Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Det preliminära EU-budgetförslaget för 2005 till riksdagen

Finansministeriet 27.5.2004 10.46
Pressmeddelande 68/2004

Regeringen anser det vara viktigt att det fästs större uppmärksamhet än tidigare vid ett smidigt genomförande av budgeten. Förberedelserna inför nästa budgetplaneperiod skall också avspeglas i beredningen av budgeten för 2005. Statsrådet sände den 27 maj 2004 sin skrivelse till riksdagen om kommissionens preliminära budgetförslag för 2005.

Kommissionens förslag till budgeten för 2005 innehåller få nya initiativ till utveckling och effektivisering av unionens politikområden. Kommissionens förslag kan beskrivas som en budget för verkställandet av tidigare beslut och program. Budgetförslaget balanserar bl.a. de EU:s åtaganden som har bekräftats i anslutningsfördraget, Agenda 2000-beslutet och jordbruksreformen.

Regeringen utgår från att beredningen av budgeten för 2005 skall erbjuda möjligheter till utvecklandet av nya insatsområden och program, bl.a. i form av pilotprojekt, med tanke på nästa finansieringsperiod. På så sätt kan hela unionens medellånga politikplanering beaktas i budgetberedningen. I beredningen av budgeten för 2005 bör man fortsättningsvis och i allt högre grad fästa särskild uppmärksamhet vid de allvarliga problem som förekommer vid genomförandet av budgeten. Genom kommissionens och medlemsstaternas gemensamma ansträngningar bör verkställandet av budgetresurserna följas upp och övervakas effektivare och mer koordinerat än tidigare. Dimensioneringen av anslagen bör basera sig på faktiska och välmotiverade utgiftsbehov. Kommissionen är skyldig att producera ändamålsenligt material för utvärderingen av resultaten av de åtgärder som genomförts med unionens budgetmedel, och denna information skall beaktas vid dimensioneringen av anslagen.

Genom en måttfull utgiftspolitik inom ramen för en sträng budgetdisciplin och de ekonomiska ramarna är det möjligt att trygga en tillräcklig finansiering för den utvidgade unionens olika politikområden. På unionsnivå skall samma typ av budgetdisciplin iakttas som den som iakttas i medlemsstaterna. Betalningsbemyndiganden som förutsätts av besluten för 2005 kan dimensioneras ungefär till samma relativa samlade bruttonationalinkomstnivå (0,99 %) för EU som den nivå för innevarande års budget som budgetmyndigheterna godkänt tillsammans.

Kommissionens preliminära budgetförslag för 2005

Kommissionens preliminära förslag till budget för 2005 avspeglar de tre politiska prioriteringarna i kommissionens årliga verksamhetsstrategi: konkurrenskraft och sammanhållning, säkerhet och europeiskt medborgarskap samt utrikespolitiskt ansvarstagande, särskilt grannskapsdimensionen. Till skillnad från tidigare publiceras nu kommissionens preliminära budget för första gången uteslutande enligt den verksamhetsbaserade budgeteringen. Enlig den indelas utgifterna i 31 politikområden. Vid en jämförelse av den preliminära budgeten med budgeten för 2004, måste det beaktas att budgeten för 2005 täcker utgifterna för unionen med 25 medlemmar under hela året, medan budgeten för 2004 omfattar de tio nya medlemsstaternas utgifter under åtta månader från och med anslutningen den 1 maj 2004.

Sammanlagt 109,5 miljarder euro föreslås i betalningsbemyndiganden, vilket innebär en ökning på 9,8 % i den utvidgade unionen. De främsta orsakerna till ökningen är utvidgningen, reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den högre nivå på betalningarna som budgeterats för strukturfonderna. Utgifterna i anslutning till utvidgningen förklarar enligt kommissionen nästan hälften av ökningen av betalningsbemyndigandena.

Enligt den nuvarande budgetplanen är maximibeloppet 114,2 miljarder euro. Det anger den marginal som finns enligt gällande ekonomiska ramar. Det preliminära budgetförslaget är alltså betydligt lägre än det maximibelopp som överenskommits för 2005. Enligt förslaget används 1,03 % av EU:s samlade bruttonationalinkomst i budgeten, dvs. klart under den nivå på 1,08 % som ramen tillåter.

Betalningen av obligatoriska utgifter ökar med 8,2 % och av icke-obligatoriska med 11,0 %. Marginalen för betalningsbemyndigandena är i jämförelse med maximibeloppet enligt den ekonomiska ramen 4,7 miljarder euro. I det preliminära budgetförslaget stiger åtagandena till 117,2 miljarder euro (en ökning på 5,2 %). De obligatoriska utgifterna ökar med 8,2 % och de icke-obligatoriska med 3,3 %. I fråga om åtagandena är marginalen 2,4 miljarder euro.

Inkomsterna

Det totala inkomstbeloppet i kommissionens preliminära budgetförslag uppgår till 109,5 miljoner euro, vilket i enlighet med balansprincipen är lika mycket som den totala summan av betalningsbemyndigandena. Av detta belopp täcks 108,7 miljoner euro med egna medel och 850 miljoner euro med diverse inkomster. Vid behov finansieras cirka 3/4 med BNI-avgiften. Andelen traditionella egna medel utgör endast 11 % av de totala inkomsterna.

Ifall kommissionens preliminära budgetförslag genomförs stiger Finlands medlemsavgift till Europeiska unionen 2005 till sammanlagt ca 1 595 miljoner euro, och till 1 512 miljoner euro när det gäller de medlemsavgifter som skall redovisas i budgeten. Detta innebär att den medlemsavgift som angesi budgeten för 2004 i så fall ökar med 97 miljoner euro. I systemet för egna medel sker inga strukturella förändringar 2005. Finlands betalningar till EU-budgeten baserar sig på resultaten från rådets behandling i juli, och de beaktas i Finlands budgetproposition för 2005. Den verkliga och slutgiltiga utgiften för Finland klarnar först efter rådets och parlamentets andra behandling i december 2004.

De nya medlemsstaternas andel av det totala beloppet egna medel är ca 5 %. Enligt kommissionens preliminära beräkningar utgör Tysklands betalningsandel en dryg femtedel, Frankrikes andel ca 16 % och Italiens och Förenade Konungarikets andel ca 13 % var. De fyra största betalningsandelarna utgör ca 2/3 av det totala finansieringsbehovet.

Kommissionens preliminära budgetförslag för 2005 offentliggörs i sin helhet och översatt till alla de officiella språken i juni 2004, varefter det tillställs rådet och delges Europaparlamentet för kännedom. Det råd (Ecofin) som består av EU:s finansministrar behandlar kommissionens förslag för första gången i juli 2004. EU-parlamentet behandlar budgetpropositionen för första gången i oktober 2004. Både Ecofin-rådet och parlamentet godkänner budgeten slutligen först i den andra behandlingen i december 2004.

Bilaga: Sammanfattningstabell med preliminära betalningsåtaganden för respektive verksamhetområde.Ytterligare information ges av budgetrådet Rauno Lämsä, tfn (09) 160 330 22.

>> Sammanfattningstabell