Hoppa till innehåll
Media

I Finland skapas ett nytt bolag som sysselsätter partiellt arbetsföra – lagförslag på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 16.42 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 15.45
Pressmeddelande

Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn att grunda ett nytt bolag med specialuppgifter för att sysselsätta partiellt arbetsföra. Bolaget har till uppgift att sysselsätta partiellt arbetsföra i långvariga anställningsförhållanden och erbjuda arbetstagarna stöd för att utföra arbetet. Ett annat mål är att främja arbetstagarnas möjligheter att avancera i sin karriär och övergå till anställning hos en annan arbetsgivare.

– Vi befinner oss nu ett steg närmare inrättandet av en ny aktör och på detta sätt förbättrar ställningen för partiellt arbetsföra inte bara på arbetsmarknaden utan också i det finländska samhället i allmänhet, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Arbets- och näringsministeriet skickade den 22 juni 2021 ett utkast till lagförslag på remiss. Utlåtandena ska lämnas i webbtjänsten utlåtande.fi senast den 17 augusti 2021.

Det nya bolaget sysselsätter partiellt arbetsföra som är mest utsatta 

Det nya bolaget med specialuppgifter sysselsätter enligt utkastet till proposition de partiellt arbetsföra som har den svåraste ställningen på arbetsmarknaden. I Finland finns uppskattningsvis 20 000–30 000 partiellt arbetsföra utanför arbetsmarknaden utan att deras sysselsättning kan främjas avsevärt genom de nuvarande tjänsterna. I det nya bolaget kan också de arbeta i ett anställningsförhållande. Med hjälp av arbete och tillräckligt stöd förbättras arbetsfärdigheterna och kompetensen hos många partiellt arbetsföra så att de i fortsättningen ska kunna sysselsättas hos andra arbetsgivare.

Enligt utkastet till proposition ska arbets- och näringsbyrån göra en bedömning av om sysselsättningen i det nya bolaget med specialuppgifter är den enda möjligheten. Arbets- och näringsbyrån väljer också lämpliga arbetssökande till det nya bolaget. Bolaget kan rekrytera arbetstagare endast bland de arbetssökande som arbets- och näringsbyrån föreslagit. 

Liksom för närvarande kan de som får invalidpension anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och på så sätt bli kunder hos arbets- och näringstjänsterna. Även de som får invalidpension kan således därigenom få sysselsättning i det nya bolaget.

Bolaget får inte snedvrida konkurrensen genom sin verksamhet

Vid sin halvtidsöversyn drog regeringen upp riktlinjer om att bolaget ska införa regelrätta förfaranden för att säkerställa en  marknadsbaserad prissättning och konkurrensneutralitet. Konkurrensneutralitet innebär att den offentliga och den privata näringsverksamheten har jämlika verksamhetsförutsättningar. 

Bolaget behöver statligt stöd för att säkerställa och upprätthålla sin verksamhet när det sysselsätter partiellt arbetsföra som befinner sig i en särskilt utmanande situation. För att detta inte ska leda till en snedvridning av konkurrensen bör bolaget enligt förslaget tillsätta en särskild delegation. Till delegationen väljs sakkunniga som kan bedöma prissättningen på marknaden, konkurrensfaktorerna samt de utmaningar som hänför sig till bolagets uppgift att sysselsätta partiellt arbetsföra.

I utlåtandena kan man ge förslag på vad den nya aktören ska heta

Arbets- och näringsministeriet har under beredningen använt arbetsnamnet Välittäjä Oy för det bolag som ska bildas. Av remissinstanserna begärs också andra förslag till namn på det nya bolaget.

Efter remissbehandlingen färdigställs lagförslaget vid arbets- och näringsministeriet. Regeringen överlämnar propositionen i samband med budgetpropositionen för 2022. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022 och det nya bolaget inleder sin verksamhet så snart som möjligt efter detta.

Mer information

Patrik Tötterman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 034, [email protected]
Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049056, [email protected]