Hoppa till innehåll
Media

EU-ministerutskottet behandlade Asem-toppmötet och migrations- och asylpolitiken

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2021 10.39 | Publicerad på svenska 24.11.2021 kl. 14.44
Pressmeddelande 672/2021

Vid sitt möte onsdagen den 24 november behandlade EU-ministerutskottet det virtuella toppmötet mellan EU och Asien, som ordnas senare denna vecka, och reformen av EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik särskilt i fråga om gränsförfarandet. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför rådsmöten nästa vecka.

På grund av coronaläget ordnas det 13:e Asem-toppmötet mellan länderna i Europa och Asien den 25 och 26 november på distans. Temat för mötet är stärkande av det multilaterala samarbetet. Statsminister Sanna Marin företräder Finland vid mötet och håller ett anförande vid en session om multilateralt samarbete, konnektivitetspolitik och klimatförändringar. Avsikten är att anta uttalanden om Asem-samarbetet, konnektivitetspolitiken och den socioekonomiska återhämtningen efter coronapandemin.

Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik fortsätter utifrån förslagen i kommissionens migrationspakt från 2020. EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför de fortsatta förhandlingarna om förordningen om ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen (s.k. procedurförordningen). Statsrådet vill bidra till att finna en lösning i fråga om reformen av det gemensamma asylsystemet och anser att EU behöver en övergripande migrationsstrategi. Statsrådet kan godkänna principen om obligatoriskt gränsförfarande som en del av en balanserad reform av det gemensamma asylsystemet. Gränsförfarandet går ut på att asylansökan under vissa förutsättningar prövas på en kortare tid än normalt vid den yttre gränsen. Statsrådets utgångspunkt är att grunderna för ansökan ska prövas individuellt i alla asylförfaranden och att de sökandes rättsskyddsgarantier och övriga rättigheter ska tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Vid de fortsatta förhandlingarna kommer statsrådet att tala för en lösning som ger medlemsstaterna prövningsrätt i fråga om ordnandet av ändringssökande.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • utrikesrådet (handel) den 29 november
  • rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 29–30 november
  • rådet för transport, telekommunikation och energi (energi och telekommunikation) den 2–3 december.

EU:s handelsministrar sammanträder i utrikesrådet i Genève i samband med Världshandelsorganisationen WTO:s ministermöte. Rådet ska anta slutsatser om WTO-mötet och en gemensam ståndpunkt om mötets resultat.

Utbildningsministrarna ska anta en rekommendation om blandat lärande och godkänna resolutioner om en ny agenda för vuxenlärande och om förvaltningsstrukturerna för den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete.

I ungdomsärenden antar rådet slutsatser om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi, om EU:s ungdomsdialog, om arbetsplanen för EU:s ungdomsstrategi och om medborgerliga utrymmen för ungdomar.

I kulturärenden ska ministrarna anta slutsatser om att öka tillgängligheten till och konkurrenskraften för europeiskt audiovisuellt innehåll och medieinnehåll. Dessutom antar de slutsatser om kultur, arkitektur och bebyggd miljö av hög kvalitet.

I idrottsärenden ska ministrarna godkänna en resolution om centrala inslag i en europeisk modell för idrott och anta slutsatser om livslång fysisk aktivitet.

Teman för telekområdets möte är förslaget till direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, förslaget till förordning om artificiell intelligens, förslaget till förordning för att stärka ramen för europeisk digital identitet och förslaget om inrättande av policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet”. Dessutom diskuterar ministrarna digitala rättigheter och principer.

Energirådet ska hålla en riktlinjedebatt om 55 %-paketet, särskilt när det gäller energiinitiativen. Dessutom ska ministrarna utbyta synpunkter på energipriserna.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli