Mikä on elpymis- ja palautumistukiväline?

EU:n elpymisvälineen ja monivuotisesta rahoituskehyksen pääpiirteet linjattiin Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 17.-21. heinäkuuta.

Elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline (RRF).

Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)

Elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteena on edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä sekä parantaa jäsenvaltioiden palautumiskykyä. Lisäksi tavoitteena on pienentää koronakriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukea vihreää ja digitaalista siirtymää. Nämä tavoitteet vahvistaisivat jäsenvaltioiden talouksien työllisyyttä ja tuotantopotentiaalia koronakriisin jälkeen ja tukisivat kestävää kasvua.

Maakohtaisten avustusten ja lainojen enimmäismäärät

Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään avustuksia kahdessa eri osassa:

 • Vuosina 2021–2022 myönnettävät avustukset määräytyvät jäsenvaltioiden elintason, väestömäärän ja vuosien 2015–2019 työttömyysasteen keskiarvon mukaan ja suhteutetaan EU:n keskiarvoon.   
 • Jakoperusteessa vuodelle 2023 korvataan työttömyyskriteeri vuoden 2020 reaalisen bruttokansantuotteen menetyksellä ja vuosien 2020–2021 kumulatiivisella reaalisen bruttokansantuotteen menetyksellä.
 • Avustusten lisäksi RRF-välineestä myönnetään jäsenvaltioille lainoja. Lainoja voi hakea, jos jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen uudistusten ja investointien rahoitustarpeet ylittävät jäsenmaakohtaisen avustusten enimmäismäärän. Pääsääntöisesti kunkin jäsenvaltion lainojen enimmäismäärä on 6,8 % sen bruttokansantulosta. Suomi ei toistaiseksi ole päättänyt hakea lainaa.

Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat

RRF-rahoituksen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunni-telma, joka kattaa uudistus- ja investointiohjelman ajanjaksolle 2021-2026.

 • Suunnitelmat ja niiden päivitykset on hyväksyttävä EU-neuvostossa vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Maksatuksia voidaan kuitenkin tehdä vuoden 2026 loppuun saakka, joten ohjelmat voivat jatkua vuoden 2023 jälkeenkin.
 • Maksatukset perustuvat arvioon kustannuksista ja edellyttävät välitavoitteiden saavuttamista, mutta ensimmäinen osa maksatuksista voidaan myöntää ennakkorahoituksen muodossa (10 prosenttia avustusten määrästä).
 • Avustuksia myönnetään arvioitujen kustannusten mukaan 1.2.2020 jälkeen toteutettuihin hankkeisiin.

Millä perusteilla investointi- ja uudistuskokonaisuuksia arvioidaan?

Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa on huomioitava RRF-asetuksen kriteerit, jotka noudattavat Eurooppa-neuvoston päätelmien ohjeistusta. Keskeisimmät kriteerit ovat seuraavat:

 • Suunnitelmissa esitettyjen kokonaisuuksien tulee vastata maakohtaisiin suosituksiin ja euroalueen suositukseen.
 • Investoinnit ja uudistukset muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia.
 • Vihreän ja digitaalisen siirtymän tukeminen: 37 % RRF-rahoituksesta tulisi kohdistua vihreän siirtymän tukemiseen ja 20 % digitalisaatioon.
 • Kasvupotentiaalin, työllisyyden, jäsenmaiden kantokyvyn ja koheesion tukeminen sekä kriisin vaikutusten lieventäminen.
 • Pitkän aikavälin positiiviset vaikutukset.

Lisäksi investointi- ja uudistuskokonaisuuden yhteydessä esitetään erittely arvioiduista kustannuksista ja kustannustehokkuudesta sekä suunnitelma niiden etenemisestä ja välitavoitteista.

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä