Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bankunionsärenden tas upp vid informella Ekofinrådet i Vilnius

Finansministeriet 11.9.2013 9.05
Pressmeddelande -

EU-ländernas finansministrar och centralbanksdirektörer sammanträder till Ekofinrådets informella sammanträde i Vilnius, Litauen, den 12-13 september 2013. Finansminister Jutta Urpilainen och Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen representerar Finland vid mötet.

Eurogruppen, som sammanträder före Ekofinmötet, ska behandla euroområdets ekonomiska utsikter, den första mellanutvärderingen av Cypernprogrammet samt lägesöversikten över Portugals anpassningsprogram och bankunionen.

Vid det informella Ekofinrådet tar man först upp EU:s ekonomiska utsikter och stabiliteten. Ekonomin uppvisar positiva tecken, men tillväxten bromsas upp av politisk osäkerhet. Utvecklingen har stabiliserats inom såväl euroområdets som EU:s aktie- och statsskuldsmarknader efter högsommaren. Läget kommer dock att vara känsligt även framöver.

Man kommer även att diskutera tillgängliga medel för förbättring av små och medelstora företags finansiering som beretts i samarbete av kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

Vid mötet i Vilnius bereds även EU:s ställningstaganden till Internationella valutafondens och Världsbankens årsmöten som hålls i oktober. Vid utvecklingskommitténs möte där man behandlar ärenden som gäller Världsbanken representeras de Nordiska länderna och Baltikum av finansminister Jutta Urpilainen. Godkännandet av världsbankgruppens nya strategi finns på agendan.

Finland understöder de två huvudsakliga målen i strategin, minskningen av extrem fattigdom och jämn fördelning av välfärd. Finland anser emellertid att strategin borde innehålla konkretare målsättningar även för hållbar utveckling. Jämställdhetsfrågorna borde också få en tydligare roll.

Ny form för finansieringssystemet – från bankunionsarkitektur mot effektiva finansmarknadsstrukturer

Åtgärderna som syftar till att stabilisera finansmarknaderna är särskilt nödvändiga vid förberedelserna för specialtillsynen av och stresstesterna för banker som inleds i slutet av 2013. Finland understöder ett grundligt genomförande av dessa tester för att bankernas verkliga tillstånd ska kunna utredas. Finland har i enlighet med Europeiska rådets riktlinjer betonat att ansvaret för beredskapsarrangemangen i första hand ligger hos de nationella myndigheterna.

När det gäller en gemensam krishanteringsmekanism för banksektorn genomför man i Vilnius den första politiska åsiktsväxlingen om kommissionens förslag från juli. Finland betraktar grundandet av en gemensam mekanism som viktigt och kommer aktivt att bidra till att enighet skulle uppnås före Europaparlamentsvalen våren 2014.

Åtgärder för bekämpning av skattebedrägerier och skattekringgående – globala standarder för automatiskt informationsutbyte

Finland betraktar de gemensamma åtgärderna för bekämpning av skattebedrägerier på EU-nivå som centrala politiska prioriteringar. Samtliga G20-länder har nu förbundit sig till att ta i bruk automatiskt utbyte av information, vilket är positivt. Det är emellertid viktigt att EU-länderna driver gemensamma målsättningar även bl.a. inom OECD, där man försöker komma överens om standarder och förfaranden för åtgärder som gäller beskattning och bekämpning av skattekringgående.

Förfrågningar:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510304
Ärenden som gäller bankunionen, Jaakko Weuro, äldre regeringssekreterare, tfn 040 167 8486.

 

Jutta Urpilainen
EU