Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ekofinrådet sammanträder för att diskutera bankunionen och krishanteringsmekanismen

Finansministeriet
13.11.2013 13.08
Pressmeddelande -

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) sammanträder i Bryssel den 15 november. Huvudtemana för mötet är framskridningen med bankunionen samt skapandet av en gemensam krishanteringsmekanism. Eurogruppen sammanträder dagen före Ekofinmötet.

Eurogruppen behandlar läget i Irland och Spanien samt deras möjligheter att lösgöra sig från sina anpassnings- och bankstödsprogram. Gruppen presenteras också översikter över Greklands och Cyperns anpassningsprogram. Euroländernas ministrar kommer dessutom att diskutera förberedelserna av bankunionen och det ekonomiska läget i Slovenien.

Bankunionens nästa skede: gemensam uppfattning om krishanteringsmekanismen

I samband med övergången till bankunionen genomförs inom unionens banksektor en omfattande översyn, inklusive en genomlysning av bankernas balanser och stresstester. Rådet kommer att behandla de nationella beredskapsarrangemang som översynen förutsätter och samordnandet av dem.

Finland förhåller sig positivt till förverkligandet av bankunionen och den omfattande utvärdering av banksektorn i samband med övergången, och betraktar de som väsentliga för stabiliseringen av den ekonomiska och monetära unionen och saneringen av finansieringssystemets spelregler.

Finland betonar viktigheten av att medlemsländerna förbereder sig sakenligt till resultaten från den omfattande utvärderingen av banksektorn. Ifall eventuella soliditetsproblem inte kan lösas genom bankernas egna åtgärder ligger ansvaret hos myndigheterna i det berörda medlemslandet. Europeiska stabilitetsinstrumentet kan endast utnyttjas som det yttersta alternativet då ett medlemslands egen förmåga att agera utan att den finansiella stabiliteten äventyras är hotad.

Andra pågående projekt som har ett samband med övergången till en bankunion är stimulerings- och krishanteringsdirektivet, insättningsskyddsdirektivet samt förordningen om den gemensamma krishanteringsmekanismen.

Rådet diskuterar förordningen om den gemensamma krishanteringsmekanismen på fredag. Målet är i enlighet med slutledningarna från Europeiska rådet i oktober att rådet uppnår enighet om krishanteringsmekanismen före utgången av året. Finland ser det som viktigt att en stark, effektiv, självständig och fiskalt neutral krishanteringsmekanism inrättas i enlighet med riktlinjerna från Europeiska rådet i december 2012.

Flera för Finlands del väsentliga frågor, såsom ikraftträdandet av placeraransvarsbestämmelserna, tryggandet av medlemsländernas budgetsuveränitet, begränsningen av den gemensamma krishanteringsmekanismens prövningsrätt i samband med krishanteringsbeslut samt modellen för beslutsfattandet i fråga om den gemensamma krishanteringsmekanismen är fortfarande oklara.

Direktivförändringar som gäller beskattning

Avsikten är att man i samband med rådet i november uppnår enighet om förnyandet av sparskattedirektivet. Målet med reformen är att se till att EU-medborgares ränteinkomster från ett annat medlemsland kan beskattas enligt lagstiftningen i hemviststaten. Finland understöder förnyandet av sparskattedirektivet.

Kommissionen kommer även att presentera åt rådet sitt förslag om det nya direktivet som gäller momssystemet. Uppgifterna som medlemsländerna meddelar i mervärdesskattedeklarationerna ska vara enhetliga för alla, och andra anmälnings- och betalningsförfaranden föreslås också bli förenhetligade. Om det nya direktivet antas kan medlemsländerna i fortsättningen begära att mervärdesskattedeklarationerna endast innehåller de uppgifter som omnämns i direktivet. Finland tar del av förslaget, hållningen har ännu inte slagits fast.

Ordföranden presenterar dessutom en lägesöversikt över framskridningen med beredningen av det fjärde penningtvättdirektivet. Man bereder ett direktiv som på ett effektivare sätt än i dagsläget skulle kunna hindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Finland understöder ordförandelandets målsättning om att uppnå en allmän uppfattning så snabbt som möjligt.

EU:s satsningar i internationella bokföringsnormer

Ekofinrådet kom den 22 november 2012 överens om att effektivisera EU:s roll vid beredningen av IASB:s (International Accounting Standards Board) internationella bokföringsstandarder (IFRS). Ekofinrådet ska nu utgående från Philippe Maystadts rapport diskutera var och hur Europeiska rådgivande gruppen för bokslutsrapportering (EFRAG) ska sköta sina uppgifter i framtiden. Finland anser det viktigt att olika alternativ utreds ytterligare.

Lägesrapport om utvecklandet av EU-statistik och utvecklandet av statistiken

Avsikten är att rådet antar slutledningarna om den årliga lägesrapporteringen över EU-statistiken. I slutledningarna betonas viktigheten av statistik som håller hög kvalitet samt behovet att utveckla god förvaltningssed inom statistikväsendet. Finland kan godkänna slutledningarna.

Förfrågningar: Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

Bankunionen: Jaakko Weuro, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 530302

 

EU