Hoppa till innehåll
Media

Den årliga rättsstatsdialogen huvudtema för Europaministrarnas möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.4.2021 20.41 | Publicerad på svenska 21.4.2021 kl. 12.44
Pressmeddelande 246/2021

Vid Europaministrarnas informella videomöte den 20 april var huvudtemat rådets årliga rättsstatsdialog och de landspecifika diskussionerna om Tyskland, Irland, Grekland, Spanien och Frankrike. Europaministrarna fick också ta del av översikter om den aktuella relationen mellan EU och Förenade konungariket, över förberedelserna inför konferensen om Europas framtid, EU:s coronaåtgärder och den aktuella läget för EU:s utvidgning. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerade Finland vid mötet.

Ministrarna fortsatte den årliga rättstatsdialogen, som inleddes i november 2020, med landspecifika diskussioner. I enlighet med dialogprotokollet stod Tyskland, Irland, Grekland, Spanien och Frankrike i tur. Kommissionen presenterade utifrån landspecifik statistik sina observationer om rättsstatsutvecklingen i medlemsstaterna, varefter de länder som behandlades fick uttala sig. De övriga medlemsstaterna berättade därefter om sina erfarenheter och bästa praxis.

Kommissionens årliga översyn och rapport om rättsstatsprincipen är en del av EU:s övergripande insatser för att stärka EU:s gemensamma värden. I enlighet med statsrådets redogörelse om EU-politiken är Finland aktivt i frågor som gäller demokrati, rättsstatsprincipen, de grundläggande och de mänskliga rättigheterna.

”Fria och flerstämmiga medier är en väsentlig del av demokratin och dessa kräver aktiv omsorg och försvar. Vid dagens möte lyftes det klart och tydligt fram att varje EU-medlemsstat bör vara en bra och trygg arbetsplats för journalister. Det är viktigt att detta tema tas upp i diskussionerna på EU-nivå och att vi på alla nivåer effektiviserar våra insatser för att främja mediernas frihet och mångfald. Nu när Europadagen närmar sig måste vi lyfta fram EU:s grundläggande värden: demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen”, sade minister Tuppurainen.

Europaministrarna fick ta del av kommissionens rapport om genomförandet och tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet och utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Den provisoriska tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet pågår till den 30 april. Innan dess ska avtalet godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet.

Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd redogjorde för läget i fråga om förberedelserna inför konferensen om Europas framtid (Conference on the Future of Europe). Vid konferensen ska EU-medborgarna få framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Avsikten är att konferensen ska inledas på Europadagen den 9 maj 2021 i Strasbourg, om pandemiläget tillåter. Medborgarna kan redan nu framföra sina synpunkter om Europas utveckling på kommissionens flerspråkiga webbplattform.

Europaministrarna fick också en lägesrapport om EU:s covid-19-samordning. Finland stöder EU:s gemensamma vaccinationsintyg och betonar att leveranstiden för vacciner fortfarande måste påskyndas. EU bör också förmedla ett tydligt och kraftfullt politiskt budskap om sitt globala engagemang för att trygga tillgången till läkemedel.

Ordförandelandet Portugal gav därtill en lägesrapport om läget när det gäller beredningen av förhandlingsramarna som ska styra EU-medlemskapsförhandlingarna med Albanien och Nordmakedonien. Finland anser att förhandlingsramarna bör godkännas så att ländernas medlemskapsprocess kan framskrida.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. 

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli