Hoppa till innehåll
Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Vilka konsekvenser har utvidgandet av distributionsskyldigheten för biodrivmedel för slutanvändarna?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.3.2021 14.15 | Publicerad på svenska 29.3.2021 kl. 13.39
Nyhet
Arviointineuvoston logo

Konsekvenserna för slutanvändarna förblir oklara i propositionen som gäller utvidgandet av distributionsskyldigheten för biodrivmedel. Propositionen är ställvis svårbegriplig, vilket gör det svårare att förstå innehållet.

Genom den föreslagna lagen utvidgas distributionsskyldigheten för biodrivmedel till att omfatta nya bränslen: biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung för transport. Med de sistnämnda avses främst elbränslen.

I propositionen behandlas konsekvenserna för slutanvändarna av bränslen knapphändigt. I propositionen bör man göra en riktgivande bedömning av hur priset på bränsle för slutanvändarna ändras på längre sikt samt bedöma konsekvenserna för olika slutanvändare.

Rådet för bedömning av lagstiftningen fäster uppmärksamhet vid att utkastet till proposition ställvis är svårbegriplig. Propositionen ska vara formulerad så att också en icke-sakkunnig lätt kan förstå propositionens centrala innehåll, även om det är fråga om en teknisk och delvis komplicerad helhet.

Rådet anser det förtjänstfullt att man bedömt olika nationella alternativ för att genomföra direktivet. I propositionen beskrivs också att Finland på grund av sina egna nationella mål överskrider direktivets minimimål. Det är viktigt att det nationella genomförandet dokumenteras på ett transparent sätt.

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, tfn 050 523 2426, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen