Stöd för ibruktagande av tjänsten Suomi.fi-meddelanden - ansökningstid slutar 31 januari 2019

Suomi.fi-meddelanden är en gemensam tjänst som fungerar som operatör för den offentliga förvaltningens meddelanden till medborgarna och företagen. Tjänsten öppnas för medborgarna hösten 2017 och för företagen i början av 2018.

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen finansiering för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden. Finansieringen beviljades kommuner och samkommuner som statunderstöd. Åt andra organisationer inom den offentliga förvaltningen beviljades finansieringen som registreringsrätt och rätt att använda medel eller rätt att använda medel under moment 28.70.03.

Statsunderstödet syftar till ett snabbare ibruktagande av meddelandetjänsten på Suomi.fi så att aktörerna inom den offentliga förvaltningen använder sig av tjänsten och kommunicerar med medborgarna främst på elektronisk väg fr.o.m. 2018–2019. Tjänsten gör det möjligt för myndigheterna att kommunicera elektroniskt oavsett om kunden vill ha elektroniska meddelanden eller traditionella brev.

Statsunderstödet är ett stöd till organisationerna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Som kostnader godkänns uttryckligen kostnader för ibruktagandet av tjänsten. Kostnaderna även kan innehålla planeringsarbete. En förutsättning för att statsunderstödet betalas ut är att tjänsten Suomi.fi-meddelanden har tagits i bruk. Kostnaderna kan till exempel utgöras av:

 • arbete utfört av egen personal
 • köpt arbete (t.ex. leverantörer av IT-system)

Understödet får inte användas för kostnader för fortlöpande service, anskaffning av nya system eller licenser och inte heller för utveckling av den egna verksamheten.

Villkor för beviljande av stöd

 • Följande myndigheter inom den offentliga förvaltningen är skyldiga att använda Suomi.fi-meddelanden enligt lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 5§:
  • statliga förvaltningsmyndigheter, ämbetsverk, inrättningar och affärsverk
  • kommunala myndigheter, när de sköter sina lagstadgade uppgifter
  • domstolar och andra rättskipningsorgan
   eller organisationen har enligt 5 § 2 mom. i lagen rätt att använda en meddelandeförmedlingstjänst och det huvudsakliga syftet med organisationens verksamhet är skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. Finansministeriet bedömer utifrån den redogörelse som organisationen lämnat huruvida det huvudsakliga syftet med organisationens verksamhet är skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter.
 • Befolkningsregistercentralen har beviljat sökanden tillstånd att använda Suomi.fi-meddelanden, och om sökanden inte är en organisation enligt 5 § 1 mom. i lagen , har Befolkningsregistercentralen dessutom beslutat att sökanden är en organisation enligt 5 § 2 mom. i lagen.
 • Den som ansöker om stöd har kommit överens om tidpunkten av ibruktagandet med Befolkningsregistercentralen.
 • Organisationer ska ansöka om stöd skriftligt senast 31.1.2019 kl. 14:00. Ansökan ska skickas till finansministeriets registratorskansli ([email protected]).
  • Stödet ska användas för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

 • Ibruktagande som beviljas stöd ska genomföras inom användningstiden för stödet 1.9.2017–31.8.2019. I finansministeriets finansieringsbeslut eller beslut om statsunderstöd preciseras tidpunkten för samtliga organisationers ibruktagande.

 • Stöd beviljas endast en gång per aktör inom den offentliga förvaltningen även om stödbeloppet inte uppgår till det maximala. Stöd beviljas så länge som anslag anvisade för stöd för ibruktagande finns att tillgå.

 • Om stödet söks för att ansluta ett system som används i omfattande utsträckning till tjänsten Suomi.fi-meddelanden, gäller dessutom följande villkor för beviljandet:
  • Den som söker stöd ska se till att gränssnittet även kan utnyttjas som ett allmänt gränssnitt av övriga organisationer. Detta ska framgå på ansökningsblanketten och visas i slutrapporten.
  • Den sökande kan beviljas stöd även om den sökande har ansökt om och beviljats stöd som enskild aktör.

Instruktioner och dokument för ansökandet samt mall för slutrapportering och ansökan om utbetlaning av dessa stöd finns på denna webbplats.

Stödets högsta belopp

Det maximala understödsbeloppet som beviljas kommuner bestäms enligt invånarantalet (31.12.2016). För kommuner som gått samman efter 31.12.2016 bestäms det maximala understödsbeloppet enligt de sammanslagna kommunernas sammanlagda invånarantal (31.12.2016).

Om en kommun ansöker om understöd för flera organisationers del, utgör de sammanlagda maximala understödsbeloppen det maximala understödsbeloppet. Om till exempel de sökande är två organisationer med 50 000 resp. 27 000 invånare och maximala understödsbelopp på 50 000 euro resp. 20 000 euro blir det sammanlagda maximala understödsbeloppet för storleksklassen 70 000 euro.

