23.1.2010

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Honka Leena valtion IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Ahonen Ville-Veikko neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Holmroos Antti IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Hytönen Veikko osastopäällikkö Kansaneläkelaitos Jäsen
Kietäväinen Timo varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Kivelä Antti ohjelmajohtaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Jäsen
Kujanen Kari tietohallintojohtaja oikeusministeriö Jäsen
Laajala Päivi ylijohtaja, osastopäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Maunu Tarmo tietohallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Myllyvirta Jyrki kaupunginjohtaja Lahden kaupunki Jäsen
Rantanen Tanja erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Silvennoinen Eero teknologiajohtaja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Jäsen
Siponen Aki tietohallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Tammilehto Mika johtaja opetusministeriö Jäsen
Tarkka Helena budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö, ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Yrjönen Risto tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Benson Yrjö valtion IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Hiironniemi Silja ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Ahopelto Maire palvelupäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri
Aaltonen Lauri kansalaispalvelupäällikkö ulkoasiainministeriö Jäsen
Alitalo Sirpa teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pietikäinen Kristiina apulaisosastopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Kerkelä Janne hallintojohtaja sisäasiainministeriö Jäsen
Iivari Annakaisa neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen

Johtoryhmä 24.2.2012-31.12.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Franck Matti ICT-johtaja Espoon kaupunki Jäsen
Laitinen Veli-Matti hallintojohtaja Vaasan kaupunki Jäsen
Mäntynen Sirpa tietohallintopäällikkö Kouvolan kaupunki Jäsen
Tynkkynen Aulis rakennusneuvos ympäristöministeriö Jäsen
Ahonen Ville-Veikko neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Vainio Esko hankepäällikkö, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Rantanen Tanja erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Mäntyranta Taina neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Tammilehto Mika johtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Valanta José kehitysjohtaja Lahden kaupunki Jäsen
Monni Marko tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Jäsen
Lunnas Heikki tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Hernesmaa Anu ylitarkastaja valtiovarainministeriö Jäsen
Ahonen Ville-Veikko neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Virtanen Teemupekka erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Alitalo Sirpa teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Vainio Esko hankepäällikkö, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Luukkonen Kristiina tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Rantanen Tanja neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Rantanen Tanja kehityspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Jylhänkangas Riku neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Kivivasara Sami lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Hytönen Tomi neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Jylhänkangas Riku budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Salo Sinikka apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki Jäsen
Olli Sirkka-Liisa kehittämisjohtaja Oulun kaupunki Jäsen
Hamberg Max tietohallintojohtaja oikeusministeriö Jäsen
Maunu Tarmo tietohallintojohtaja oikeusministeriö Jäsen
Iivari Annakaisa neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen

Koordinaatioryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ala-Harja Marjukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Rissanen Olli-Pekka erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Sovala Markus apulaisbudjettipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Lunnas Heikki tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Honka Leena valtion IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Benson Yrjö valtion IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Holmroos Antti IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Franck Matti IT-johtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Hyppönen Hannele tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Ahonen Ville-Veikko pääsihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Pekonen Pauliina budjettisihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Rastas Taru neuvotteleva virkamies liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Korhonen Juhani neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Hyökki Marco taloushallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Hiironniemi Silja ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Valli Timo ICT-johtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Ahopelto Maire palvelupäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Saarijärvi Marjukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen

Ohjelman sihteeristö 14.4.2009-23.1.2010

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Aalto-Matturi Sari neuvotteleva virkamies oikeusministeriö Sihteeri
Ahonen Ville-Veikko pääsihteeri valtiovarainministeriö Sihteeri
Ala-Harja Marjukka neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Levämäki Mikko ylitarkastaja sisäasiainministeriö Sihteeri
Lunnas Heikki tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Sihteeri
Markkanen Kari-Mikael ohjelmapäällikkö Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sihteeri
Rastas Taru neuvotteleva virkamies liikenne- ja viestintäministeriö Sihteeri
Rissanen Olli-Pekka erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Sihteeri

Pysyvät asiantuntijat 14.4.2009-23.1.2010

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Aarnio Reijo tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntija
Karjalainen Anna-Maija johtaja Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Asiantuntija

