Hoppa till innehåll
Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till reform av familjeledigheterna: propositionsutkastets konsekvenser behandlas grundligt, men konsekvenserna för företag bör preciseras ytterligare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.5.2021 10.18 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 11.48
Nyhet
Arviointineuvoston logo

I propositionsutkastet föreslås att familjeledigheterna ändras så att mammor och pappor får lika många kvoterade månader. Dessutom ska det i familjeledigheterna ingå en föräldraledighetsperiod som kan disponeras enligt eget val. Till båda föräldrarna ska betalas en förhöjd förtjänstdel som motsvarar den som för närvarande betalas till mammor. Hemvårdsstödet förblir i sin nuvarande form.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att lagförslagets konsekvenser har beskrivits på ett ganska omfattande sätt i utkastet till proposition. Det presenteras många kvantitativa konsekvensbedömningar och konsekvenserna har också åskådliggjorts genom exempel. 

De antaganden som ligger till grund för de kalkyler som hänför sig till propositionsutkastets konsekvensbedömningar bör dock förtydligas ytterligare. Också den osäkerhet som hänför sig till konsekvensbedömningarna bör beskrivas närmare. 

Konsekvenserna för företag bör preciseras ytterligare såväl med tanke på små, medelstora och stora företag som med tanke på hur länge företaget varit verksamt. Föräldraledigheter belastar särskilt små och unga företag. 

Rådet anser att de viktigaste samhälleliga konsekvenserna bör preciseras ytterligare. Det bör göras även kvantitativa bedömningar av konsekvenserna för bland annat jämställdheten och sysselsättningsgraden bland kvinnor med invandrarbakgrund.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionen kompletteras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan den lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, tfn 0295 160198 sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.