Sote-uudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja julkishallinnon rakenteita

Pääministeri Marinin hallitus valmisteli sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen (sote-uudistus), jota koskeva esitys (HE 241/2020 vp) annettiin eduskunnalle joulukuussa 2020. Uudistus koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea. 

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Uudistuksessa tehdään muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen

  • järjestämiseen,
  • tuottamiseen ja
  • rahoitukseen.

Hallituksen esitys pähkinänkuoressa

Hallitus on esityksessään ehdottanut, että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulisi voimaan 1.7.2021. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyisi uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hyvinvointialueet olisivat uusia julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla olisi alueellaan itsehallinto. Uudet hyvinvointialueet olisivat Manner-Suomessa alueeltaan nykyisiä maakuntia vastaavia. Hyvinvointialueita olisi yhteensä 21.

Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti maakunnan alueelle muodostettaisiin neljä hyvinvointialuetta. Helsingin kaupungille jäisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaisi HUS-yhtymä.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin olisi suorilla vaaleilla valittu aluevaltuusto. Ensimmäiset aluevaalit toimitettaisiin alkuvuonna 2022. Aluevaalit eivät koskisi Helsingin kaupungin asukkaita. 

Hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueiden toiminta perustuisi pääosin valtion rahoitukseen, joka olisi yleiskatteellista. Se jaettaisiin alueille asukkaiden laskennallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien tekijöiden perusteella. 

Osa hyvinvointialueiden rahoituksesta määräytyisi asukasmäärän mukaisesti sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerin perusteella. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttaisi lisäksi riskikerroin.

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa kuntien tehtäviin ja toimintaan

Hyvinvointialueiden perustaminen ja niiden rahoitusjärjestelmän luominen muuttaisi kuntien nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, velvoitetaan kaikki kunnat alentamaan kunnallisveroa 13,26 prosenttiyksikköä ja yhteisöverojärjestelmään tehdään muutoksia. Verorakenteen muutokset eivät kiristäisi verotusta.

Hyvinvointialueiden työntekijöiksi vuonna 2023 siirtyisi liikkeenluovutuksilla noin 173 000 henkilöä kunnista ja kuntayhtymistä. Manner-Suomessa koko sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus
toimen henkilöstö siirtyisi hyvinvointialueiden henkilöstöksi. 

Hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyisivät kuntien opetustoimesta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Lisäksi kunnan tukipalveluissa työskentelevä työntekijä siirtyisi hyvinvointialueen palvelukseen, jos hänen tehtävistään kohdistuu vähintään puolet kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluihin.

Hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisessa komiteassa. Lisäksi parlamentaarisesti on selvitetty, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voidaan siirtää maakunnille. 

Mikä on valtiovarainministeriön rooli sote-uudistuksen valmistelussa?

Valtiovarainministeriö vastaa hyvinvointialueiden perustamista, hallintoa, rahoitusta ja henkilöstöä sekä omaisuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja täytäntöönpanon ohjauksesta. 

Ministeriön vastuulle kuuluvat esitykset kuntien tehtäviä ja rahoitusta koskevista muutoksista sekä verolainsäädännön muutokset. Uudistus vaikuttaa myös julkisen talouden suunnitteluun. 

Kysymyksiä sote-uudistuksesta?

Jos sinulla on kysyttävää

  • hyvinvointialueiden suunnitteluun ja perustamiseen,
  • sote-uudistuksen rahoitukseen,
  • omaisuusjärjestelyihin tai
  • henkilöstöön liittyvistä asioista, 

lähetä kysymyksesi osoitteeseen vm.sote(at)vm.fi.

Lisää tietoa sote-uudistuksesta 

Tietoa sote-uudistuksen tarkemmista vaikutuksista kuntiin on koottu soteuudistus.fi-sivustolle. 

Yhteystiedot

Noora Heinonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530148