SAPA


SAPA
Hankenumero

VM066:00/2015

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

19.08.2015

Toimikausi/aikataulu

17.08.2015 - 31.05.2016

Yhteyshenkilö

Jari Kallela, neuvotteleva virkamies

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on suunnitella sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus määräaikaisesti ja pysyvästi säilytettäviä aineistoja varten. Suunnittelussa hyödynnetään arkistolaitoksen VAPA- ja opetus- ja kulttuuriministeriön PAS- palvelujen kehittämisessä saatuja kokemuksia sekä olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä malleja.

Työryhmän selvitysten ja suunnittelutyön kohteena ovat:
- palvelukokonaisuus, sen sisältö, osat ja niiden väliset yhteydet
- hallinta- ja toimintamalli ja sen edellyttämät vastuut ja roolit
- omistajuuskysymykset tiedon elinkaaren eri vaiheissa
- mahdolliset lainsäädännön kehittämistarpeet
- kustannus-hyötyanalyysi
- ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi

Työryhmän tehtävien sisältö ja selvitettävät asiat määritellään tarkemmin liitteenä olevassa taustamuistiossa.

Tavoitteet

Tavoitteena on suunnitella kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas ja helppokäyttöinen yhteinen ratkaisu viranomaisaineistojen sähköiseen säilyttämiseen ottaen huomioon sekä valtionhallinnon että kuntien tarpeet. Pitkän tähtäimen tavoitteena on mahdollistaa viran-omaisaineistojen sähköisen säilyttämisen ja yhteisen asianhallinnan kehittäminen yhteisenä palvelukokonaisuutena. Suunniteltavan palvelukokonaisuuden toteutuksessa tulee ottaa huomioon hallitusohjelman tavoitteet, julkisen hallinnon ajankohtaiset asianhallinnan kehittämisen hankkeet, yhteentoimivuuden edistäminen julkisessa hallinnossa ja tutkimuksessa sekä palvelujen koko elinkaaren digitalisoituminen, tietojen saatavuus, käyttäjien tarpeet sekä kustannustehokkuus.

Tausta

Valtiontalouden tarkastusvirasto laati vuonna 2014 tarkastuskertomuksen sähköisen arkistoinnin edistämisestä. Tarkastuksessa havaittiin, että hallinnossa syntyvän asiakirjallisen tietoaineiston sähköinen arkistointi ei ole useista kehittämistoimista huolimatta päässyt kunnolla vauhtiin. Kun otetaan huomioon, että valtaosa valtionhallinnon asiakirjoista on ollut digitaalisessa muodossa neljännesvuosisadan, on tilanne huolestuttava.

Viranomaisaineistojen tiedon hallinnan ja arkistoinnin lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Arkistolain uudistamista pohtinut työryhmä luovutti esityksensä arkistolaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2015 alussa. Työryhmä katsoi, että lainsäädäntöä olisi uudistettava arkistolain päivitystä laajemmin kokoamalla yhteen yleislakiin kaikki keskeiset tiedonhallintaa ja tietoaineisto-jen käsittelyä julkishallinnossa koskevat säännökset ottaen huomioon informaation koko elinkaari. Asiaa koskeva arkistolain jatkotyöryhmän muistio julkistettiin 18.6.2015.

Arkistolakiuudistusta valmisteleva työryhmä perehtyi tietoteknisen toimintaympäristön kehittämistarpeisiin. Sen seurauksena koottiin vuonna 2014 ns. SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen arkistointi- ja säily-tyspalvelut)-asiantuntijatiimi, joka ehdotti, että valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta käynnistetään viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen suunnittelutyö. Työn tuloksena tulisi rakentua uusi sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelujen kokonaisuus, joka kytkeytyisi mm. asianhallintaratkaisuihin.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmä työskentelee virkatyönä. Työryhmän jäsenille ei makseta palkkiota. Kukin organisaatio vastaa edustajiensa matkakustannuksista.Hankkeen kustannukset muodostuvat työryhmän tarvitsemien lisäselvitysten laadinnasta ja asiantuntijapalvelun ostamisesta työryhmän tueksi ja toimeenpanosuunnitelman laadintaan. Valtiovarainministeriö päättää erillisselvitysten hankinnasta ja niiden kustannuksista erikseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa asiantuntijapalvelun hankinnasta työryhmän tueksi ja toimeenpanosuunnitelman laadintaa varten. Kustannukset ovat yhteensä arviolta enintään 60 000 euroa (erillisselvitykset enintään 25 000 euroa ja asiantuntijapalvelut enintään 35 000 euroa).Työryhmän työstä ja mahdollisista erillisselvityksistä aiheutuvat menot maksetaan valtion talousarvion momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) myönnetystä määrärahasta. Mahdolliset arvonlisäveromenot kirjataan näiltä osin momentille 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, arviomääräraha).

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita ja täydentää kokoonpanoaan asiantuntijajäsenillä.

Hanke raportoi ministeriöiden johdolle ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) hankkeen käynnistämisestä ja tuloksista. Hanketta esitellään myös tietohallinnon kehittämis- ja koordinointiryhmälle (Tietokeko). Toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta pyydetään valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja muiden sidosryhmien lausunnot, jotka otetaan huomioon toimeenpanosuunnitelman laadinnassa.

Hankkeen käynnistämisestä ja tuloksista tiedotetaan ministeriöiden viestintäkäytäntöjen mukaisesti.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

ICT-johtajan sijaisena, lainsäädäntöneuvos, neuvotteleva virkamies

Asettamispäätöksen liitteet

Taustamuistio Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelut. Taustamuistio 3.6.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiovarainministeriö.

Työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Torro Heidi suunnittelija valtiovarainministeriö Sihteeri
Haataja Juha opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Varapuheenjohtaja
Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Happonen Päivi tutkimusjohtaja Kansallisarkisto Jäsen
Kraft Markku ryhmäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Pajari Helena asianhallintapäällikkö Tampereen kaupunki Jäsen
Botska Maaret kehityspäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Vakkari Mikael neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Kuittinen Mervi lakimies Suomen Kuntaliitto Jäsen
Seppo Tuula erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

98 asiakirjaa


 1. SAPAn kirje valtionhallinnolle ja kunnille, päivitetty

  08.09.2016  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -osasto/Tietopolitiikka -yksikkö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/257277/KIRJE_20160909081501_257277.PDF


 2. Saate; SAPAn kirje valtionhallinnolle ja kunnille

  08.09.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/257585/KIRJE_20160915061912_257585.pdf


 3. SAPA - yhteenveto lausunnoista 13.4.2016

  10.06.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntoyhteenveto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/255311/YHTEENVETO_20160809111500_255311.PDF


 4. Jatkoaikapäätös; Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus

  15.03.2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/251248/PAATOS_20160324111501_251248.PDF


 5. Poliisihallituksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  15.03.2016  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419016/LAUSUNTO_20171012094000_419016.PDF


 6. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  14.03.2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419011/LAUSUNTO_20171012094000_419011.PDF


 7. Puolustusministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  11.03.2016  Puolustusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419020/LAUSUNTO_20171012094000_419020.PDF


 8. Valtiovarainministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  09.03.2016  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418964/LAUSUNTO_20171012082000_418964.PDF


 9. Valtioneuvoston kanslian lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  09.03.2016  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418965/LAUSUNTO_20171012082000_418965.PDF


 10. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  08.03.2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418970/LAUSUNTO_20171012082000_418970.PDF


 11. Pääesikunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  08.03.2016  Pääesikunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419021/LAUSUNTO_20171012094000_419021.PDF


 12. Affecto Finland Oy:n lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Affecto Finland Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418936/LAUSUNTO_20171012073000_418936.PDF


 13. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut- vastuualueen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut- vastuualue
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418937/LAUSUNTO_20171012073000_418937.PDF


 14. Espoon kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Espoon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418938/LAUSUNTO_20171012073000_418938.PDF


 15. Eduskunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Eduskunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418939/LAUSUNTO_20171012073000_418939.PDF


 16. Digitalia, tutkimus- ja kehittämiskeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Digitalia, tutkimus- ja kehittämiskeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418940/LAUSUNTO_20171012073000_418940.PDF


 17. Hyvinkään kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Hyvinkään kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418943/LAUSUNTO_20171012074000_418943.PDF


 18. Hämeenlinnan kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Hämeenlinnan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418944/LAUSUNTO_20171012074000_418944.PDF


 19. Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418945/LAUSUNTO_20171012074000_418945.PDF


 20. Ilmatieteen laitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Ilmatieteen laitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418946/LAUSUNTO_20171012074000_418946.PDF


 21. Kansaneläkelaitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418956/LAUSUNTO_20171012081000_418956.PDF


 22. Väestörekisterikeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418958/LAUSUNTO_20171012082000_418958.PDF


 23. Viestintäviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Viestintävirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418959/LAUSUNTO_20171012082000_418959.PDF


 24. Vieremän kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Vieremän kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418960/LAUSUNTO_20171012082000_418960.PDF


 25. Vihdin kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Vihdin kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418961/LAUSUNTO_20171012082000_418961.PDF


 26. Vantaan kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Vantaan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418962/LAUSUNTO_20171012082000_418962.PDF


 27. Verohallinnon lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Verohallinto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418963/LAUSUNTO_20171012082000_418963.PDF