Pysyvät asiantuntijat 24.2.2012-31.12.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hattinen Timo controller valtiovaraniministeriö Asiantuntija
Oikarinen Tommi neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Takaloeskola Minna verkkoviestintäpäällikkö valtiovarainministeriö Asiantuntija
Ryynänen Satu tiedottaja valtionvarainministeriö Asiantuntija

Sihteeristö 24.2.2012-31.12.2015

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Alanko Ira ohjelmakoordinaattori valtiovarainministeriö Jäsen
Kotonen-Pekkanen Tiina ohjelmakoordinaattori valtiovarainministeriö Jäsen
Nurminen Päivi ohjelmakoordinaattori valtiovarainministeriö Jäsen
Salmi Salla ohjelma-assistentti valtiovarainministeriö Jäsen
Rautanen-Muhli Leea ohjelma-assistentti valtiovarainministeriö Jäsen
Saarijärvi Marjukka ohjelmapäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Tilannekuvaus

SADe-ohjelman johtoryhmän ja sihteeristön tehtävät ovat 23.1.2010 siirtyneet Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tehtäviin 29.12.2009 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan. Johtoryhmän viimeinen kokous järjestettiin 22.1.2010.
HALKEn linjausten 8.12.2012 mukaisesti oma johtoryhmä ja sihteeristö asetettu 24.2.2012.

Lisätiedot

Viite:
VM/2229/02.07.00/2009; Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) riippumattoman arvioinnin toteuttaminen vuosina 2009-2011 ja optiona vuosina 2012-2014
VM/2462/02.07.01/2009; SADe-ohjelman työryhmän G3 Ajanvarausjärjestelmät -selvitystyön hankinta
VM/327/00.01.02.02/2010; Hallinnonalakohtaiset palvelujen sähköistämissuunnitelmat
(VM:n hallinnonalan valmistelu)

VM/1312/02.02.03.09/2010, VM/1979/02.02.03.09/2011 ja VM/2105/02.02.03.09/2012; Yleisohje SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien vastuuviranomaisille myönnettävän rahoituksen periaatteista ja käytännöistä

VM/1981/02.02.03.09/2011; Ohje: SADe-ohjelman rahoituksella enintään maksettavat palvelukokonaisuuksien projektihenkilöstön henkilötyövuodet vuonna 2011, 8.2.2011
VM/1837/02.02.03.09/2012; Ohje: SADe-ohjelman rahoituksella enintään maksettavat palvelukokonaisuus- ja erillishankkeiden sekä hankeohjauksen henkilötyövuodet vuonna 2012 ja 2013, 18.10.2012
VM/2735/02.02.03.09/2013 SADe-ohjelman rahoituksella enintään maksettavat palvelukokonaisuus-ja erillishankkeiden sekä ohjelman hankeohjauksen projektihenkilöstön henkilötyövuodet vuonna 2014, 27.11.2013
VM/1493/02.02.03.09/2014 SADe-ohjelman rahoituksella enintään maksettavat palvelukokonaisuus- ja erillishankkeiden sekä ohjelman hankeohjauksen henkilöstön henkilötyövuodet vuosina 2014 ja 2015, 25.6.2014

Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

06.06.2017

Arkistotiedot

6.6.2017, Jonna Hyry, 12 koteloa.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

78 asiakirjaa


 1. SADe-ohjelman loppuarviointi

  31.12.2015  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman johtoryhmän kokoonpanon muutos

  18.06.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/240667/PAATOS_20150702121502_240667.PDF


 3. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman johtoryhmän kokoonpanon muutos

  14.08.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/225945/PAATOS_20140819121501_225945.PDF


 4. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman johtoryhmän jäsenmuutospäätös

  11.12.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/212685/PAATOS_20131216131500_212685.PDF


 5. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston jäsenmuutosesitys Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman johtoryhmään

  01.11.2013  Valtiovarainministeriö / Kunta- ja aluehallinto-osasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/210670/KIRJE_20131105121501_210670.PDF


 6. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma johtoryhmän jäsenmuutospäätös

  15.03.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/199450/PAATOS_20130321111500_199450.PDF


 7. Suomen Kuntaliiton jäsenmuutosesitys Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman johtoryhmään

  15.03.2013  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/199462/KIRJE_20130321121501_199462.PDF


 8. Jäsenmuutospäätös

  15.11.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/194415/PAATOS_20121219071131_194415.pdf


 9. Jäsenmuutosesitys

  15.10.2012  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/191603/PAATOS_20121016105923_191603.pdf


 10. Tiedote 49/2012; SADe-ohjelmalle uusi johtoryhmä / Ny ledningsgrupp för SADe-programmet

  01.03.2012  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Muutettu asettamispäätös

  24.02.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/181171/ASETTAMISPAATOS_20120229075836_181171.pdf


 12. Muutetun asettamispäätöksen liite; HALKE-muistio ja pöytäkirjanote

  24.02.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/181172/ASETTAMISPAATOS_20120229080404_181172.pdf


 13. Edustajan nimeäminen

  21.02.2012  Valtiovarainministeriö / budjettiosasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Kuntia edustavien jäsenehdokkaiden nimeäminen, 429/90/2012

  20.02.2012  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Edustajan nimeäminen

  15.02.2012  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Edustajan nimeäminen, OKM/22/041/2012

  14.02.2012  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Jäsenen nimeäminen, YM15/053/2012

  13.02.2012  Ympäristöministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jäsenten nimeäminen, TEM/390/00.05.02/2012

  13.02.2012  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Edustajan nimeäminen, OM 12/022/2012

  10.02.2012  Oikeusministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Jäsenen nimeäminen johtoryhmään, 429/90/2012

  06.02.2012  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Nimeämispyyntö uudistettavaan sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman johtoryhmään

  01.02.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/180148/KIRJE_20120203111824_180148.pdf


 22. Jäsenmuutospäätös; Silja Hiironniemen tilalle Timo Valli

  25.08.2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/174435/PAATOS_20110926072540_174435.pdf


 23. Kuntien teknisen- ja ympäristötoimen sähköisten palvelujen kehittäminen kunnissa

  02.12.2010  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Puolustusministeriön hallinnonalan palveluiden sähköistämissuunnitelma, FI.PLM 2010-2222 385/00.04.00/2009

  24.05.2010  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Valtioneuvoston kanslian palvelujen sähköistämissuunnitelma

  19.05.2010  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Vastaus, 9/050/2010

  19.05.2010  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalakohtainen sähköistämissuunnitelma, TEM/469/00.06.01/2010

  17.05.2010  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. Vastaus, 1/04/2010

  17.05.2010  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. Vastaus, YM1/071/2010

  14.05.2010  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Ulkoasiainministeriön vastaus, hallinnonalakohtainen palvelujen sähköistäminen, HEL7174-16

  12.05.2010  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Vastaus, SMDno/2010/289

  12.05.2010  Sisäasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 32. Vastaus, STM/551/2010

  12.05.2010  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan sähköisten palvelujen kehittämissuunnitelmat, LVM/296/02/2010

  10.05.2010  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Jakelussa mainitut; Valtiovarainministeriön kannanotto: Hyvinvointipalvelujen hankintaa ja tuottamista tukevan yhteistyöympäristön kehittäminen

  07.05.2010  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 35. Tiedote 18/2010; Valtion tietohallinnon konserniohjausta vahvistetaan / Koncernstyrningen inom statens informationsförvaltning förstärks

  18.02.2010  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 36. Ministeriöt; Pyyntö hallinnonalakohtaisten palvelujen sähköistämissuunnitelmien toimittamisesta

  28.01.2010  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/150817/KIRJE_20100205065902_150817.pdf


 37. Tiedote 173/2009; Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman viisi palvelukokonaisuutta nimetty jatkovalmisteluun / Fem servicehelheter inom programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati utsedda för fortsatt ber

  04.12.2009  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Jakelussa mainituille: Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) palvelukokonaisuuksien valinta ja jatkovalmistelu

  04.12.2009  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Yhteenvetotaulukko; SADe-ohjelmaan saapuneet ehdotukset

  30.09.2009  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/145167/KIRJE_20090930092011_145167.xls


 40. Ilmoitus

  17.09.2009  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. Ilmoitus, ettei ehdotuksia palvelukokonaisuuksiksi

