Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den offentliga förvaltningens strategi intresserar – nästan 700 svar på en enkät om strategiutkastet

Finansministeriet
21.8.2020 11.14
Nyhet

En dinåsikt.fi-enkät, som ordnades under sommaren, lockade 676 respondenter att påverka principerna och riktlinjerna i strategin för den offentliga förvaltningen. Strategiutkastet fick uppmuntrande respons, men utvecklingsobjekt hittades också. Finansministeriet och Kommunförbundet fortsätter beredningen utifrån resultaten tillsammans med intressentgrupperna.

Det pågående strategiarbetet inom den offentliga förvaltningen öppnades för kommentarer till alla intresserade. I dinåsikt.fi-tjänsten sökte man synpunkter på principerna och riktlinjerna i strategiutkastet. Respondenterna var i regel anställda inom statsförvaltningen, men enkäten besvarades också av personer som arbetar inom kommunsektorn, näringslivet och forskningsvärlden samt av privatpersoner.

Respondenterna var i regel nöjda med principerna för reformeringen av den offentliga förvaltningens verksamhet på 2030-talet. De riktlinjer som styr genomförandet av principerna på 2020-talet upplevdes också vara bra. De som svarade ansåg det vara viktigast att förvaltningen utnyttjar informationen på ett mångsidigt sätt och arbetar smidigt tillsammans med det övriga samhället.

Utvecklingen av ledarskapet, digitaliseringen och personalpolitiken var de vanligaste metoder som de som svarade på enkäten föreslog som stöd för genomförandet av strategin.

”Jag är nöjd med det stora antalet svarande. Svaren stärker bilden av att strategiarbetet går åt rätt håll. Utifrån de kommentarer vi fått färdigställer vi strategin och bland annat formulerar vi ett värdelöfte för den offentliga förvaltningen på 2020-talet”, kommenterar projektchef Eeva Kaunismaa.

Hurdan är världens bästa offentliga förvaltning på 2030-talet?

När man frågade om den bästa offentliga förvaltningen i världen betonade respondenterna förvaltningens betydelse som människors tjänare, en aktör som gör att ärenden och livet löper smidigare samt som beslutsfattare i gemensamma frågor. Visionen om framtidens förvaltning inkluderar aktiv växelverkan, skapande av förtroende och god arbetsgivarverksamhet.

Strategin för den offentliga förvaltningen blir klar i oktober 2020. Strategiprojektets ledningsgrupp behandlar resultaten av enkäten fredagen den 21 augusti 2020. I början av september ordnas två diskussionsmöten avsedda för anställda inom den offentliga förvaltningen, där man har möjlighet att påverka det strategiutkast som bearbetats utifrån dinåsikt.fi-enkäten.