 28. Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Valtiontalouden tarkastusvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418966/LAUSUNTO_20171012082000_418966.PDF


 29. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418968/LAUSUNTO_20171012082000_418968.PDF


 30. Valtiokonttorin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Valtiokonttori
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418969/LAUSUNTO_20171012082000_418969.PDF


 31. Tullin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Tulli
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418971/LAUSUNTO_20171012082000_418971.PDF


 32. Tornion kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Tornion kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418972/LAUSUNTO_20171012083000_418972.PDF


 33. Tilastokeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Tilastokeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418973/LAUSUNTO_20171012083000_418973.PDF


 34. Tekesin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Tekes
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418975/LAUSUNTO_20171012083000_418975.PDF


 35. Tampereen kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Tampereen kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418976/LAUSUNTO_20171012083000_418976.PDF


 36. Kauhajoen kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Kauhajoen kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418980/LAUSUNTO_20171012092000_418980.PDF


 37. Kiteen kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Kiteen kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418981/LAUSUNTO_20171012092000_418981.PDF


 38. Suomen ympäristökeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Suomen ympäristökeskus SYKE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418984/LAUSUNTO_20171012092000_418984.PDF


 39. Suomen Syöpärekisterin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Suomen Syöpärekisteri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418987/LAUSUNTO_20171012092000_418987.PDF


 40. Kuopion kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Kuopion kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418989/LAUSUNTO_20171012092000_418989.PDF


 41. Kontiolahden kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Kontiolahden kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418990/LAUSUNTO_20171012092000_418990.PDF


 42. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418991/LAUSUNTO_20171012093000_418991.PDF


 43. Loimaan kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Loimaan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418992/LAUSUNTO_20171012093000_418992.PDF


 44. Liikenteen turvallisuusviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418993/LAUSUNTO_20171012093000_418993.PDF


 45. Luonnonvarakeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Luonnonvarakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418995/LAUSUNTO_20171012093000_418995.PDF


 46. Solita Oy:n lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Solita Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418996/LAUSUNTO_20171012093000_418996.PDF


 47. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418997/LAUSUNTO_20171012093000_418997.PDF


 48. Siilinjärven kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Siilinjärven kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418998/LAUSUNTO_20171012093000_418998.PDF


 49. Sisäministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418999/LAUSUNTO_20171012093000_418999.PDF


 50. Rikosseuraamuslaitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Rikosseuraamuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419002/LAUSUNTO_20171012093000_419002.PDF


 51. Rajavartiolaitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Rajavartiolaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419004/LAUSUNTO_20171012093000_419004.PDF


 52. Mikkelin amattikorkeakoulun lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Mikkelin amattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419007/LAUSUNTO_20171012093001_419007.PDF


 53. Metsähallituksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Metsähallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419008/LAUSUNTO_20171012093001_419008.PDF


 54. Museoviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Museovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419009/LAUSUNTO_20171012093001_419009.PDF


 55. Oulaisten kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Oulaisten kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419012/LAUSUNTO_20171012094000_419012.PDF


 56. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Patentti- ja rekisterihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419013/LAUSUNTO_20171012094000_419013.PDF


 57. Pudasjärven kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Pudasjärven kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419017/LAUSUNTO_20171012094000_419017.PDF


 58. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  04.03.2016  Puolustushallinnon rakennuslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419019/LAUSUNTO_20171012094000_419019.PDF


 59. Helsingin kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Helsingin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418941/LAUSUNTO_20171012074000_418941.PDF


 60. Jyväskylän yliopiston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Jyväskylän yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418947/LAUSUNTO_20171012074000_418947.PDF


 61. Jämsän kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Jämsän kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418950/LAUSUNTO_20171012075000_418950.PDF


 62. Kansallisarkiston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Kansallisarkisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418954/LAUSUNTO_20171012081000_418954.PDF


 63. Ympäristöministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418955/LAUSUNTO_20171012081000_418955.PDF


 64. Tampereen ammattikorkeakoulun lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Tampereen ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418978/LAUSUNTO_20171012083000_418978.PDF


 65. Kirkkonummen kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Kirkkonummen kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418982/LAUSUNTO_20171012092000_418982.PDF


 66. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418983/LAUSUNTO_20171012092000_418983.PDF


 67. Siuntion kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Siuntion kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419000/LAUSUNTO_20171012093000_419000.PDF


 68. Maanmittauslaitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Maanmittauslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419005/LAUSUNTO_20171012093000_419005.PDF


 69. Maaseutuviraston lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Maaseutuvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419006/LAUSUNTO_20171012093000_419006.PDF


 70. Nurmijärven kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Nurmijärven kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419010/LAUSUNTO_20171012094000_419010.PDF