  10.09.2009  Poliisiammattikorkeakoulu
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Jatkokehitysehdotuksia

  10.09.2009  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Ilmoitus, OM3/041/2009

  07.09.2009  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Ilmoitus

  07.09.2009  Kemin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. Ilmoitus

  07.09.2009  Pääesikunta/Ilmavoimat
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Ilmoitus

  03.09.2009  Kilpailuvirasto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 47. Ilmoitus, ettei ehdotuksia, 855/04/2009

  02.09.2009  Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 48. Jäsenmuutospäätös; Leena Hongan tilalle Yrjö Benson, pysyväksi asiantuntijaksi Anna-Maija Karjalainen

  31.08.2009  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 49. Ilmoitus, ettei ehdotuksia, 612/52/09

  13.08.2009  Keskusrikospoliisi
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 50. Jakelussa mainitut; Pyyntö ehdotusten toimittamiseksi SADe-ohjelman sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuksiksi

  09.07.2009  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 51. Tiedote 81/2009; Sähköisen asioinnin vauhdittamistoimenpiteet käynnistyvät

  16.06.2009  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. Pressmeddelande 81/2009; Åtgärder för att påskynda elektronisk ärendehantering inleds

  16.06.2009  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset

  16.06.2009  Talouspoliittinen ministerivaliokunta
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 54. SADe-ohjelman toteuttamissuunnitelma 2009 - 2014

  16.06.2009  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 55. Pysyvän asiantuntijan nimittäminen johtoryhmään

  21.04.2009  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/138030/PAATOS_20090424100112_138030.pdf


 56. Tiedote 48/2009; Sähköisten palvelujen kehittämistä vauhditetaan

  15.04.2009  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 57. Pressmeddelande 48/2009; Utvecklandet av elektroniska tjänster påskyndas

  15.04.2009  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 58. Asettamispäätös

  14.04.2009  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/137571/ASETTAMISPAATOS_20090415115237_137571.pdf


 59. Jäsenen nimeäminen

  07.04.2009  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 60. Edustajan nimeäminen

  06.04.2009  Kansaneläkelaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 61. Jäsenten nimeäminen

  03.04.2009  Valtiovarainministeriön budjettiosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 62. Edustajien nimeäminen johtoryhmään

  03.04.2009  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 63. Täydennys edustajan nimeämisesitykseen, 24/042/2009

  03.04.2009  Opetusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 64. Edustajan nimeäminen

  02.04.2009  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. Tietosuojavaltuutetun toimistolle: Edustajan nimeäminen sähköisen asioinnin vauhdittamisohjelman johtoryhmän pysyväksi asiantuntijaksi

  02.04.2009  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 66. Edustajan nimeäminen, 24/042/2009

  02.04.2009  Opetusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 67. Edustajan nimeäminen, YM24/053/2009

  02.04.2009  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 68. Edustajan nimeäminen, 24/042/2009

  01.04.2009  Opetusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 69. Edustajan nimeäminen, HEL7174-16

  01.04.2009  Ulkoasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 70. Edustajien nimeäminen ja kannanotto asettamispäätösluonnokseen, 991/90/2009

  01.04.2009  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 71. Edustajan nimeäminen, 385/00.04.00/2009

  01.04.2009  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 72. Edustajan nimeäminen, STM/1205/2009

  01.04.2009  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 73. Edustajan nimeäminen, 1/06/09

  31.03.2009  Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 74. Edustajan nimeäminen, SM/2009/1297

  31.03.2009  Sisäasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 75. Jäsenten nimeäminen johtoryhmään

  30.03.2009  Valtiovarainministeriön kuntaosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 76. Edustajan nimeäminen

  30.03.2009  Sitra
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 77. Edustajan nimeäminen, 872/51/2009

  25.03.2009  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 78. Nimeämispyyntö: Jäsenten nimeäminen sähköisen asioinnin vauhdittamisohjelman johtoryhmään ja sihteeristöön

  23.03.2009  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

 1. SADe palvelu- ja hankeselvitys 2009

  2010  Valtiovarainministeriö
  Nimi ruotsiksi: SADe Services and Project Report 2009
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20100107SADepa/name.jsp
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/15361/403595/JULKAISU_20100118123933_403595.pdf