Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslaget till ändringen av tobakslagen på remiss fram till den 7 juni

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2021 10.28
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om regeringens proposition om ändringen av tobakslagen. Utlåtanden kan lämnas fram till den 7 juni 2021. Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 januari 2022. Lagen innehåller dock också flera övergångsbestämmelser.

Syftet att göra detaljhandelsförpackningarna mindre attraktiva

En av de viktigaste ändringarna i den proposition som är på remiss är att man i Finland ska ta i bruk så kallad Plain packaging, som betyder att tobaksprodukters och motsvarande produkters förpackningar ska bli enhetliga. Det innebär att detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte i fråga om sina märkningar eller annan utformning får skilja sig från detaljhandelsförpackningar för andra motsvarande produkter. Därmed tar man bland annat bort varumärken och logotyper från cigarettaskarna.

I tobakslagen föreslås också bestämmelser om de krav som gäller cigaretters, påfyllningsbehållares och nikotinvätskors utseende.

Genom ändringarna ska de produkter som avses i tobakslagen och deras detaljhandelsförpackningar bli mindre attraktiva och förhindra att förpackningar används som verktyg för marknadsföring. Syftet med förslaget är särskilt att minska risken för att unga börjar använda tobaksprodukter och motsvarande produkter. 

Bestämmelserna som förenhetligar produkterna och detaljhandelsförpackningarna för dem föreslås träda i kraft först den 1 januari 2023 efter en övergångsperiod på ett år. 

Förbudet mot karakteristiska dofter och smaker utvidgas

Förbudet mot karakteristiska dofter och smaker ska utvidgas så att det gäller alla slags tobaksprodukter. För närvarande gäller förbudet endast cigaretter och rulltobak. Samtidigt förbjuds också de produkter som används för att ge tobaksprodukterna en särskild doft eller smak. Med karakteristisk doft eller smak avser man en doft eller smak av annat än tobak, som kommer från en tillsats eller kombination av tillsatser.  Karakteristiska dofter i tobaksprodukter är bland annat choklad, jordgubb och mentol. 

I vätska för elektroniska cigaretter ska karakteristiska dofter och smaker vara förbjudna även i fortsättningen.  

Rökförbud på lekplatser och badstränder

Det föreslås att tobaksrökning ska vara förbjudet på lekplatser och allmänna badstränder. Dessutom utvidgas definitionen av lokal i tobakslagen så att det rökförbud som gäller lokaler inomhus föreslås gälla nya utrymmen. I fortsättningen ska rökförbudet gälla till exempel på de flesta busskurer.

Enligt förslaget ska rökning vara förbjudet också på mer öppna restaurangterrasser. För närvarande är det tillåtet att röka på sådana terrasser som har ett tak och två väggar, medan det i fortsättningen ska vara tillåtet att röka på terrasser som har ett tak och en vägg eller två väggar utan tak. Förbudet ska inte gälla på helt öppna terrasser.
  
Ändringen av definitionen av lokal träder i kraft två år senare än de andra bestämmelserna, dvs. först den 1 januari 2024. 

Genom att utvidga rökförbudet till nya utrymmen skyddar man människorna, särskilt små barn mot skadorna av passiv rökning. De utvidgade rökförbuden minskar också den nedskräpning som följer av rökning och de miljöolägenheter som detta orsakar.

Tillsynsavgiften ska täcka utgifterna för produktkontrollen

Förslaget innebär att tillverkare och importörer av produkter som avses i tobakslagen ska betala en årlig tillsynsavgift till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Avgiften baserar sig på produkternas försäljningsvolymer. Intäkterna från övervakningsavgifterna effektiviserar särskilt produkttillsynen.

I propositionen ingår dessutom vissa tekniska preciseringar som bland annat effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av tobakslagen.

Förslaget till den nya tobakslagen genomför det mål i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering som gäller att minska beroendet av rusmedel och fortsätta det målmedvetna arbetet för att minska tobaksrökningen. Som stöd vid beredningen har man använt de förslag som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken framförde i sitt betänkande 2017.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]
Reetta Honkanen specialsakkunnig, tfn 0295 163 137, [email protected] (fram till 31.5)
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343, [email protected] (allmänna tobakspolitiken)