 71. Pyhäjärven kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  03.03.2016  Pyhäjärven kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419018/LAUSUNTO_20171012094000_419018.PDF


 72. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  02.03.2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418974/LAUSUNTO_20171012083000_418974.PDF


 73. Porvoon kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  02.03.2016  Porvoon kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419015/LAUSUNTO_20171012094000_419015.PDF


 74. Kangasalan kunnan lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  01.03.2016  Kangasalan kunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418953/LAUSUNTO_20171012081000_418953.PDF


 75. Maa- ja metsätalousministeriön lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  01.03.2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419003/LAUSUNTO_20171012093000_419003.PDF


 76. Säteilyturvakeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  29.02.2016  Säteilyturvakeskus (STUK)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418985/LAUSUNTO_20171012092000_418985.PDF


 77. Paraisten kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  29.02.2016  Paraisten kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419014/LAUSUNTO_20171012094000_419014.PDF


 78. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  26.02.2016  Hallinnon tietotekniikkakeskus (Haltik)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418942/LAUSUNTO_20171012074000_418942.PDF


 79. Jyväskylän kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  26.02.2016  Jyväskylän kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418948/LAUSUNTO_20171012074000_418948.PDF


 80. Kokkolan kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  25.02.2016  Kokkolan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418986/LAUSUNTO_20171012092000_418986.PDF


 81. Järvenpään kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  24.02.2016  Järvenpään kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418951/LAUSUNTO_20171012075000_418951.PDF


 82. Salon seudun koulutuskuntayhtymän lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  24.02.2016  Salon seudun koulutuskuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/419001/LAUSUNTO_20171012093000_419001.PDF


 83. Kotkan kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  23.02.2016  Kotkan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418988/LAUSUNTO_20171012092000_418988.PDF


 84. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  23.02.2016  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418994/LAUSUNTO_20171012093000_418994.PDF


 85. Ulvilan kaupungin lausunto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuudesta

  22.02.2016  Ulvilan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/418967/LAUSUNTO_20171012082000_418967.PDF


 86. Lausuntopyyntö; Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

  17.02.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/249773/LAUSUNTOPYYNTO_20160217131459_249773.PDF


 87. Lausuntopyynnön liite; SAPA-toimeenpanosuunnitelma

  17.02.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/249774/LAUSUNTOPYYNTO_20160217141501_249774.PDF


 88. Lausuntopyynnön liite; SAPA-arkkitehtuurivaihtoehtojen kuvaus

  17.02.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/249776/LAUSUNTOPYYNTO_20160217141501_249776.PDF


 89. Lausuntopyyntö ja lausunnot Lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ff710154-b9e2-4a7c-9bc3-123019badaf9

  17.02.2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 90. Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuuden suunnittelutyöryhmän asettamispäätös

  17.08.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/241825/ASETTAMISPAATOS_20150820071505_241825.PDF


 91. Asettamispäätöksen liite; Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelut (SAPA)

  17.08.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/241826/ASETTAMISPAATOS_20150820071505_241826.PDF


 92. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenten nimeäminen Sähköisten viranomaisaineistojen säilyttämistä suunnittelevaan työryhmään (SAPA)

  07.08.2015  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/241373/KIRJE_20150811061501_241373.PDF


 93. Suomen Kuntaliiton jäsenten nimeäminen Sähköisten viranomaisaineistojen säilyttämistä suunnittelevaan työryhmään (SAPA)

  04.08.2015  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/241190/KIRJE_20150803141501_241190.PDF


 94. Valtioneuvoston kanslian jäsenten nimeäminen Sähköisten viranomaisaineistojen säilyttämistä suunnittelevaan työryhmään (SAPA)

  04.08.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/241211/KIRJE_20150804101501_241211.PDF


 95. Kansallisarkiston jäsenten nimeäminen Sähköisten viranomaisaineistojen säilyttämistä suunnittelevaan työryhmään (SAPA)

  04.08.2015  Kansallisarkisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/241250/KIRJE_20150805071500_241250.PDF


 96. Jäsenesityspyyntö Sähköisten viranomaisaineistojen säilyttämistä suunnittelevaan työryhmään (SAPA)

  30.06.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/240501/KIRJE_20150630101501_240501.TXT


 97. Jäsenesityspyynnön liite; Sähköisten viranomaisaineistojen säilyttämistä suunnittelevan työryhmän (SAPA) asettamispäätösluonnos

  29.06.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/240503/KIRJE_20150630101501_240503.PDF


 98. Jäsenesityspyynnön liite; Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelut (SAPA)

  29.06.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/240502/KIRJE_20150630101501_240502.pdf

 1. SAPA - Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus

  2016  Valtiovarainministeriö
  Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-787-6
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/21210/404638/JULKAISU_20160809111500_404638.PDF