Antal invånare i kommunen Maximalt understödsbelopp
Över 60 000 60 000 €
50 000 - 59 999 50 000 €
40 000 - 49 999 40 000 €
30 000 - 39 999 30 000 €
20 000 - 29 999 20 000 €
7 500 - 19 999 10 000 €
Under 7 500 5 000 €


Det maximala understödsbeloppet som beviljas samkommuner bestäms enligt antalet anställda (31.12.2016). För samkommuner som gått samman efter 31.12.2016 bestäms det maximala understödsbeloppet enligt de sammanslagna samkommunernas sammanlagda antal anställda (31.12.2016).

Om en samkommun ansöker om understöd för flera organisationers del, utgör de sammanlagda maximala understödsbeloppen det maximala understödsbeloppet. Om till exempel de sökande är två organisationer med 500 resp. 270 anställda och maximala understödsbelopp på 40 000 euro resp. 30 000 euro blir det sammanlagda maximala understödsbeloppet för storleksklassen 70 000 euro.

Antal anställda Maximalt understödsbelopp
Över 1000 60  000 €
700 - 999 50 000 €
500 - 699 40 000 €
200 - 499 30 000 €
100 - 199 20 000 €
50 - 99 10 000 €
Under 50 5 000 €


Det maximala stödbeloppet som beviljas organisationer inom statsförvaltningen bestäms enligt antalet anställda (31.12.2016). För organisationer som gått samman efter 31.12.2016 bestäms det maximala stödbeloppet enligt de sammanslagna organisationernas sammanlagda antal anställda (31.12.2016).

Om en organisation inom statsförvaltningen ansöker om stöd för flera organisationers del, utgör de sammanlagda maximala stödbeloppen det maximala stödbeloppet. Om till exempel de sökande är två organisationer med 500 resp. 270 anställda och maximala stödbelopp på 40 000 euro resp. 30 000 euro blir det sammanlagda maximala stödbeloppet för storleksklassen 70 000 euro.

Antal anställda Maximalt stödsbelopp
Över 1000 60  000 €
700 - 999 50 000 €
500 - 699 40 000 €
200 - 499 30 000 €
100 - 199 20 000 €
50 - 99 10 000 €
Under 50 5 000 €


Statsunderstöd beviljas högst för 75 procent av de sammanräknade totalkostnaderna för ibruktagande, dock så att det maximala understödsbeloppet inte överskrids. Statsunderstödstagaren svarar själv för överskridande kostnader.

Understödet betalas i efterhand enligt faktiska kostnader. Understödstagaren ska rapportera även de kostnader för ibruktagandet som man själv finansierat.
Notera följande i fråga om de totala kostnaderna: Beloppet av det beviljade stödet justeras endast neråt då de totala kostnaderna förändras, och stödet förblir alltid lika i förhållande till de totala kostnaderna, vilket betyder att

 • inget ytterligare stöd beviljas om de totala kostnaderna ökar jämfört med ansökningen, och stödbeloppet ökar inte.
 • om de totala kostnaderna sjunker jämfört med ansökningen, beviljas stöd enligt den ursprungliga procenten.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 10.8.2017 och slutar 31.1.2019 kl. 14:00. Anslag anvisas inte för ibruktagande om ansökningarna har inkommit efter angiven tidsfrist.
Ansökan ska skickas per e-post till valtiovarainministerio(at)vm.fi.

Behandlingstider

Finansministeriet fattar, samtidigt för alla, beslut två månader efter den månad under vilken ansökningar inkommit senast den sista dagen.

Finansministeriet kan besluta att inte bevilja det sökta stödet eller be den sökande precisera ansökan varvid beslutet skjuts framåt i motsvarande mån.

Läs instruktionerna först

Ansökningsmeddelande för kommuner och samkommuner
Anvisning för statsförvaltningen

Fyll på rätt ansökningsblankett

Ansökan om statsunderstöd för kommuner
Ansökan om statsunderstöd för samkommuner
Ansökan för statsförvaltningen

Slutrapportering

Mall för slutrapporten
Ansökan om utbetalning

Närmare information

Närmare information om finansieringsansökan ger specialsakkunnig Katja Väänänen , tfn 029 553 0245, katja.vaananen(at)vm.fi

Närmare information om tjänsten och ibruktagandet

Kontaktpersonerna för tjänsten Suomi.fi-meddelanden på Befolkningsregistercentralen ger ytterligare information och kollegialt stöd för organiseringen av ibruktagandet och även för ansökan om finansiering.

Kontakta oss och läs mer om Suomi.fi-meddelanden i esuomi.fi