Tulevaisuuden näkymiä - semanttisesti yhteentoimiva lainsäädäntö?

Monissa yhteyksissä on tunnistettu, että tiedon hallintaan ja käsittelyyn keskeisesti sisältyvä tiedon merkityksen määrittely ja toisaalta yhteentoimimattomuuteen johtava samojen käsitteiden käyttö eri merkityksissä alkaa itse asiassa jo lainsäädännöstä. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa vuoden 2015 vuosikertomuksessaan eduskunnalle, että hallinnonalarajojen yli tapahtuvan käsitteiden sisällön ja tulkinnan yhdenmukaistamisen tulee alkaa lainsäädäntötasolta; vivahde-erotkin voivat ratkaisevasti muuttaa käsitteen merkitystä. Jokaisessa laissa on käsitteitä, joita ei määritellä missään. Käsitesisältö voi olla maalaisjärjellä ymmärrettävissä, mutta sisältöä ei voida todentaa. Tällä hetkellä lainsäädännön heterogeeninen kielenkäyttö on johtanut tilanteeseen, jossa käytännössä jopa yksittäinen laki, säädös tai asetus saattaa yksinään muodostaa “erikoiskielen”. Hankalaksi tilanteen tekee se, että näissä säädösteksteissä tarkoitettuja (erityis)merkityksiä ei yleensä ole dokumentoitu, ja siten jokainen lukija voi päätyä merkityksen erilaiseen tulkintaan. Ja lopulta eroavat tulkinnat valuvat aina tietojärjestelmätasolle ja vaikeuttavat tietojen vaihtoa eri ja uudelleenkäyttöä eri toimijoiden ja palveluiden välillä.

Lainvalmistelussa määritellään sekä ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta tuottavia käsitteitä että tietoa datan keräämiseksi, erilaisiin tarkoituksiin.

Julkisen hallinnon digitalisaatio etenee monin eri toimenpitein, joista valtiovarainministeriö koordinoima Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -kärkihanke on yksi. Sipilän hallitusohjelmaa toteuttavassa kärkihankkeessa rakennetaan koko julkiselle hallinnolle yhteisiä tiedon hallinnan toimintarakenteita ja perusinfrastruktuuria. Tehtävään sisältyy erityisesti julkisessa hallinnossa käsiteltävän tiedon semanttisen yhteentoimivuuden parantaminen, jotta voisimme jatkossa automatisoida palveluprosesseja ja siten sujuvoittaa myös kansalaisen palvelupolkuja, tehostaa tiedonkeruuta viranomaisten välillä ja mahdollistaa myös julkisen hallinnon hallussa olevan tiedon palauttamisen – ymmärrettävässä muodossa – myös kansalaiselle itselleen uudelleen hyödynnettäväksi omadata-periaatteen mukaisesti. Tehtävän edistämisessä nousee yhä useammin esiin kysymys oikeusnormien ja säädöstekstien vaikutuksesta tiedon merkityssisällön harmonisointiin.

Lue lisää aiheesta taustamuistiosta: Miksi sanastotyö on tärkeää – myös lainsäädännön valmistelussa?

Syksyn 2018 aikana YTI-hankkeessa toteutettiin Lakieditori-projekti, jossa konkretisoitiin semanttisen yhteentoimivuuden ja yhteisten semanttisten resurssien roolia myös säädösvalmistelutyössä ja säädösten sujuvoittamisessa. Samalla tuotettiin proof-of-concept-toteutus lainvalmistelijan semanttisen yhteentoimivuuden toteuttavasta työkalusta ja sen liitokset kansalliseen Yhteentoimivuusalustaan. Tutustu demoon, hyödynnä valmista testiaineistoa kuvitteellisesta Energiansäästölaista.

Työtä esiteltiin YTI-päätösseminaarissa. Tutustu esittelyaineistoon.