Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s finansministrar och centralbanksdirektörer diskuterar det ekonomiska läget och bankunionen

Finansministeriet 12.9.2012 10.37
Pressmeddelande -

EU-ländernas finansministrar och centralbanksdirektörer sammanträder till det informella Ekofinmötet i Nikosia, Cypern, den 14-15 september 2012. Finansminister Jutta Urpilainen och Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen representerar Finland vid mötet.

På fredag morgon ska euroområdets finansministrar behandla ekonomi- och finansmarknadsläget i euroområdet samt lägesöversikten över Spaniens bankstödsprogram och anpassningsprogrammet för Grekland. Ministrarna ska även utvärdera Portugals och Irlands anpassningsprogram. Dessutom ska man behandla läget i Cypern samt frågor som har ett samband med inledningen av Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM).

Vid sitt informella Ekofinmöte ska finansministrarna och centralbanksdirektörerna diskutera det ekonomiska läget både på finansierings- och statsskuldebrevsmarknaderna. Kommissionens höstprognos ges ut först i november, men enligt de preliminära uppgifterna uppvisar de olika ländernas tillväxtutsikter betydande skillnader.

Det är ur Finlands perspektiv av primärt intresse att förtroendet för unionsområdet förstärks och att man på så sätt åstadkommer en vändning i den ekonomiska utvecklingen, även om egentliga stimulerande åtgärder har uteslutits. EUoch euroländerna, speciellt krisländerna bör därför iaktta de överenskomna förbindelserna och genomföra sådana strukturella reformer som förstärker tillväxtpotentialen och hållbarheten.

Diskussion om bankunion och gemensam banktillsyn

Kommissionen ska ge ut sitt förslag om EU:s gemensamma banktillsyn den 12 september. Finland ser det som positivt att kommissionens förslag gäller både tillsynen och en mera omfattande bankunion. Det grundläggande målet är att kapa av den ödesdigra kopplingen mellan banksektorn och staterna så att ansvaret för skötseln av bankkriser i framtiden inte längre skulle ligga hos skattebetalarna. Finland ser det också som mycket viktigt att ägar- och placeraransvaret förverkligas fullt ut.

Vid mötet på Cypern ska man diskutera kommissionens förslag för första gången, varefter detaljbehandlingen av förslagen inleds vid olika organ inom rådet. Målet är att man skulle uppnå lösningar för vissa frågors del redan före årsskiftet.

Europeiska banksektorn – halvtidsrapport från s.k. Liikanens arbetsgrupp om det strukturella reformerandet av bankerna

Flera länder (bl.a. USA och Storbritannien) har till följd av finanskrisen som tillspetsades 2008 utvärderat behovet av att i regel förbjuda insättningsbanker från att delta i värdepappers- och derivatverksamhet. Lagstiftning har redan utfärdats i USA (s.k. Volcker rule). Kommissionen tillsatte därför en arbetsgrupp för att bedöma behovet av motsvarande reglering inom EU. Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen utsågs till ordförande för arbetsgruppen.

Finland välkomnar utvärderingen av att åtskilja traditionell bankverksamhet och investeringsbankverksamhet och stödjer arbetet som utförs av generaldirektör Liikanens arbetsgrupp.

Vid mötet tar man dessutom upp s.k. skuggbanksverksamhet, som avser kreditförmedling utanför det traditionella banksystemet eller jämförbar verksamhet. Finland anser det vara särskilt viktigt att bekämpa möjligheterna till kringgående av reglering samt störningar som äventyrar insättarskyddet eller finansieringssystemets stabilitet.

EU-ländernas representation i IMF:s direktion

Internationella valutafondens (IMF) paket för kvot- och administrationsreformering från 2010 inkluderar de utvecklade europeiska ländernas löfte om att avstå från två direktionsplatser till förmån för tillväxtekonomierna. Avsikten är att beslutet sätts i kraft under 2012.

Finland undersöder sättandet i kraft av IMF:s paket för kvot- och administrationsreformering. Det kommer troligen inte att riktas något förändringstryck mot representationen i de Nordiska ländernas och Baltikums valdistrikt, utan lösningen kommer att hittas genom omfördelning inom de övriga valdistrikten.

Ytterligare information: Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304

Jutta Urpilainen
EU