Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budgetuppföljning och krishanteringsramen för finanssektorn diskuteras i Ekofinrådet

Finansministeriet 6.7.2012 10.58
Pressmeddelande -

EU:s finansministrar sammanträder i Ekofinrådet den 10 juli 2012 i Bryssel. Under mötet diskuteras bland annat skärpning av budgetuppföljningen, kapitalkravsdirektivet och krishanteringsramen för kreditinstitut och värdepappersföretag. Cypern presenterar sitt arbetsprogram för EU-ordförandeskapet. Eurogruppen sammanträder den 9 juli och diskuterar bland annat anpassningsprogrammen för Grekland och Cypern, stödlånet för kapitaltillskott till de spanska bankerna, ärenden kring Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), uppföljningen av Europeiska rådets möte i juni och utnämnande av en ledamot till ECB:s direktion. Finland företräds vid bägge mötena av finansminister Jutta Urpilainen.

Ekonomisk styrning

Ekofinrådet kommer att diskutera kommissionens förslag till förordningar som ska stärka budgetuppföljningen i euroområdet. Europaparlamentet behandlade förslagen i juni och följande steg är att inleda en trialogförhandling mellan rådet och parlamentet. Finland kan understöda förordningsförslagen och godkänna sådana av parlamentets ändringsförslag som förtydligar och preciserar formuleringarna i det ursprungliga förslaget.

Finansmarknaden

Rådet ska preliminärt behandla kommissionens förslag avden 6 juni 2012 om ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag. Finland betraktar det föreslagna direktivet som mycket nödvändigt. Det är viktigt att den föreslagna lagstiftningen förverkligas, så att skattebetalarnas medel inte längre behöver användas för finansiering av åtgärder som föranleds av kommande kriser. Det behövs minimiharmoniserade krishanteringsverktyg och ett EU-omfattande samarbetsnätverk på myndighetsnivå.

Finland understöder förslaget om att institut som beviljats koncession gör förskottsinbetalningar för de nationella finansieringsarrangemangen. Finland förhåller sig dock negativt till att nationella finansieringsmekanismer skulle vara skyldiga att låna medel åt nationella finansieringsmekanismer i andra medlemsländer.

Vid mötet upptas eventuellt också ordförandeskapets lägesrapport om beredningen av ett nytt kreditinstitutsdirektiv och en ny kreditinstitutsförordning. Avsikten med direktivet och förordningen är att verkställa en internationell totalreform av regleringen av bankers kapitaltäckning och likviditet (s.k. Basel III). Ekofinrådet nådde enighet i frågan i maj, varefter man inledde en officiell trialogförhandling med Europaparlamentet. Finland anser att man snabbt bör uppnå samförstånd i förhandlingarna. 

Ordförandeskapets arbetsprogram

Ordförandelandet för höstperioden, Cypern, kommer att presentera sitt program angående Ekofinrådet. Cyperns avsikt är att främja de projekt som redan finns på Ekofins arbetsordning. På programmet finns tre prioriterade områden: åtgärder inom den ekonomiska styrningen (Economic Governance) för att handskas med effekterna av den globala ekonomiska krisen, skärpning av regleringen och tillsynen av finansiella tjänster och olika beskattningsrelaterade projekt. Finland understöder behandlingen av Ekofin-ärenden i enlighet med Cyperns program.

Uppföljning av Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2012

Ekofinrådet ska behandla Europeiska rådets konklusioner och de därav följande uppdragen och åtagandena. Finland betonar speciellt de många öppna frågorna kring omorganiseringen av den europeiska banktillsynen, som till exempel den centraliserade tillsynens omfattning och förhållande till den nationella tillsynen och den nuvarande Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Ytterligare information lämnas av konsultativ tjänsteman Susanna Ikonen, tfn 040 673 6818, och finansrådet Martti Salmi, tfn 0400 510 304.

Jutta Urpilainen
EU