Tukea Suomi.fi-viestit-palvelun käyttöönottoon – haku päättyy 31.1.2019

Suomi.fi-viestit on palvelu, joka toimii julkishallinnon organisaatioiden keskitettynä viestioperaattorina kansalaisille tai yrityksille.

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatiolle tukea Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Kunnille, kuntayhtymille ja organisaatiolle, joilla on lain hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 5 § 2 momentin nojalla oikeus käyttää viestinvälityspalvelua ja organisaation toiminnan pääasiallinen tarkoitus on julkisen hallintotehtävän hoitaminen ja joille Väestörekisterikeskus on myöntänyt käyttöluvan (myöhemmin muu organisaatio), tuki myönnetään valtionavustuksena. Muille julkisen hallinnon organisaatioille tuki myönnetään käyttö- ja kirjausoikeutena tai käyttöoikeutena momentille 28.70.03.

Tuen tavoitteena on nopeuttaa Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönottoja siten, että vuosien 2018-2019 aikana julkishallinnon toimijat ovat ottaneet palvelun käyttöönsä ja viestivät kansalaisille ensisijaisesti sähköisesti sen avulla. Palvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen viestinnän riippumatta siitä, haluaako asiakas viestinsä digitaalisesti tai perinteisenä kirjeenä.

Tuella tuetaan organisaatioissa tapahtuvaa Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönottoa. Käyttöönoton kustannuksiin hyväksytään nimenomaan palvelun käyttöönottoon liittyvät kustannukset, jotka voivat sisältää myös suunnittelutyötä. Valtionavustuksen edellytyksenä on toteutunut Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto. Kustannukset voivat muodostua esimerkiksi:

 • toimijoiden omasta henkilötyöstä
 • ostetusta työstä (esimerkiksi tietojärjestelmien toimittajat)

Tukea ei voi käyttää jatkuvan palvelun kustannuksiin, uusien järjestelmien tai lisenssien hankintaan eikä oman toiminnan kehittämiseen.

Tuen myöntämisen välittömät ehdot

 • Organisaatiolla on lain hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 5§ mukaan käyttövelvoite viestinvälityspalvelun käyttöön:
  • valtion hallintoviranomaiset, virastot, laitokset ja liikelaitokset;
  • kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä;
  • tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet
   tai organisaatiolla on mainitun lain 5 § 2 momentin nojalla oikeus käyttää viestinvälityspalvelua ja organisaation toiminnan pääasiallinen tarkoitus on julkisen hallintotehtävän hoitaminen. Valtiovarainministeriö arvioi organisaation antaman selvityksen perusteella sitä, onko organisaation toiminnan pääasiallinen tarkoitus julkisen hallintotehtävän hoitaminen.
 • Väestörekisterikeskus on myöntänyt tuen hakijalle käyttöluvan Suomi.fi-viestien käyttöön ja mikäli hakija ei ole lain 5 § 1 momentissa tarkoitettu organisaatio, Väestörekisterikeskus on lisäksi päättänyt, että hakija on lain 5 § 2 momentissa tarkoitettu organisaatio.
 • Tuen hakija on sopinut käyttöönoton aikataulusta Väestörekisterikeskuksen kanssa.
 • Tukea on haettava kirjallisesti 31.1.2019 klo 14:00 mennessä toimittamalla hakemus valtiovarainministeriön kirjaamoon ([email protected] ).
 • Tuki on käytettävä Suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoon.
 • Tuetut käyttöönotot toteutetaan tuen käyttöajan puitteissa, 1.9.2017 – 31.8.2019. Valtiovarainministeriön valtionavustus- tai rahoituspäätöksessä yksilöidään kunkin organisaation käyttöönottojen toteutusaika.
 • Tukea myönnetään vain kerran kutakin julkishallinnon organisaatiota kohti, vaikka tukisumma jäisikin alle maksimin. Tukea myönnetään niin kauan kuin käyttöönottojen tukeen varattua määrärahaa on käytettävissä.
 • Mikäli tukea haetaan laajasti käytetyn järjestelmän liittämiseksi Suomi.fi-viestit -palveluun, tuen myöntämisessä on voimassa yllä olevan lisäksi seuraavat ehdot:
  • Tuen hakija huolehtii siitä, että rajapinta on myös muiden organisaatioiden hyödynnettävissä yleiskäyttöisenä rajapintana. Tämä on osoitettava hakulomakkeessa ja todennettava loppuraportissa.
  • Tuen hakijalle voidaan myöntää avustusta laajasti käytettyjen järjestelmien liittämiseen Suomi.fi-viestit-palveluun, vaikka hakija olisi hakenut ja saanut avustusta yksittäisenä toimijana.

Hakulomakkeet, ohjeet tuen hakemiseen, raportointimalli tuen käytöstä sekä maksatushakemus löytyvät tältä sivulta.

Tuen maksimisummat

Kunnilla maksimiavustuksen määrä määräytyy kunnan asukasmäärän (31.12.2016) perusteella. Jos kunnat ovat yhdistyneet 31.12.2016 jälkeen, maksimiavustuksen määrä katsotaan yhdistyneiden kuntien yhteenlasketun asukasmäärän (31.12.2016) perusteella.

Jos kunta hakee avustusta useamman organisaation puolesta, yhteenlasketut maksimiavustussummat määrittelevät maksimiavustussumman. Esimerkiksi hakijoita on kaksi organisaatiota, joiden asukasmäärät ovat 50 000 ja 27 000 asukasta, ja maksimiavustussummat vastaavasti 50 000 € ja 20 000€. Näin lasketun kokoluokan maksimiavustussumma on 70 000 €.

Kunnan asukasmäärä Maksimiavustussumma
Yli 60 000 60 000 €
50 000 - 59 999 50 000 €
40 000 - 49 999 40 000 €
30 000 - 39 999 30 000 €
20 000 - 29 999 20 000 €
7 500 - 19 999 10 000 €
Alle 7 500 5 000 €


Kuntayhtymillä maksimiavustuksen määrä määräytyy kuntayhtymän henkilöstömäärän (31.12.2016) perusteella. Jos kuntayhtymät ovat yhdistyneet 31.12.2016 jälkeen, maksimiavustuksen määrä katsotaan yhdistyneiden kuntayhtymien yhteenlasketun henkilöstömäärän (31.12.2016) perusteella.

Jos kuntayhtymä hakee avustusta useamman organisaation puolesta, yhteenlasketut maksimiavustussummat määrittelevät maksimiavustussumman. Esimerkiksi hakijoita on kaksi organisaatiota, joiden henkilöstömäärät ovat 500 ja 270 henkilöä, ja maksimiavustussummat vastaavasti 40 000 € ja 30 000€. Näin lasketun kokoluokan maksimiavustussumma on 70 000 €.

Henkilöstön määrä Maksimiavustussumma
Yli 1000 60  000 €
700 - 999 50 000 €
500 - 699 40 000 €
200 - 499 30 000 €
100 - 199 20 000 €
50 - 99 10 000 €
Alle 50 5 000 €


Valtionhallinnon organisaatioiden maksimituen määrä määräytyy organisaatioiden henkilöstömäärän (31.12.2016) perusteella. Jos organisaatiot ovat yhdistyneet 31.12.2016 jälkeen, maksimituen määrä katsotaan yhdistyneiden organisaatioiden yhteenlasketun henkilöstömäärän (31.12.2016) perusteella.
 
Jos valtionhallinnon organisaatio hakee tukea useamman organisaation puolesta, yhteenlasketut maksimitukisummat määrittelevät maksimitukisumman. Esimerkiksi hakijoita on kaksi organisaatiota, joiden henkilöstömäärät ovat 500 ja 270 henkilöä, ja maksimitukisummat vastaavasti 40 000 € ja 30 000€. Näin lasketun kokoluokan maksimitukisumma on 70 000 €.

Henkilöstön määrä Maksimitukisumma
Yli 1000 60  000 €
700 - 999 50 000 €
500 - 699 40 000 €
200 - 499 30 000 €
100 - 199 20 000 €
50 - 99 10 000 €
Alle 50 5 000 €


Tukea myönnetään enintään 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista kuitenkin niin, että maksimitukisumma ei ylity. Tuen saaja vastaa itse tämän ylittävistä kustannuksista.

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Tuen saajan on raportoitava käyttöönottojen kustannukset myös omarahoituksen osalta.

Huomioitavaa kokonaiskustannuksista: kokonaiskustannusten muuttuessa myönnetyn tuen määrä joustaa vain alaspäin ja tuen suhde kokonaiskustannuksiin pysyy aina samana eli,

 • jos kokonaiskustannukset nousevat haetusta, tukea ei myönnetä lisää eikä tukisumma kasva.
 • jos kokonaiskustannukset laskevat haetusta, tukea myönnetään alkuperäisen prosentin (suhteen) mukaisesti.

Tuen hakuaika

Haku alkaa 10.8.2017 ja päättyy 31.1.2019 klo 14:00. Määräajan jälkeen tulleiden hakemusten perusteella ei osoiteta määrärahoja käyttöönottoihin. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio(at)vm.fi.

Annettuun valtionavustuspäätökseen voi hakea muutosta viimeistään 12.6.2019.

Hakemusten käsittelyajat

Valtiovarainministeriö tekee valtionavustuspäätöksen parin kuukauden kuluessa edellisen kuukauden viimeiseen päivään mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Valtiovarainministeriö voi olla myöntämättä haettua valtionavustusta tai pyytää hakijalta tarkennuksia hakemukseen, jolloin päätöksen tekeminen siirtyy vastaavasti.

Lue ensin ohjeet

Hakutiedote valtionavustusten hakijoille (kunnat ja kuntayhtymät)
Hakuohjeet tuen hakijoille (valtionhallinnon organisaatiot)

Täytä seuraavista oikea hakemuslomake

Valtionavustuksen hakemuslomake kunnille
Valtionavustuksen hakemuslomake kuntayhtymille
Tuen hakemuslomake valtionhallinnon organisaatiolle

Tuen maksatus

Loppuraporttipohja
Maksatushakemus

Lisätietoja tuesta

Erityisasiantuntija Katja Väänänen, katja.vaananen(at)vm.fi, puh. 029 553 0245

Lisätietoja palvelusta ja käyttöönotoista

Ottamalla yhteyttä Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-viestit-palvelun yhteyshenkilöihin saa lisätietoa ja vertaistukea käyttöönottoprojektin organisoinnista ja myös tukihakemuksen tekemisestä.

Tutustu Suomi.fi-viesteihin esuomi.fi-palvelussa